Listetoppene i Stange Venstre

Presentasjon av Stange Venstres toppkandidater Mirjam Engelsjord, Erik Ringnes og Ann-Chrisitn Kippersund Willumsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Mirjam Engelsjord

Foto: Stange Venstre

1.kandidaten,Mirjam Engelsjord
Arbeidssted: Skogbrukets kursinstitutt
Hobby: politikk og frivillig arbeid
Mat: italiensk
Drikke: rødvin passer til alt
Radioprogram: politisk kvarter og Morgenklubben
Nettside: www.venstre.no
Musikk: Det meste innen rock, pop, blues og jazz
Reisemål: Reiser gjerne og mye i inn og utland på jakt etter gode opplevelser

Jeg er førstekandidaten til Stange Venstre og Stange Venstres ordførerkandidat, i tillegg er jeg andrekandidat på fylkestingslista til Hedmark Venstre og styremedlem i Hedmark Venstre. Jeg har vært i Stange kommunestyre og formannskap for Stange Venstre siden 2007. tillegg har jeg vært ansatt i Venstres Stortingssekretariat i tre år og innvalgt i kommunestyret i Røros kommune.

Mine hjertesaker
Jeg vil kjempe for økte skolehelsetjenester og mer spesialundervisning i Stangeskolene. Vi må doble skolehelsetjenesten de neste årene!

Venstre har vært det tydeligste partiet i skolepolitikken. Vi har ikke bare snakket om skolepolitikk, men har gjennom konkrete budsjettforslag vist at vi mener alvor i å jobbe for en bedre skole. Vi har ikke vært flinke nok til å få de andre partiene i Stange med på en økt kultursatsing i Stange, dette skal vi jobbe enda bedre med.

Venstre skal fortsatt være kulturpartiet i Stange med økt støtte til frivillighetssentralene, lag og organisasjoner, til bibiloteket og ungdomstilbud. Stange Venstre har gjennom mange år jobbet for økt støtte til kulturen, frivillighetssentralen, og andre frivillige lag og organisasjoner i kommunen, og i tillegg biblioteket i Stange.

Jeg vil jobbe for en aktiv næringspolitikk, som tilrettelegger møteplasser og gode rammebetingelser for landbruk og annet næringsliv i Stange

Hvorfor stemme på meg?
Jeg brenner for skolepolitikk og for at lærere skal bruke mest tid på å undervise. Da må vi politikere redusere byråkratiet for lærerne – ikke øke det. Stange Venstre har vært det tydeligste partiet i skolepolitikken. Vi har ikke bare snakket om skolepolitikk, men har gjennom konkrete budsjettforslag vist at vi mener alvor i å jobbe for en bedre skole.

Stange Venstre vil ha en moderne sentrumsutvikling i Stangebyen, på Tangen og i Ottestad. I dag er det i stor grad utbyggerne som styrer tettstedsutviklingen ved at fokuset er på enkeltbyggene istedenfor på hvordan tettstedene skal se ut i sin helhet. Stange Venstre vil ha mer folkestyrte planprosesser, mer miljøvennlige boformer, og mer trivsel og liv i sentrum. Vi vil at Stange skal få et kultur- og rockeverksted for ungdommen! I tillegg mener vi at det er viktig å lage forpliktende planer for jordvern i landbrukskommunen Stange.

Erik Ringnes

Foto: Stange Venstre


2.kandidaten, Erik Ringnes

Personalia:
Født: 4 juli 1955
Sivil status: Gift med Gerd Nora Wikan — 1.amanuensis Høgskolen i Hedmark
Barn: Eva, Tord og Ida
Yrke: Bonde
Bosted: Ringnes gård, 2312 Ottestad — se hjemmeside http://www.ringnesgaard.no/
Utdanning:
Eksamen artium 1976 Hamar Katedralskole
Agronomutdannelse 1979 Jønsberg Landbruksskole
Forvalteragronom 1983 Vinterlandbruksskolen/Landbruksakademiet

