Hva skal bydelen være for barn og unge?

Valgkampen har gitt oss mange diskusjoner som tar utgangspunkt i den store befolkningsveksten Oslo opplever. En av grunnene til at byen vokser, er at stadig flere familier velger å bli boende sentralt. Det betyr at vi får flere barn og unge som trenger et godt aktivitets- og fritidstilbud i indre by. Venstre mener bydelene bør spille en viktig rolle i å forme oppvekstmiljøene disse får oppleve, og vil styrke tilbudet til barn og unge i perioden som kommer. Les resten av innlegget

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Det første møtet med bydelens tjenester er som regel barnehagen. Venstre mener de fleste barn vil ha utbytte av å gå i barnehagen, men vil samtidig ivareta foreldres rett til å velge selv hvilket tilbud de ønsker til sine barn. Derfor vil Venstre sørge for bredde i barnehagetilbudet, og satse på et mangfold av private og kommunale tilbud, med både avdelingsbarnehager, basebarnehager og barnepark. Vi vil også sikre at bydelen fortsatt tilbyr åpen barnehage for alle som ønsker det. Venstre vil dessuten legge til rette for mer fleksible åpningstider, kombinert med regler om maksimal oppholdstid.

Barnehagene har den fordelen at de er et lovpålagt tilbud, og de er også et satsningsområde det er tverrpolitisk enighet om. Bydelen driver imidlertid mange tjenester som ikke er lovpålagt, og som derfor står i fare for å bli svekket når budsjettet skal balanseres. Venstre at det mener det er fire innsatsområder som bør prioriteres høyere på St. Hanshaugen: Fritidsklubbene, utekontaktene, skolehelsetjenesten og lærlingeordningen.

Alle barn går på skolen, og alle barn skal ha tilgang til en helsesøster der når de trenger det. Flere timer med helsesøster tilstede på hver enkelt skole er en målsetning St. Hanshaugen Venstre vil jobbe hardt med i neste periode. Dette er viktig fordi mange barn opplever problemer det kan være vanskelig å snakke med venner, foreldre eller lærere om. Skolehelsetjenesten har de beste forutsetningene for å fange opp barn som står i fare for å falle utenfor som følge av psykiske lidelser, ustabile familieforhold eller mobbing, og vi må derfor sørge for at de er tilstede slik at terskelen for å ta kontakt senkes.

De to fritidsklubbene i bydelen er svært populære, og tilbyr våre unge et aktivitetstilbud som foregår på deres egne premisser. St. Hanshaugen har lang tradisjon for å drive fritidsklubber, og i en stor og sentrumsnær bydel, er det åpenbart at et behov for å opprettholde fritidsklubb både på Hammersborg og Marienlyst. Venstre har nylig sørget for at Marienlyst fritidsklubb fikk beholde skaterampen sin, og vi vil prioritere klubbene i fremtidige budsjetter.

Utekontakten er en oppsøkende tjeneste rettet mot barn og unge. Deres oppgave er å være tilstede der ungdom oppholder seg, og å være tidlig på banen dersom det oppstår problemer i det sosiale miljøet, for eksempel i forbindelse med rus eller vold. Utekontaktene har vært finansiert gjennom prosjektmidler, men dette prosjektet er nå i ferd med å avvikles. Venstre vil derfor finne plass til utekontaktene i bydelens budsjett, og opprettholde tilbudet på dagens nivå.

Den siste ungdomsrettede satsningen Venstre vil styrke, er lærlingeordningen. Vi vet at mange unge har vanskelig for å komme seg inn på arbeidsmarkedet, og her mener Venstre bydelen må ta et ansvar og tilby lærlingeplasser, spesielt innen helsearbeiderfaget. Bydelen har i dag bare 6 faste lærlingeplasser. Venstre vil doble dette tallet til neste år, og fortsette å øke det hvert år i kommende periode. I likhet med de øvrige tilbudene til barn og unge er dette en betydelig utgiftspost, men Venstre mener dette er gode investeringer som vil tas igjen gjennom redusert behov for oppfølging av ungdom som faller utenfor arbeidsmarkedet.

En stemme på Venstre er en stemme på et stabilt og variert oppvekstmiljø med et tilpasset tilbud til alle.

Av Karl Arthur Giverholt, fung. leder og BU-kandidat for St. Hanshaugen Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**