Politisk program
2023 – 2027

Kristiansund Venstre

Her finner du Kristiansund Venstres politiske program. Dette er valgprogrammet vårt og politikken vi i Kristiansund Venstre går til valg på og vil jobbe for i Kristiansund kommune i perioden 2023 – 2027.

I kommunevalgprogrammet har vi valgt å beskrive hvordan vi skal forholde oss til utfordringer og oppgaver som skal håndteres i kommunen. Programmet dekker ikke alle spørsmål og problemstillinger som vil dukke opp, men gir en pekepinn på prioriteringer og hvordan vi vil vektlegge ulike interesser.

Venstre er et sosialliberalt parti, vi ønsker et samfunn der alle har frihet til å leve det livet de ønsker – uavhengig av alder, kjønn, livssyn, funksjonsevne, seksualitet og bakgrunn. Makt og innflytelse skal komme nedenfra. Beslutninger skal fattes nærmest mulig den det gjelder, og med størst mulig grad av åpenhet og medvirkning. Politisk makt skal forankres i demokratiske institusjoner.

Venstre er et utålmodig parti. Vi vil ta samfunnet videre. Vi vil framover, ikke bakover. Derfor vil vi satse på skole og kunnskap, vi vil løse klima- og naturkrisen, og vi støtter små og store jobbskapere.

Venstre vil ha et samfunn der alle er frie og har muligheten til å delta. For å lykkes med det, må jobben gjøres lokalt.

Å håndtere en verden i endring er noe vi har erfaring med i Kristiansund, hvor ulike konjunkturer har preget byens utvikling opp gjennom tidene. Årene vi har foran oss vil skille seg fra årene vi har bak oss på flere områder:

 • De store etterkrigskullene vil utgjøre en større andel av befolkningen, og vil få større omsorgs- og pleiebehov.
 • Kompetent arbeidskraft kan bli en
 • Den petroleumsbaserte økonomien vil gradvis erstattes av andre næringer.
 • Realisering av Campus Kristiansund og Normoria Kulturhus representerer nye muligheter for Kristiansund.
 • Samfunnsutviklingen kan ikke fortsette å skje på bekostning av natur og

I Venstre i Kristiansund har vi ikke tradisjon for å bruke kreftene på å stritte imot når verden er i endring. Da velger vi heller å se framover, og lete etter nye muligheter. Det har Kristiansund lyktes i før, det skal vi lykkes med også i framtiden.

Venstre tar Kristiansund fremover!

Hvordan skal Kristiansund
være en god by å vokse opp i?

Gjennom å ha ansvar for nærmiljø, barnehagetilbud, grunnskole, skolefritidsordning, skoleveier, skolehelsetjeneste og barnevern har kommunen stor innflytelse på barns og ungdoms utdanning oppvekst. Vel vitende om at en god oppvekst gjerne varer livet ut, og at det samme kan gjelde en dårlig oppvekst blir målet for politikken og tilbudene kommunen skal gi tydelig: Å bidra til den gode oppveksten.

Venstre ønsker et trygt og variert barnehagetilbud. Barnehagene skal ha like vilkår, enten de er kommunalt, ideelt eller privat drevet. Vi vil arbeide for at alle har rett til barnehageplass fra fylte ett år, og for rett til barnehageplass i nærmiljøet der dette er mulig.

Å anerkjenne at det er stor forskjell på hvilke behov barn i skolealder har er vesentlig når et godt skoletilbud skal utformes. Vi ønsker at laget rundt elevene styrkes. Gjennom å ha tilgang på helsesykepleiere, skolepsykologer, miljøterapeuter og rådgivere kan lærerne avlastes. Vi støtter etablering av friskoler når disse er et supplement til den offentlige skolen.

Venstre vil

 • ha nye Goma skole og nye Omsundet skole realisert
 • Likebehandle kommunale og private barnehager
 • Jobbe for å innlemme kulturskolen i SFO
 • Ha nærmiljøanlegg for lek og idrett i alle bydeler
 • Ha flere og tydelige virkemidler for å gi tilpasset opplæring gjennom kompetente lærere og økt metodefrihet
 • Jobbe for etablering av kveldsåpen barnehage for småbarn med foreldre i turnus / skiftarbeid

Hvordan skal vi ta ansvar for natur,
klima og de som kommer etter oss?

Beslutninger som blir tatt har ikke bare effekt på de som lever i Kristiansund nå, de har også effekt på generasjonene som kommer etter oss. Vi må gjøre valg som reduserer klimabelastningen, og vi må gjøre valg som gir mindre inngrep i naturen. Et eksempel på et slik valg er å bygge tett i stedet for å bygge ned natur, på den måten oppnår man både at naturinngrep unngås og behov for transport reduseres.