Yrkeserfaring:
Vaktmann Norske Teatret i Oslo
Miljøregistereringer Stange Kommune, Mjøsaksjonen
Arkivar Forsvarets Sanitet i Oslo
Pleiemedhjelper Sanderud Psykiatriske Sykehus
Agronom Skaugum gård i Asker
Gårdsbestyrer Mimosa farm for the Handicapped i Zambia, Afrika
Kursleder Norad, Kursseksjonen i Oslo
Evalueringsoppdrag Zambia og Botswana for Norad
Bonde på egen gård Fra 1984 –

Organisasjonserfaring:
Styremedlem i Norsk Fredskorpssamband
Styremedlem i Stange Bondelag
Leder av Hedmark Bondelags Kornutvalg
Leder av Hedmark Kontraktdyrkerlag
Leder av Kontraktdyrkernes Landslag
Distriktsformann i Round Table
Medlem av Landsstyret I Round Table
Medlem av styringsgruppa i " Biff 2000"
Bonderepresentant i Storfekjøttkontrollen
Medlem av European Arable Farmers ( en sammenslutning av kornprodusenter I Europa)
Medlem av styret i European Arable Farmers
Grunnlegger og tidligere leder av Kornbøndenes Interesseorganisasjon

Politisk verv:
Kommunestyrerepresentant i Stange kommune fra 1999—2003, 2003—2011
Medlem av komité for Oppvekst og Miljø i Stange kommune
Medlem av Skatteutvalget i Stange kommune
Medlem av Rådet for funksjonshemmede i Stange
Vararepresentant til Fylkeslandbruksstyret I Hedmark
Fylkesleder I Hedmark Venstre fra 2002
Medlem av Venstres Landsstyre fra 2000
Leder av Afrikagruppa i Venstre
Styremedlem i Kunstbanken på Hamar fra 2003
Styremedlem i Norsk Kulturarv 2005-2007

Jeg har stemt Venstre i mange år uten å være medlem eller politisk aktiv. I 1999 ble jeg spurt om å stå øverst på ei ny Venstreliste i Stange. Stange hadde da vært uten liste helt tilbake til 70-tallet. Venstres ideologi er hovedårsaken til at jeg stemmer Venstre og bruker mye tid på å representere partiet. Venstre er det mest radikale borgerlige partiet og har en lang og stolt historie som reformparti. Mer frihet — mer ansvar sier mye om partiets ideologi. Venstre tror på menneskets iboende muligheter — og setter menneske foran systemet.

Noen ord om hvilken sak som er viktigst for deg i Stangepolitikken
Bidra til et maktskifte etter at Ap har styrt sammenhengende i 87 år. Et skifte vil være bra for demokratiet og er et mål i seg sjøl pga stor risiko for samrøre etter så mange års styre. Flere og bedre tjenester til kommunens innbyggere, bedre planfaglig styring,- og mindre utbyggerstyrt utvikling.

Noen ord om hva som gjør at du trives i Stange

Mye hyggelige folk, flott landskap og sentral beliggenhet. Jeg liker å møte folk, liker lyrikk, antikviteter, øl, all slags musikk og avslutter gjerne dagen med en film — hører på Nrk2 radio som holder driver folkeopplysning og ser mest på Nrk2 på tv6.

Gi en “rose/blomst” til en person, institusjon, bedrift, gruppe eller organisasjon i Stange

Blomst til lydavisa og til Antikvarisk Restaurering ( Joar Jordet).

Ann-Christin Kippersund Willumsen

Foto: Stange Venstre

3.kandidaten
Ann-Christin Kippersund Willumsen

Født: 1970
Adresse: 2312 OTTESTAD
Sivil status: Gift
Antall barn: 4

Om meg
Jeg bor i Bekkelaget (Ottestad) sammen med mann, fire barn og en katt. Jeg arbeider med IKT og som web-ansvarlig.

