Ordføreren brukte dobbeltstemmen for å hindre styrking av psykiatriarbeidet

Venstres forslag til strategi- og økonomiplanen ble mye diskutert i kommunestyret sier Bjørg S. Lien. Flere av forslagene fikk ganske stor oppslutning. Venstres ønske om å styrke innsatsen for personer med psykiske lidelser og/eller rusproblemer ble nedstemt med ordførerens dobbeltstemme.
Venstre vil følge opp disse forslagene når vi kommer til budsjettarbeidet sier Lien. Du kan lese hele forslaget her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Sak 51/11 Strategi — og økonomiplan 2012 -2015

Forslag fra Venstre:

1.Det opprettes en stilling som miljøvernsjef

2. Bruk av lokaler til ikke kommersielle fritidsaktiviteter for barn og unge etableres som en gratis ordning i løpet av planperioden. Skolelokaler stilles til disposisjon for denne type aktiviteter fra 2012. All utleie av skolene skal prioritere slike aktiviteter for barn og unge.
For bruk av andre lokaler opprettes det et eget husleiefond hvor lag og foreninger kan
søke om midler til delvis dekning av husleia. Det avsettes 1 million kroner til
formålet fra 2012 med en gradvis økning i løpet av perioden.

3.Det settes av midler til ” Kompetanse for kvalitet” etter- og videreutdanning av lærere

4. Strategi- og økonomiplan 2011-2015 bør ta hensyn til økte driftskostnader til planlegging og gjennomføring av YOG 2016 både når det gjelder idrettsfaglig og kulturfaglig kompetanse. Verken kultur- eller idrettsområdet har i dag personellmessige ressurser til å kunne sikre en lokal forankring og en ønsket langvarig effekt av YOG 2016. Det foreslås derfor at det opprettes nye stillinger på disse områdene for å følge opp satsingen på YOG 2016.

5. Det må tydeliggjøres et utvidet samarbeid med 3. sektor i forbindelse med YOG 2016. Dette må rette seg særskilt mot barn og unge og synliggjøre en vilje til satsing på lokale tiltak for barn og unge parallelt med satsingen på YOG 2016.

6. Næringsfondet styrkes hvert år i planperioden for å bidra til at kommunen kan stimulere til nyetablering og næringsutvikling.

7. Arbeidet med oppfølging av personer med psykiske lidelser og/eller
rusproblemer styrkes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**