God mat er god næring

For Venstre handler distriktspolitikk om å legge til rette for at alle skal ha mulighet til å bruke sine evner til beste for seg selv og samfunnet, også utenfor de sentrale områdene av landet. Skal vi få det til, må vi ha en god verdiskapingspolitikk, og Venstre mener det er mye god næring i god mat.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Lokal produksjon av mat og drikke vil være viktig både for framtidens landbruk, for reiselivsnæringen og ikke minst for levende og aktive bygdesamfunn i hele landet. Venstre vil derfor stimulere til en renessanse for norsk matkultur.

Vi mener det er viktig at landbruks- og fiskerinæringen stimuleres til nytenkning og nyskaping. Det ligger et stort potensial i videreforedling og bearbeiding av både fiskeri- og landbruksprodukter. Vi ønsker å liberalisere regelverket for foredling av mat på egen gård, uten at det går utover helsesikkerheten. Videre vil vi at lokale produsenter gis lov til å selge egne alkoholholdige produkter fra egen gård, også der varene overstiger 4,75 volumprosent.

I tillegg vil vi legge bedre til rette for de som vil skape en arbeidsplass for seg selv og andre. Det handler både om å sørge for bedre sosiale rettigheter og økonomiske vilkår for de som starter egne bedrifter, men også å rydde opp i unødvendig regelverk og detaljstyring som hindrer kreativitet, gründervirksomhet og lønnsomhet.

Levende bygder og et sterkt reiseliv er avhenging av næringsutviklingen i distriktene. Venstre har tro på at en styrket satsing på lokal produksjon av mat og drikke vil bidra til dette. Gjennom god mat kan vi skape gode næringer.

Lars Gunnar Marken

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**