Venstre sin skolepolitikk utgjør en forskjell

-Venstre vil at skolen skal være vår viktigste integreringsarena i et flerkulturelt samfunn. Vi vil ha mer opplæring i kunst og kultur i skolen for å bedre læringsmiljøet generelt, for å styrke basisfag i matematikk og språk, og for bedre konsentrasjon og motivasjon.
Ragnhild Helseth, Venstre sin ordførerkandidat i Kristiansund, skriver dette i et leserbrev i TK 5.september d.å.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Hele leserbrevet kan leses her:

Bokstaver, skole, alfabet

Foto: Microsoft

Venstre sin skolepolitikk utgjør en forskjell

Det hevdes at man ikke ser forskjell på SV sin skolepolitikk og Høyreskolen. Det etterlyses om det er noen forskjell mellom partiene i satsing på skole. Kunnskapsløftet gir metodefrihet for læring. Venstre ønsker enda større mangfold inn i skolen på veien til læring. Venstre vil at skolen skal være vår viktigste integreringsarena i et flerkulturelt samfunn. Venstre vil ha mer opplæring i kunst og kultur i skolen.

En god integrering av innvandrere er ønsket politikk. Det gjelder både arbeidsinnvandring og flyktninger. Språkopplæring er helt sentralt. Derfor vil Kristiansund Venstre ha mer ressurser til innføringsklassen for nytilflyttede elever med fremmedspråklig bakgrunn. Og vi vil at norskopplæring til fremmedspråklige barn og unge må gis et spesielt fokus.

Kunst og kultur gir møteplasser for dans, musikk og billedkunst som er uavhengig av språk. Et mangfold i utveksling av kunst- og kulturuttrykk vil bidra til økt forståelse mellom ulike kulturer. Skolen er den viktigste arena hvor barn og unge møtes. Derfor er kultursatsing som ledd i integrering så viktig i skolen.

Uro i klasserommet er et problem som påvirker kvalitet på undervisningen. En styrking av fag som oppøver konsentrasjon har vist seg å ha positiv effekt på undervisningen. Mange elever motiveres for læring og tilegner seg kunnskap gjennom praktiske fag og estetiske fag, for så å lære teori. Mestringsopplevelsen som oppnås, gir overføringsverdi til andre fag, dette i følge internasjonale studier. Ferdigheter i for eksempel musikk og tegning har direkte overføringsverdi til matematikk. Evnen til konsentrasjon oppøves og har direkte overføringsverdi til teoristudier uansett fagområde. Kompetanse hos lærere som skal undervise i estetiske og praktiske fag må derfor styrkes.

Venstre er åpen for alternative pedagogiske metoder. Pedagogikk er viktig. Samtidig trengs kunnskap og ferdigheter i de emnene det skal undervises i. Derfor må vi slippe til og bruke kunstnere, håndverkere, praktikere og andre i undervisningen og tenke alternative læringsarenaer. Levende Vågen er et eksempel som har vist sin berettigelse. Og elever som ønsker økt ferdighetskrav innen visse fag må gis mulighet for nettopp å få tilpasset opplæring.

Alle elever trenger å bli sett ut ifra sin motivasjon og sine ferdigheter uansett evner. Elever skal gis utfordringer fra sitt ståsted, både de flinke, de som greier seg passe godt og de som trenger litt ekstra støtte og motivasjon.
Kristiansund Venstre går til valg på at lærerens kompetanse prioriteres ved ansettelse og de skal gis videreutdanning. Styrkingstimene i grunnskolen må økes.

Venstre vil at skolen skal være vår viktigste integreringsarena i et flerkulturelt samfunn. Vi vil ha mer opplæring i kunst og kultur i skolen for å bedre læringsmiljøet generelt, for å styrke basisfag i matematikk og språk, og for bedre konsentrasjon og motivasjon.

Det viktigste vi kan gjøre for en god og inkluderende skole er å satse på læreren og samarbeidet hjem skole. Venstre sin skolepolitikk utgjør en forskjell!

Ragnhild Helseth
Ordførerkandidat
Kristiansund Venstre

Ragnhild portrett

Foto: Frida Strømme

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**