Nyholmenerklæringen – 6

om Levekår i Samarbeidsplattformen for Høyre, Frp, Venstre, Kristelig folkeparti og Senterpartiet for perioden 2011-2015

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Nyholmenerklæringen

Last ned Nyholmenerklæringen i pdf.

Les mer om:
1. Bodø Kommunens økonomiske situasjon — utfordringer og muligheter
2. Ny flystripe og kampen om kampflyene
3. Kulturkvartalet — bærekraft i drift og innhold
4. Konkurranse/tjenesteutsetting — gode tjenester først og fremst
5. Kommunens organisering og arbeidsgiverpolitikk
6. Levekår
7. Plan, næring og miljø
<--- tilbake til innledning

6. Levekår
Under dette punktet vil tema/saker som sorterer under dette komitéområde bli synliggjort.

6.1 Barnehage
Partene ønsker full reell barnehagedekning i hele kommunen med et godt faglig innhold.

For å sikre valgfrihet og et alternativ for familiene vil også en kommunal kontantstøtte for 2-åringer bli vurdert i løpet av perioden.

6.2 Skole
a) 1-10 skoler: Partene er enig om at 1-10 skoler ikke er en uproblematisk løsning, men er heller ikke fremmed for helhetlige løsninger dersom det ligger til rette med nødvendige friarealer rundt skolene, og muligheter for separerte/tilpassede bygningsmasser.

Oppvekstsentre, med kontinuitet gjennom hele oppvekstløpet, kan være et hensiktsmessig utgangspunkt ved planlegging av hvordan nødvendige fysiske fasiliteter utformes. Partene er enig om at dette må drøftes fra sak til sak, men stiller seg ikke avvisende til 1-10 skoler som løsning der dette kan fungere.

b) Baseskoler: Partene er enig om at baseskoler ikke er fremtiden, og vil ikke vurdere dette som alternativ verken ved omgjøring eller bygging av nye skoler.

c) Nok skoleplasser: Partene er inneforstått med at flere deler av kommunen har eller vi få underdekning av skoleplasser, og slik sett fungerer som hinder for ønsket vekst. Dette må imøteses gjennom planlegging og prosjektering av nye skolebygg god tid i forkant.

Partene ønsker å se på muligheten for å realisere en skole i forbindelse med 4H-gården. Her kan en etablere en ny og fremtidsrettet miljø/naturskole i samhandling med 4H-gården.

Konkret ønsker partene å realisere minimum 1 ny skole i løpet av perioden.

d) Lærerne: Partene er enig om at den viktigste enkelfaktoren for en god skole og god læring er lærerne. Partene ønsker derfor å utarbeide en egen plan for satsing på lærerne med fokus på avlasting av ikke-pedagogiske oppgaver og utvikling av bedre karrieremuligheter i klasserommet, herunder et bedre tilbud om etter- og videreutdanning.

e) SFO: Evaluere dagens SFO-ordning med sikte på å fornye og kvalitetssikre innholdet i tilbudet.

f) Helsesøstertjenesten og Utekontakten — viktige støttespillere for skolen: Partene er enig om at det er avgjørende å avlaste lærerne fra en del av de ikke-pedagogiske oppgaver de har i skolen, bl.a. for å sikre mer fokus på innhold og bedre læring.

Som et ledd i å oppnå dette ønsker partene å gi skolehelsetjenesten et betydelig løft. Utekontakten ønskes også styrket. Dette også fordi de er gode og viktige forebyggende satsinger som sikrer tryggere oppvekstvilkår.

6.4 Frivillighet, idrett og kultur
Frivilligheten — ideelle organisasjoner, lag og foreninger
Partene vil stimulere til mer frivillighet. Blant annet gjennom å invitere Frivillighetssentralen og andre frivillige krefter inn til å bidra på flere arenaer. Frivilligheten er en viktig ressurs som må tas langt mer i bruk og gis mer handlingsrom enn de har i dag.

Partene vil særlig slutte opp om det verdifulle arbeidet som gjøres, blant annet av Kirkens Bymisjon og Frelsesarmeen som tjenesteytere for kommunen.

Partene vil se på muligheten for mer bruk av frivillige og ideelle til å løse oppgaver for eller sammen med kommuenen. Bl.a. ved drift av kantiner på sykehjemmene.

Ungdomsklubber/fritidssentre
Partene er enig om at det skal være et godt fritidssentertilbud for ungdom i hele kommunen. Mest prekært i første omgang er å sikre lokaliteter for ungdomsklubben i Misvær og finne en løsning for videreføring av Fritidssenteret i Saltstraumen.

Kulturliv i distriktene
Partene er enig om at det er viktig å opprettholde og videreutvikle et rikt kulturliv i distriktene. Positiv utvikling av kulturlivet i sentrumsnære områder må ikke skje på bekostning av kulturlivet i distriktene.

Skal kulturlivet blomstre krever det målrettet innsats i første omgang er det ønskelig å få gjenopprettet kultursekretærstillingen i Misvær, men partene ønsker også å se på tilsvarende eller andre tiltak for resten av kommunens omland.

Vedlikehold av kirkebygg
Partene er enig om at kirkebyggenes kulturelle verdi må sikres og ønsker derfor å prioritere tilstrekkelig midler til vedlikeholdsplanen for kirkebygg.

