Valget til høsten betyr noe for jakt, fiske og friluftsliv

Skal vi få mer og bedre næringsutvikling i forbindelse med jakt og fiske og utnytting av lokale råvarer må rammebetingelsene bedres og byråkratiet forenkles, skriver Sør-Trøndelag Venstres 2. kandidat i et leserinnlegg i Avisa Sør-Trøndelag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Fisker

Foto: Ottar Kaasa

Den største utfordringen når det gjelder næringsutvikling er det stadig økende byråkratiet. Dette gjelder også næringsutvikling innenfor området jakt, fiske og friluftsliv. Sør-Trøndelag Venstre har programfestet å jobbe for å forenkle kravene til søknader, prosedyrer og rapportering innenfor landbruksnæringen. Vi ser i dag en økende trend til at midler som avsettes til næringsutvikling blir spist opp av administrative kostnader. Økende byråkratisering er et resultat av gjeldende politikk, noe Arbeiderpartiet, sammen med sine styringspartnere må ta en stor del av æren for.

Problemet for lokale mottak for bær, sopp, kjøtt og fisk og videre produktutvikling av disse er svært dårlige rammebitengelser. Dette er et resultat av dårlig næringspolitikk. For å lykkes med denne typen tiltak må rammebetingelsene endres, i motsatt fall kaster vi bare pengene tilbake i statskassa. Det viktigste vi kan gjøre som politikere er å bedre rammevilkårene for denne typen næringsvirksomhet. Det verste vi kan gjøre er derimot å detaljregulere disse næringene.

Venstre mener at jakt og fiske er en viktig del av friluftslivet og må selvfølgelig ses i sammenheng. For å kunne hensynta og videreutvikle fylkets mange viktige friluftsområder må disse områdene synliggjøres og sikres. Venstre ønsker derfor å få kartlagt regionalt viktige friluftsområder og videre i samarbeid med kommunene utarbeide en egen fylkesdelplan for friluftsliv.

Venstre mener at også hjorteviltforvaltning i størst mulig grad skal forankres lokalt gjennom bestands- og driftsplaner utarbeidet av grunneiere og grunneierlag. Bestandsplanene må selvfølgelig forholde seg til regionale målsetninger, men ut over dette bør fylkeskommunen i mindre grad overstyre den lokale forvaltninga.
Vi vet at naturopplevelser og friluftsliv kan bidra til god psykisk helse. Også kulturminner kan forsterke naturopplevelsen, og gir friluftslivet en ekstra dimensjon. Venstre mener derfor at ivaretakelse og tilrettelegging av kulturminner, samt vern og utvikling av viktige natur- og friluftsområder, vil være et viktig bidrag i det forebyggende helsearbeidet.

Christian Bonvik
Venstres 2. kandidat til fylkestinget i Sør-Trøndelag

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**