Venstres gode integreringspolitikk får støtte

Arbeiderpartiet i Trondheim har valgt å gå mot sin egen regjering for å hjelpe papirløse, og de har helt rett i at det er både en uverdig og umenneskelig situasjon. Noen få kjenner seg igjen i denne problematikken, nemlig å leve uten rettigheter, identitet, arbeid eller mulighet til å forsørge sine nærmeste., skriver Venstres varamedlem til bystyret og styremedlem Aslak Skripeland.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Forslaget om å be regjeringen legge forholdene til rette for å tillate papirløse flyktninger å arbeide og betale skatt inntil kjent utreisedato fikk bred støtte. Forslaget ble vedtatt mot stemmene fra Frp og Høyre.

TV2 nyhetene kunne fortelle om 29 år gamle Leyla Jamshidivand som etter 8 år i Norge som asylsøker, stadig har overhodet ingen rettigheter eller muligheter til å bidra til samfunnet. Venstre mener en slik politikk er grunnleggende feil, og støtter Trondheim Arbeiderparti som nå utfordrer sin egen regjering til å la asylsøkere jobbe mens de oppholder seg i Norge. Evnen til å kunne forsørge sin egen familie er en grunnlegende rettighet, og det er feil av regjeringen å hindre gode mennesker fra å bidra i samfunnet. Det er verdiskapning og integrering som er viktig, fremfor å være en belastning for samfunnet og isolert.

Venstre mener det er riktig at asylsøkere gis muligheten til å arbeide mens søknaden er under behandling. En asylsøker som kan bidra i samfunnet og fungere, er mye bedre integrert fremfor en som bare er isolert og holdt utenfor. Det burde og være mulig for en asylsøker å “skifte kø” fra søknad om asyl til søknad om opphold grunnet arbeid. Innvandring er faktisk et viktig tilskudd til det norske samfunnet materielt og kulturelt, og vi mener det må være mulig å komme inn i det norske samfunnet for de som ønsker å bidra. Venstre synes det er feil å avvise mennesker som ønsker å være med i samfunnet, øke verdiskapningen og være en “brikke” eller “del” av Norge.

Norge har alltid vært et foregangssamfunn når det gjelder å hjelpe andremennesker i nød. Vi ønsker å hjelpe, men idag sliter vi med en politikk som få av oss kjenner oss igjen i. Det er kanskje “typisk norsk” å bry oss om andre og vise solidaritet, når det gjelder å forstå deres situasjon. Ingen mener det er feil å hjelpe dem som er i nød, men idag har vi satt opp for mange hindre som mange mener er grunnleggende feil og uverdige. Venstre mener derfor at vår deltagelse i det internasjonale samfunnet er riktig og at vi skal yte vår del.

Venstre mener og vi bruker altfor lite til saksbehandling, en prosess som tar altfor lang tid idag. Vi mener saksbehandlingstiden må ned, slik at vi i flere tilfeller kan unngå lange køer før endelig avgjørelse om opphold eller ikke finner sted. Denne ventetiden er uverdig, og mye av problematikken knyttet til innvandring skjer i nettopp denne fasen til mange innvandrere. Det er mye bedre å få en snarlig avgjørelse, så en tidligere kan bli en del av samfunnet og integrert, eller tidligere få endelig utreisedato. Ventetiden er verst og koster samfunnet mye, både i mennesklige og økonomiske kostnader.

Og når en først er i en situasjon som langtids eller uretunebar asylsøker mener Venstre det er riktig å gi en rett til norskopplæring. Vi kan ikke akseptere at mennesker skal være i Norge som i dette eksempelet 8 år, uten noen former for verken rettigheter eller integrering. Vi må utvide introduksjonskurset ved ankomst til Norge og kvalitetsikre det med en avsluttende eksamen for å sikre fullført og god opplæring. Norge tjener mye mer på et verdiskapende og godt integrert menneske, enn et isolert og uintegrert individ.

Det er bare å gratulere Trondheim Arbeiderparti med å ha forstått mange av utfordringene i innvandrings- og integreringsspørsmålet, og takke for støtten til det som er god liberal Venstre-politikk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**