8 punkter for bedre kollektivtrafikk

Bedre kollektivtrafikk er avgjørende for at vi skal kunne nå målene om reduksjon i klimagassutslippene. Venstre ønsker at også Haugalandet skal kunne nyte godt av belønningsordningen for kollektivtrafikk. Da må vi legge til rette for bedre løsninger for kollektivtrafikken lokalt, og vi må bidra til å redusere privatbilismen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Salhusveien

Foto: TN

Presset på veier og gater i sentrale deler av byen er svært stort. Biltrafikken har hatt en betydelig økning de siste årene. Derfor er det viktig at vi finner løsninger som reduserer denne trafikken, samtidig som vi ruster opp og forbedrer veinettet. Gjennomgangstrafikk må ledes utenom bykjernen, slik at belastningen på sentrale veier reduseres.

Vi må få en øket satsing på kollektivtransporten i distriktet generelt, og i Haugesund spesielt. Flere avganger, bedre regularitet og et rutemønster som samsvarer med lokale behov er nøkkelord i denne sammenhengen. Det må legges bedre til rette for kollektivtrafikken i sentrum. Vi må sikre stor grad av framkommelighet for busser og syklister.

Venstre vil:
• arbeide for bedre kollektivtransport med hyppigere avganger, bedre regularitet og et ruteopplegg i tråd med lokalt reisemønster
• bedre framkommeligheten for kollektivtrafikken i sentrum f.eks. ved opprettelse av kollektivfelt. Sørhauggata bør bli kollektivgate.
• at det ved etablering av nye bområder lages kollektivtraseer som gir beboerne kort vei til buss
• innføre sonesystem for parkeringsavgift med lavere avgift for parkering i utkanten av sentrum.
• i samarbeid med nabokommunene vurdere ulike alternativer for kollektivtransport som en del av den regionale kollektivsatsingen
• sikre at det opprettes gode kollektivtilbud i forbindelse med utviklingen av større regionale næringsarealer
• stimulere til andre transportformer enn privatbil for arbeidsreiser, bl.a. gjennom å øke godtgjørelsen for bruk av sykkel i jobbsammenheng for kommunalt tilsatte.
• sikre kommunen innflytelse over utviklingen av kollektivtilbudet, f.eks. gjennom å organisere Kolumbus som et selskap der både fylkeskommunen og de kommunene som ønsker det er medeiere.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**