Barnehagedebatt

Private Barnehagers Landsforbund inviterte onsdag 7. september til debatt om private barnehagers fremtid i Sarpsborg. Tredjekandidat Margrethe Motzfeldt deltok på vegne av Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Margrethe Motzfeldt

Foto: Pål Rognstad

Innlegg:
Jeg var så heldig å få hospitere i en privat barnehage for kort tid siden. Målet var opprinnelig å se på drift og økonomiske prioriteringer, men jeg fant fort ut at jeg hadde et skjult talent i det å dytte på huska, så jeg gjorde mye av det også. På slutten av uka tok jeg en god samtale med bestyrer, hvor vi blant annet diskuterte de nyeste endringene som påvirker barnehager.

Venstre ønsker å gi større frihet til de private barnehager. Med frihet kommer også ansvar. Venstre ser for seg en finansieringsmodell, hvor barnehagene selv ansetter spesialpedagoger og støttepedagoger på huset. Dette gir større handlefrihet for barnehagene. I den barnehagen jeg var hadde en kommunesendt spesialpedagog blitt syk og det må da gå fire dager før man kan sette inn vikar. Dette illustrerer at situasjonen er vanskelig og lite forutsigbar. Dersom alle ansatte tilhører barnehagen, vil man ha større fleksibilitet og mer forutsigbarhet.

Andelen private barnehager i Sarpsborg er 70 %. Vi i Venstre synes dette er en helt fin ratio. Posisjonen ønsker å redusere andelen av private barnehager. En av grunnene som blir oppgitt for å opprettholde 30 % kommunale barnehager er å lettere kunne regne ut tilskuddet til de private barnehagene. Nå er det ikke denne argumentasjonen Venstre faller for, men vi ser likevel behovet for en delt andel for å kunne gi et mangfoldig tilbud. Vi tror også at det er viktig at kommunen selv har kompetanse på å drive barnehager, for å kunne føre et forsvarlig tilsyn. Likevel er det størst sannsynlighet for at de neste barnehageutbyggingene blir i privat regi. Den planlagte, og ikke fullførte, eller midlertidig fullførte, barnehagen på Sandbakken viser til at det er et behov for private interessenter i barnehagesektoren.

Når det gjelder plassering av barnehager kommer man til et nytt prioriteringsspørsmål. Skal bosetting avgjøre hvor barnehager skal bygges, eller skal arbeidsplasser gjøre det? For å avgjøre slike ting kreves det et godt samarbeid mellom de private og kommunale barnehager og myndigheter. Venstre ønsker å bidra til at det bygges flere private barnehager og skal legge til rette for at egnede tomter kan reguleres til dette formålet.

Andelen styrere og pedagogiske ledere med godkjent utdanning er på hele 95 %. Dette er en økning fra tidligere år, og er svært gledelig. Andelen assistenter med førskoleutdanning eller annen pedagogisk utdanning er på 23 %. Venstre vil bidra til å øke dette ved å legge til rette for at assistenter får tilbud om utdannelse ved siden av sin stilling. Det er samfunnsøkonomisk ønskelig at man bedrer utdannelsesnivået i kommunen. Dette har også sammenheng med finansieringsnøkkelen som fører til at Sarpsborg får mindre overføringer fra staten ettersom vi er en lavinntektskommune. Regjeringen har tydeligvis ikke tatt høyde for at arbeidsfolk har behov for barnehageplass uavhengig av utdannelsesnivå.

Det er ønskelig at det finnes et mangfold av pedagogiske tilbud i kommunen. Dette er de private barnehager med på å bidra til. Venstre ser på private initiativ som en berikelse i samfunnet. Vi vil være med og legge til rette for at både private og kommunale barnehager skal ha gode og forutsigbare rammevilkår.

Det er viktig for Venstre at private og kommunale barnehager møter de samme krav. Med like krav følger også behovet for like tilskudd. Venstre ønsker å trappe opp tilskuddsandelen til full utjevning, men med den økonomiske situasjonen vi står i, vil vi neppe kunne gjøre dette fortere enn den nasjonale opptrappingsplanen tilsier. Venstre mener derfor det mest realistiske er å følge de nasjonale satser i nær fremtid.

Venstre ønsker å bidra til at Sarpsborg skal bli en kommune som setter folk først. Da trenger vi valgfrihet for våre innbyggere – og det løser vi best ved å ta i bruk både kommunale og private aktører.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**