Lokaldemokrati og tildelingsenhet

“Et rikt lokaldemokrati med ansvar for egen skole, egen eldreomsorg og egen bys utvikling er meningsfullt, og gir de beste løsningene”, skriver Maria Serafia Fjellstad i dagens avisinnlegg i Harstad tidende.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Politikk setter rammer for nåtid og framtid, og å ta del i politikken enten gjennom å stemme ved valget eller gjennom å være den aktive stemmen i politikken handler om medbestemmelse over egen nåtid og framtid. Venstre går til valg i år under slagordet “Folk først”; det er for menneskene og ikke systemene at vi lager politikk. Skole, miljø, småbedrifter og velferd er de viktigste sakene for oss.

Venstre tror på nærhet mellom beslutningstakere og det som besluttes; og Venstre er derav opptatt av å styrke lokaldemokratiet. Den enkelte må sikres nærhet til og størst mulig innflytelse over de politiske avgjørelsene. Et rikt lokaldemokrati med ansvar for egen skole, egen eldreomsorg og egen bys utvikling er meningsfullt, og gir de beste løsningene. Kommunene bør derfor få beholde mer av egne skatteinntekter, og ha større frihet til å disponere egne midler. Øremerking er ansvarsforflytting og ansvarsfraskrivelse. Oppgavene er der folk bor, og for å sette folk først bør også beslutningene tas så nært som mulig.

Dette sett i stort kan også overføres i mindre skala til en dagsaktuell debatt i Harstad Tidende, Tildelingsenhetens rolle. Jeg har tatt til ordet for en evaluering av Tildelingsenheten. Enhver byråkratisk nyvinning bør generelt etterfølges av en evaluering for å vurdere om man oppnår de målene man satte seg når nyvinningen kom til. Jeg har ikke lyst å forskuttere hva evalueringen vil konkludere med; men utfra de erfaringene jeg har, de innspillene jeg har fått både fra kollegaer i helsevesenet og pårørende er det tid for en gjennomgang. Gjennom å skape Tildelingsenheten forflyttet man beslutningene fra ute i feltet, nært brukerne, til det nye nivået Tildelingsenheten representerte. Vekk fra fagfolkene der ute, til fagfolkene på et eget kontor — fra nært til fjernere. De sykepleiefaglige og medisinskfaglige rådene sendes inn, og behandles, lengre unna brukerne. De positive effektene ved dette skulle blant annet være frigjøring av tid til brukerne ute og likhet i behandling av søknadene. Det er på tide å gjøre opp status; og det bør definitivt ikke gjøres gjennom en offentlig sammenligning mellom enkeltansatte og kamphunder. Et byråkrati skapt i byråkratiet for byråkratiets skyld bør sees på med virksomme øyne gjennom en kritisk og konstruktiv evaluering hvor både pårørende og fagfolk blir hørt.

Det er nemlig det som er lokaldemokrati. Medbestemmelse i eget liv, der du bor. Venstre er partiet for det moderne og optimistiske mennesket, med vilje til å både ta sosialt ansvar og gi enkeltindividet frihet. Vi i Venstre setter folk først. Godt valg!

Maria Serafia Fjellstad
2.kandidat for Harstad Venstre/ 3.kandidat for Troms Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**