Mine favoritter er kunstutstillinger, ferier med familien, musikkfestivaler, kino, middager med gode venner, reiser, å danse, å sitte på terrassen med kjæresten en tidlig vår under et pledd med årets første musserende vin.

Aktive engasjementer:
leder av Stange Venstre, medlem av Stange kommunes driftsutvalg, vara i Stange kommunestyre, meddommer i Hedmarken tingrett, nemdsmedlem i Fylkesnemnda for Barnevern og sosiale saker, representant i Stange Forliksråd, vara i Klagenemnda, leder av AVYO Hedmark og Oppland, styremedlem og kommunens representant i Ottestad Frivilligsentral, styremedlem i Stange Næringsfond, vara i representantskapet til HIAS, medlem av Amnesty International, Redd Barna og Human-Etisk Forbund.

Venstre

Venstre har nok alltid vært mitt parti, selv om jeg i starten som velger, og før jeg satte meg ordentlig inn i de forskjellige ideologiene, stemte annerledes. Jeg synes det er viktig å se på hvilke verdier som ligger som grunnlag for løsningene hos de politiske partiene. De fleste partier jobber med mange av de samme sakene, men har forskjellige forslag til måter å løse dem på. I media ser vi ofte at politikere kommer med lettvinte og overflatiske løsninger på komplekse saker. Stange Venstre har lenge hatt to solide politikere, i Erik Ringnes og Mirjam Engelsjord, som er veldig aktive i det politisk arbeidet for kommunen.

Venstre-karrieren min steg bratt etter at jeg stakk innom et årsmøte, eller var det et styremøte, i 2007.

Hva er viktig for meg nå
Det mye som er viktig for meg i Stange-politikken. Blant annet synes jeg at vi må
· trygge skoleveiene ved å utbygge gang- og sykkelstier rundt skolene
· sørge for å skaffe flere omsorgsboliger og øke samarbeidet med frivilligsentralen og andre lag og organisasjoner
· jobbe for å redusere og på sikt fjerne eiendomsskatten. Denne skatten er urettferdig fordi den ikke tar hensyn til den enkeltes skatteevne. Dessuten har kommunen har nok penger, vi må bare tørre å drive en ansvarsfull økonomisk politikk
· sørge for at kommunen ikke sitter på flere eiendommer enn det den har bruk for. For eksempel skal vi ikke være med på å presse opp leieprisene i kommunen
· planlegge fornuftig med hensyn til at Stange har et av verdens beste jordområder

Folk først!
I tillegg må vi i større grad slippe til private initiativer. Vi må huske på at offentlige tjenester i velferdsstaten begynte som private og frivillige tiltak. Gradvis har stat og kommuner overtatt flere og flere velferdsoppgaver. Og det er positivt! Det som ikke er positivt er når politiske partier på venstresiden mener at offentlig omsorg alltid er best. I realiteten kan mange omsorgsoppgaver løses i samspill mellom offentlige og private aktører. Vi må gi mer frihet og ansvar til borgerne. Folk må gå foran systemer!

Utfordring
Jeg vil utfordre kommunen i å sette større pris på og engasjere seg mer i Steinerskolen på Hedemarken. Denne skolen er den beste skolen vi har i kommunen, og faktisk en av de beste i landet! Steinerskolen klarer seg til tross for mange økonomiske utfordringer, for eksempel må foreldrene og lærerne ut ifra sin egen lommebok bygge og vedlikeholde skolebygningene selv. Steinerskolen på Hedemarken lokker til seg mange tilflyttere til kommunen. Dette er svært positivt for Stange. Hva med å for eksempel tilby å gi et veidekke til den nye parkeringsplassen til skolen?

Blomst

Jeg vil gi en blomst til Steinerskolen på Hedemarken for at de greier å drive en så bra skole med så bra faglige og sosiale resultater.

Mirjam, Erik og Ann-Christin

Foto: Stangeavisa

Klikk her for å komme til forsiden

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**