Enkeltprosjekter:
a) Ishall
Partene er enig om at en endelig utredning av alternativer for realisering av ishall må på plass, og at en tar sikte på realisering i løpet av perioden. Det er viktig å presisere at dette prosjektet ikke nødvendigvis skal finansieres av kommunen.
b) Det gamle Kulturhuset/Aspåsen
Partene er enig om at en må finne en hensiktsmessig bruk av Aspåsen, parallelt med arbeidet med nytt kulturhus, slik at ny aktivitet kan iverksettes når bygget frigjøres.
c) Anna Karoline
Partene er enig om at det i løpet av kommende periode skal være vedtatt konkrete planer med nødvendig finansiering for å få denne historiske kulturskatten bevart for fremtiden.
d) Allhus på Helligvær
Partene er enig om at ventetiden nå må være over, og at folket på Helligvær omsider får sin storstue.
e) Vestvatn alpinanlegg
Partene ønsker å sikre at anlegget utvides og sikres fremtidig drift.
f) Utvikling av elveparken
Partene ønsker å bygge videre på elveparken og se på nye muligheter for å gjøre mer ut av den som tur- og rekreasjonsområde.
g) Kunstgresspakken
Partene er enig om at pakken skal finansieres opp og videreføres.
h) Aktivitetsparker for alle — lek og rekreasjon
Partene ønsker å skape nye utendørs samlingssteder for folk i alle aldre. Vi ser for oss større lekeplassanlegg/ grønne lunger med et mangfold av aktivitetstilbud for voksne og barn etter inspirasjon fra flere andre norske og europeiske byer.
I første omgang ønsker partene å utrede et slikt anlegg i forbindelsen med Solparken, bl.a. som et bidrag for økt aktivitet i sentrum.

6.6 Trygt, tolerant og mangfoldig lokalsamfunn
Innvandring/integrering
Partene er enig om at det skal føres en positivt innstilt innvandrings- og integreringspolitikk.
Minoriteters språk og kultur.
Partene er enig om at det skal føres en tolerant politikk som tar hensyn til minoriteters språk og kultur.

Funksjonshemmede
Partene er enige om at funksjonshemmede i dag ikke har fått nok oppmerksomhet som gruppe og at det i de neste 4 årene skal vektlegges betydelig å bedre vilkårene for funksjonshemmede i Bodø. Brukerorganisasjonene skal tas langt mer med i utformingen av den politikken som påvirker deres medlemmers hverdag.

Psykisk utviklingshemmede
Partene er enig om at de som trenger kommunen mest, men som ikke alltid har styrken eller evnen til å gi uttrykk for sine behov, skal vies langt mer fokus og oppmerksomhet for å bedre deres livsvilkår og utfoldelsesmuligheter i kommunen.

By/kommuneforskjønning
Partene er enig om at vakre omgivelser er viktig for å skape et godt lokalsamfunn. Det er derfor enighet et sterkere fokus på kommune- og byforskjønning i den kommende perioden. Herunder bl.a. bybenker, bysykler og å se på muligheten for å skape en grønn lunge av Hundholmen.

Skjenkepolitikk
Partene er enig om at dette er et spørsmål hvor en respekterer hverandre syn og aksepterer at en ikke alltid vil kunne komme til full enighet. Partene er likevel enig om at streng oppfølgingen av skjenkebevilgninger skal fortsette, og at tiltakene med økt samhandling mellom, utelivsbransjen, politi og kommunen skal følges opp og styrkes for å sikre en trygg kommune for alle.
Partene er enig om at ingen løsninger er utelukket, men at disse må utredes grundig og vurderes sett i en helhetlig sammenheng.

Sosialhjelp/borgerlønn
Partene er enig om det alene ikke er nok å øke sosialsatsene, men også å satse på mer målrettet organisering av sosialtjenesten. Med økt bruk av individuelle oppfølgingsplaner ønsker partene å løfte flere til økt grad av selvhjulpenhet.
Partene ønsker å vurdere ulike borgerlønnmodeller for å få på plass en mer verdig og aktiviserende sosialhjelpordning.

6.7 Psykisk helse og rusomsorg
Tilbud for barn med foreldre som har psykiske lidelser eller rusproblemer.
Partene er enig om at det er viktig å få på plass et langt bedre oppfølgingstilbud for barn med foresatte som har psykiske lidelser eller rusproblemer.

Lavterskel helsestasjon for rusmisbrukere
Partene er enig om å se på muligheten for å kunne etablere en lavterskel helsestasjon for rusmisbrukere. Intensjonen er å sikre rusmisbrukere mot "avvisning" og at de får behandling når de trenger det.

Halveishus
Partene vil se på muligheten for å etablere et etterverntilbud for rehabiliterte rusmisbrukere i tråd med Trondheims-modellen.

Psykebil
Partene vil se på muligheten for å få på plass en psykebil – en ikke-uniformert hentetjeneste for psykisk syke mennesker som trenger kyndig assistanse. Dette for å unngå stigmatisering.

6.8 Sykehjemsdekning
Partene er inneforstått med at Bodø per i dag har underdekning på sykehjemsplasser og går tider med vesentlig økt behov i møte. Målet om 25% sykehjemsdekning kan bare nås ved et betydelig løft.

Da særlig med hensyn til de foreløpig uoversiktige konsekvenser implementeringen av Samhandlingsreformen vil få.

Partene er derfor enig om at det bør tas sikte på å prosjektere 2 sykehjem av 60 plasser hver i kommende periode. Partene er også enig om at Tverlandet er en preferert lokalisering av det ene, dersom dette kan forsvares m.h.t. kapasitetsbehov i området.

Konkret ønsker partene å realisere minimum 1 nytt sykehjem i løpet av perioden.

6.9 Samhandlingsreformen/folkehelse
Partene deler en bekymring for implementeringen og iverksettelsen av samhandlingsreformen og hvilke konsekvenser dette vil få for tjenestetilbudet og kommuneøkonomien.

Partene vil ha sterkt fokus på å ligge forut for utviklingene for å sikre forutsigbarhet og god kontroll, slik at implementeringen ikke går på bekostning av kvaliteten i kommunens tjenestetilbud for innbyggerne.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**