Venstre vil knytte næringsutviklings- arbeidet til Storsteigenmiljøet

Formannskapet i Alvdal behandlet 20. oktober framtidig organisering av næringssamarbeidet i Nord-Østerdalen, dvs Næringsservice lokalisert i næringshagen på Tynset. Alvdal Venstre har gjennom det siste året etterlyst konkrete resultater av samarbeidet og lagt fram forslag til alternativ organisering uten å få gjennomslag. Venstres inntrykk er at denne samarbeidsmodellen ikke har fungert tilfredsstillende. Resultatene synes ikke å kunne forsvare ressursbruken (samlet 3,4 millioner kroner per år, hvorav Alvdal bidrar med om lag 420 000 kroner).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Storsteigen landbruksskole

Foto: A. Wahl

Venstre tviler ikke på at intensjonene bak Næringsservice var gode. Når vi nå etter flere års drift ikke kan påvise tydelige resultater for næringsliv og lokalsamfunn som står i et rimelig forhold til ressursbruken, bør tjenesten omorganiseres. Venstre mener kommunene og politikerne må ta ansvar, gjøre kost-/nyttevurderinger og endre ordninger som ikke fungerer tilfredsstillende. På denne bakgrunn la Venstre fram følgende forslag i formannskapet:

1) Med virkning fra 2012 velger Alvdal kommune å organisere sitt nærings- og utviklingsarbeid i egen regi, gjerne i et forpliktende nettverkssamarbeid med andre kommuner/virksomheter blant annet av kompetansehensyn.
2) Alvdal kommunes næringsutviklingstjenester knyttes til det interkommunale landbrukskontoret og Storsteigenmiljøet for øvrig.
Viktige mål med etableringen er blant annet å:
– forankre næringsutviklingen i et fag- og forvaltningsmiljø med nærhet til kommunens ledelse og en virksomhet med stor kompetansebredde
– bidra til å utvikle Storsteigen som fjell-landbruksskole
– forsterke fokuset på natur- og landbruksbasert næringsutvikling med tilhørende foredling
– utvikle og følge opp idéer og idéskapere knyttet til ungt entreprenørskap-miljøet ved Storsteigen
– forsterke fokuset på næringsutvikling/nye muligheter knyttet til bygdas mange gode arrangementer, f.eks Midtsommerdager, Mandelpotetfestival, Høstdalsdager, Solan Gundersens vinterleker
3) Kostnader med tilhørende finansiering ved etablering i Storsteigenmiljøet utredes i forbindelse med årsbudsjett 2012
4) Inn til tjenesten er etablert ved Storsteigen, bistår kommunen etablerere/gründere med relevant tjenestekjøp fra andre virksomheter innenfor nærmere angitte kostnadsrammer.

Stein Hoset

Foto: A. Wahl

Forslaget fikk bare Venstres to stemmer i formannskapet. Endelig vedtak forutsettes gjort i kommunestyret 27. oktober.

Stein Hoset, gruppeleder Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**