-Bussen skal fram, eller var det ikke slik?

-Dette sier alle partier i denne valgkampen, men nå vil det bli verre for både buss og bil i Stavanger, skriver Venstres Helge Solum Larsen i dette innlegget.
-Å åpne kollektivfeltene for privatbilbruk, som sambruksfelt, er en betydelig endring. Høyre, KrF og Frp sier dette er smart. Jeg er ikke enig.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Helge Solum larsen stavanger rogaland

Foto: 2020park, Tone Eldøy

Jeg trodde at et minimum ville være at de som blir berørt av forslaget har anledning til å gi formelle høringsuttalelser. Dette gjelder Statens vegvesen som veiholder, Kolumbus som ansvarlig for drift av kollektivtransporten, samt drosjenæringen og elbilforeningen som representerer trafikantgrupper som av berettigede grunner får bruke kollektivfeltene i dag. I Trondheim har de svært negative erfaringer. Politiet uttykte at sambruksfelt-ordningen ikke kunne håndheves.

Klimapolitikk
Transport er klimapolitikk og i følge Klimaforliket inngått på Stortinget 17. januar 2008, mellom partiene, Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti skal det gis midler til byer som har tiltak som virker begrensende på biltrafikken.
Forliket sier mellom annet: "Belønningsordningen skal premiere dokumenterte resultater, det vil si en påvist vekst i andelen kollektivtransport på bekostning av personbiltrafikken. I en fase hvor ordningen utvides og styrkes vil det også være nødvendig å basere tildeling på basis av planlagte og politisk vedtatte transporttiltak.
En forutsetning for tildeling av midler fra belønningsordningen er at det iverksettes tiltak, eller nylig har blitt iverksatt tiltak, som virker begrensende på personbiltrafikken. Det er en lokal beslutning hvilke tiltak som iverksettes."
Partier som var med på dette i Stortinget velger glatt å overse det i Rogaland og Stavanger.

Penger fra staten
Det er en målsetning at storbyområdet på Nord-Jæren skal sikre seg flerårlig avtale med departementet om belønningsmidler til kollektivtransporten. Partene i forliket peker på at tiltakene som er kvalifiserende for økt støtte skal virke "begrensende på personbiltrafikken". I dag taper

Trafikk, vei, kø

Foto: Microsoft

Nord-Jæren i størrelsesorden 250 til 300 millioner sammenlignet med Trondheim. I Bergen er det gitt intensjon om 550 millioner over fire år. Jeg tror ikke at det å åpne kollektivfeltene for privatbilbruk gir oss større sjanser til å få statlige midler til vår storbyregion. Tvert om. Mulighetene vil bli mindre og det mener jeg er uansvarlig. Vi trenger hver eneste krone vi kan skaffe for å gjøre busstilbudet bedre.

Dårligere fremkommelighet for alle

Et ironisk poeng er også at framkommeligheten med sambruksfelt vil bli dårligere for alle trafikanter, også de som kjører privatbil.
Det vil bygge seg opp kø av biler foran kryssene og rundkjøringene som må vente på tidsluke. Dette vil forsinke bussene kraftig. 30 prosent av privatbilene vil kunne kjøre i bussfeltene. I Tjensvollkrysset vil høyresvingende kjøretøy med en person i bilen i perioder bli hindret av stillestående kø i sambruksfeltet. Det vil også i perioder være vanskeligere å krysse sambruksfeltet for å komme over i høyresvingefeltet. Resultatet blir altså at all trafikk får dårligere framkommelighet, ikke bare bussen.

Buss1

Foto: Tore Nilsen

Av og til må politikere stille seg selv spørsmålene: Hva er problemet? Og hva er målet? Problemet i Stavanger er at det er for dårlig fremkommelighet for bussen. Målet burde være å sørge for å gjøre noe med det.
Det er det Venstre ønsker.

Innlegget er også publisert på siddisland, her >>

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**