Venstre vil

 • Bevare Bolgneset
 • Stimulere til økt bruk av kollektiv transport
 • Jobbe for gratis buss for ungdom
 • Legge til rette for sykkel som framkomstmiddel
 • Jobbe for at det opprettes et tilbud med elektriske bysykler
 • Videreføre gratis sundbåt
 • Ha ambisiøse miljøkrav i offentlige anskaffelser
 • Være svært restriktive med å avvikle natur, oppnå arealnøytralitet
 • Legge til rette for etablering av grønne næringer
 • Ha strenge krav til energieffektivitet i nye kommunale bygg

Hvordan skal vi sikre gode
helsetjenester i Kristiansund?

Flere eldre som vil ha behov for helsetjenester og knapphet på helsearbeidere er premisser når gode helsetjenester skal sikres. Våre fokusområder innen helse vil være utvikling av DMS Kristiansund, prehospitale tjenester, eldreomsorg og barn og unges psykiske helse. For å lykkes med dette, med premissene som ligger til grunn, må det tenkes nytt. Det må samarbeides tettere på tvers av nivåene, det må jobbes med tiltak som sikrer at helsearbeidere blir stående i jobben, og det må i større grad åpnes for alternative driftsformer og private initiativ. Aktiv bruk av ny helseteknologi er vesentlig for å sikre gode helsetjenester.

Venstre vil

 • Jobbe for etablering av dagtilbud med fokus på kvinnehelse, svangerskap og barsel
 • Fremme effektiv forebygging og behandling, og derigjennom redusere samfunnets kostnader knyttet til muskel- og skjelettskade, sykdommer og plager
 • Jobbe for etablering av privat spesialistlegesenter og samarbeid offentlig/privat for å utnytte ledig operasjonskapasitet ved SNR Kristiansund
 • Jobbe for etterbehandling ved DMS, se på samarbeid mellom Helseforetaket og Kristiansund kommune
 • Øke antall lærlingeplasser innen helse
 • Jobbe for at det legges til rette for kollektivt transporttilbud som dekker turnusene for pendlere mellom Hjelset og DMS Kristiansund
 • Etablere gratis pendlerparkering for de som reiser kollektivt mellom SNR Hjelset og Kristiansund
 • Sikre robust døgnåpen legevakt fra 2025 og styrke det akuttmedisinske tilbudet og kompetansen utenfor sykehus
 • Åpne for en blanding av offentlig, privat og ideelt drevne sykehjem
 • Ansette geriatere og aktivitører i eldreomsorgen
 • Sikre at kommunen har en ungdomskontakt og et godt lavterskeltilbud for ungdom og barn som har psykiske plager ved å satse på helsesykepleiere i tett samarbeid mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten
 • Styrke behandlingskapasiteten for rusavhengige, slik at de er sikret umiddelbar helsehjelp, et botilbud og nødvendig behandling for dem som ønsker det, uten ventetid
 • Jobbe for at det etableres videreutdanning innen Avansert Klinisk sykepleie (AKS)
 • Styrke hjemmetjenesten med vekt på hverdagsmestring og innsatsteam
 • Ansette flere musikkterapeuter

Hvordan skal vi forholde oss til omlandet vårt?

Venstre ønsker et forsterket regionalt samarbeid. Innenfor tjenesteyting vil det på mange områder være avgjørende, hver kommune for seg ofte ikke har kapasitet til å yte tjenester med tilstrekkelig kvalitet. Vi mener at vi på Nordmøre hadde vært tjent med å ha færre og større kommuner, men manglende etablering av større kommuner skal i minst mulig grad være til hinder for godt samarbeid. Gode løsninger

innenfor tjenesteyting og arealbruk må identifiseres i nært samarbeid med nabokommunene våre. Det som er bra for omlandet vårt vil som regel også være bra for Kristiansund.

Venstre vil

 • Samarbeide tettere med nabokommunene, både med tanke på tjenesteyting, planarbeid og næringsutvikling
 • Se Bremsnesfjordbassenget under ett når det gjelder næringsutvikling
 • Jobbe for realisering av ferge Aure-Hitra
 • Arbeide for et rutetilbud som sikrer at befolkning i omlandet kan benytte seg av tilbud i Kristiansund, herunder flyavganger og kulturtilbud
 • Være positive til nye initiativ for kommunesammenslåing på Nordmøre

Hvordan skal vi bidra til
bolyst og trivsel i Kristiansund?

Bolyst og trivsel oppnås når man som innbygger har mulighet til å utfolde seg, når man involveres og kan delta, når man møter velvillighet, når man kjenner trygghet og tilhørighet, og når endringer som skjer gjør tilværelsen enklere. Kristiansund skal være en attraktiv by for oss som bor i kommunen, for de som ønsker å flytte hit, og for de som ønsker å besøke oss. Vi må ta vare på vårt særpreg og samtidig være åpne for nye impulser.

