Løfter barn og unge

Venstre prioriterer tiltak for barn og unge i Lillehammer sier Bjørg S. Lien, leder i fagutvalget for kultur og næring og 2. kandidat. Særlig viktig er det å legge tilrette for lag og foreninger som driver med fritidsaktiviter for barn og unge. Les hele intervjuet med Byavisa her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Løfter barn og unge

LILLEHAMMER: Lillehammer kommune er i år innvilget 950.000 kroner i statstilskudd til prosjektet " Aktiv fritid for barn og unge". I tillegg håper fagutvalget for kultur og næring å fjerne husleien på lokaler til fritidsaktiviteter.

LIV MAREN MÆHRE VOLD
[email protected]

I tillegg til å være en kulturby og et kulturknutepunkt for fylket og regionen har Lillehammer kommune som uttrykte målsettinger å legge særlig vekt på aktivitet for innbyggerne.
– Vi ønsker å fjerne eller redusere husleien man må betale for å leie for eksempel skoler og gymsaler til fritidsaktiviteter, sier leder av fagutvalget for kultur og næring, Bjørg Lien ( V). Nå har de også besørget et årlig tilskudd på 950.000 kroner til organisering og tiltak innen fritid for barn og unge i Lillehammer gjennom det såkalte barnefattigdomsprosjektet til NAV — med lovnader om ytterligere tilsvarende støtte i årene som kommer.

– Kultur og idrettsaktiviteter for barn og unge, organisert og uorganisert preger oppvekstvilkårene i Lillehammer. Dette er viktig både for trivsel og tilhørighet. Barnehager, skoler, Kultur og fritid og kulturskolen jobber svært godt innen området for å nevne noen. Nå er målet å etablere flere møteplasser i nærmiljøene og satse videre på samarbeidet med lag og foreninger om barn- og ungdomstilbud, spesielt gode lavterskeltilbud, sier Lien. Frivillige lag og foreninger gjør en god jobb i dag. Vi ønsker å legge forholdene bedre til rette for dem, slik at de kan bruke mer tid på aktiviteter, og mindre tid på dugnad for å skaffe nok inntekt til husleia. Det samme vil gjelde foreldrene.
– Nå ligger det inne i rådmannens forslag til strategi- og økonomiplan for kommende periode å redusere husleien lag og foreninger betaler. Allerede fra 2012 vil fagutvalget for kultur og næring prioritere barn- og unge ved å ha gratis lokaler i skolene for ikke-kommersielle aktiviteter, videre vil vi opprette et fond på en million kroner hvor lag og foreninger kan søke om tilskudd til dekning av husleie, forteller Lien.

Det foreslås også at aktiviteter for barn og unge prioriteres ved tildeling av tid i byens gymsaler og klasserom, i tillegg til en gradvis opptrapping av midler til man kan stille gratis lokaler til rådighet.
– Lillehammer kommune har ikke hatt midler til å prioritere aktivitetstiltak i særlig grad, men det er et dokumentert behov og vi ønsker å se på mulighetene for å avsette, eller omdisponere, midler til å øke aktivitetsnivået ved de årlige budsjettbehandlingene, sier Lien.
I motsetning til våre nabobyer, har ikke Lillehammer tidligere fått slikt statstilskudd til forebyggende barn- og ungdomsarbeid, men nå håper Lien den ekstra støtten kan bidra til et ytterligere løft for barn og unge.

– For å bedre oppvekstvilkårene i Lillehammer ønsker vi å ha fokus på barn og unges fritid, og sikre at alle barn og unge har tilgang til åpne og inkluderende møteplasser og aktiviteter hvor de kan delta uavhengig av familiens økonomiske og sosiale situasjon, opplyser Lien. Blant annet skal NAV-midlene brukes til å opprette en heltidsstilling til arbeid med inkludering av barn og unge i lag og foreninger, og det kan brukes ekstra midler til støttetiltak dersom det er behov for det. Videre skal det opprettes en deltidsstilling til koordinering mellom alle etatene i kommunen.
– Det er viktig å styrke det tverrfaglige arbeidet. Dagens organisering og tiltak er ikke nok i arbeidet med å forebygge problemer hos barn og unge. Det er nødvendig å utvikle tiltak i fellesskap, mener Lien, og sier det blant annet skal jobbes med flere tilbud til uorganisert ungdom og inkludering av minoritetsspråklige barn og ungdommer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**