Venstre vil

 • Jobbe for lavere pris i kulturskolen
 • Beholde Idrett som offentlig aktivitetsområde
 • Ta vare på den polykrome by
 • Jobbe for god tettstedsutvikling av Rensvik og Storbakken
 • Videreutvikle Operaen i Kristiansund og Nordmørsmusea AS
 • Verne om den unike kystkulturen i Vågen
 • Bevare arkitektur fra ulike tidsepoker som gjenreisningsarkitekturen og bryggebebyggelse
 • At Festiviteten og Norges Bank bygget får sin rettmessige plass både i bruk og vedlikehold
 • Lytte til idretten i saker som angår dem før beslutninger tas
 • Støtte kulturbygg eid av frivillige organisasjoner, som Kunstforeningen og Ynglingeforeningen
 • Støtte opp under kulturminneplan med særlig vekt på å sikre Vågen
 • Legge til rette for at det etableres skolehager og parsellhager

Hvordan skal vi oppnå
inkludering og deltakelse?

Å hindre utenforskap er noe av det viktigste vi foretar oss. Utenforskap har en høy pris, både for som er rammet, men også for samfunnet. Innsatsen mot utenforskap må komme i tide, og den må være kompetent. Mangfold og inkludering handler om å sikre alle mennesker sine rettigheter, uavhengig av forutsetninger og bakgrunn.

Venstre vil føre en helhetlig politikk for å bygge et inkluderende, mangfoldig og sterkt fellesskap i Kristiansund.

Venstre vil

 • Sørge for raskere integrering av innvandrere med kompetanse inn i arbeidslivet
 • At Kristiansund skal ta ansvar for å bosette flere flyktninger
 • Sikre at innvandrere får tilgang på språktrening og arbeidstrening
 • Prioritere at mennesker med psykisk utviklingshemming får mulighet til å arbeide
 • Utvide tilbudet om arbeidstrening og voksenopplæring
 • Sikre fortsatt støtte til Bakgården Ungdomshus

Hvordan vil vi bidra til
utvikling og ny aktivitet i Kristiansund?

Utvikling relatert til Campus og Normoria Kulturhus

Med realisering av Campus Kristiansund og Normoria Kulturhus skjer en utvikling i Kristiansund som Venstre har ivret for og oppnådd gjennomslag for. Disse etableringene er utvikling i seg selv, men er ikke minst et grunnlag for videre utvikling og satsing. Videre utvikling handler både om å fylle husene med innhold, og det handler om å la disse institusjonene være motorer som drar i gang annen aktivitet.

Aktivitet skaper aktivitet. I tillegg til å være aktive med å fylle Campus med studenter vil vi at det skal letes etter og legges til rette for andre utviklingsmuligheter.

Venstre vil

 • Jobbe for påfyll av studieplasser og annen aktivitet knyttet til Campus Kristiansund
 • At det lages en handlingsplan for
 • Legge til rette for bygging av studentboliger i sentrum
 • Bidra til, og legge til rette for at personer med stedsuavhengige jobber har attraktive fasiliteter tilgjengelig i Kristiansund, gjerne i tilknytning til Campus.

Tilrettelegging for næringsvirksomhet

Selv om det foregår storstilt overgang til fornybar energi i Norge og Europa vil det i lang tid være etterspørsel etter olje og gass som energibærer. Kristiansund skal i tillegg til å fortsatt være en serviceby for olje- og gassindustrien posisjonere seg i forhold til de endringer som skjer med overgang til nye energiformer. Det ligger i Kristiansund sitt DNA å tilpasse seg konjunkturer og gripe nye muligheter.

Utvikling har tradisjonelt gått hånd i hånd med avvikling av natur. For oss i Venstre er det viktig å bremse denne typen utvikling, og erstatte den med utvikling der vi gjenbruker allerede opparbeidet areal, fortetter, og i større grad søker samarbeid med nabokommuner.

Venstre vil

 • Være pådriver for etablering av aktivitet i Kristiansund relatert til nye grønne næringer.
 • Sikre veiledning og rådgivning til gründere som ønsker å opprette virksomhet i
 • Være svært restriktive med å avvikle natur som et ledd i utvikling
 • Bevare Bolgneset som naturområde
 • Samarbeide med nabokommuner om næringsutvikling.
 • Jobbe for etablering av gjenbruksstasjoner og tiltak som bidrar til gjenbruk og
 • Arbeide for at saksbehandlingstida for næringsutøvere blir kortere og mer