-Kommunen må aktivt rekruttere innvandrere

-For raskest mulig å bli en del av fellesskapet er arbeidslivet den viktigste arenaen for nyankomne innvandrere. I tillegg til inntekt og økonomisk selvstendighet er arbeid viktig fordi det også gir sosial tilhørighet. Det bidrar også til å realisere egne evner og muligheter, sa Kjartan Alexander Lunde i sitt første innlegg i Stavanger bystyre. Han ba kommunen aktivt rekruttere innvandrere.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Kjartan Alexander Lunde, Stavanger, Rogaland

Foto: Tone Staven

Hele innnlegget:

Ordfører,
denne rapporten er spennende.

Først av alt viser den at Stavanger er den storbyen i Norge med nest høyest andel av innvandrere. Det er positivt. Norge og Stavanger trenger den kulturelle og økonomiske stimulansen som innvandring faktisk er. Venstre mener at et mangfoldig samfunn er et godt samfunn. Innvandring bidrar til å utvikle samfunnet i en positiv og mangfoldig retning. Men dette er avhengig av en god integrering og at de som kommer hit ønsker integrering, og at de respekterer norske lover.

Ordfører, Venstre ønsker at integreringsarbeidet skal prege all kommunal planlegging og virksomhet.

Skolen er vår viktigste integreringsarena. I et stadig mer flerkulturelt samfunn er det helt avgjørende med en skole som skaper en felles forankring for alle elever. Det krever en bevisst politikk fra lokale og nasjonale myndigheter. Venstre mener at det viktigste vi kan gjøre for å få en god og inkluderende skole er å satse på læreren og styrke samarbeidet mellom hjem og skole.

Skolen er den viktigste fellesskapsinstitusjonen vi har. Derfor er det viktig for Venstre at skolen bygger opp under "vi-følelsen" og reelt bidrar til integrering av alle elever.
Elevene har svært ulike forutsetninger for å lykkes i skolen. Venstre er krystallklare på at skolen må møte alle elever ut fra deres forutsetninger og gi dem muligheter til å lykkes. Det er ikke spørsmål om hvor elevene kommer fra, hvilken sosial bakgrunn de har, eller hvor de bor. Gode skoleresultater og læringsmiljøer avhenger ikke av etnisitet, men av hvor godt vi lykkes med å gi alle barn en best mulig og tilpasset opplæring.

Tilpasset opplæring for alle elever krever mange nok og dyktige lærere. Ved siden av en satsing på læreren er det behov for et bredt spekter av tiltak, og et tett samspill mellom nasjonale og lokale myndigheter. Venstre vil understreke at staten må bidra i et felles løft for skolen som integreringsarena.

De fleste voldtekter som skjer i Norge skjer der offer i nær relasjon til overgriper. Noen voldtekter er overfallsvoldtekter. Dessverre har vi noen få enkeltindivider som har et horribelt kvinnesyn. Det er ikke noen tvil om de fleste overfalls- og gjengvoldtekter er begått av ikke-etniske nordmenn. Derfor er overfallsovergrep også et asyl- og integreringsproblem. Som Venstres Abid Raja uttalte det til VG i går: De som voldtar, de voldtar egentlig hele innvandreromdømmet. Det er nødvendig med fortsatt spesielt fokus på dette temaet i tiden framover. Det er et godt arbeid som Flyktningseksjonen hadde i 2010 der de rettet fokus mot voldsproblematikk og overfallsvoldtekter. Det positive engasjementet som rapporten forteller om som kom ut av arbeidet. Det håper jeg vil fortsette og at dette arbeidet videreføres. Hero mottak utfører også et solid informasjonsarbeid i så måte. Dette arbeidet må styrkes og intensiveres.

Arbeid er kanskje viktigst av alt i integreringsarbeidet. Det er et stort paradoks at vi lever i et land der det finnes et eget byråkrati som vurderer om mennesker skal få arbeidstillatelse. Alle som kan jobbe, skal selvsagt jobbe. Og dette må gjelde fra dag1, å sette mennesker på vent i forhold til den verdien det er å kunne forsørge seg selv å sine er å lage en kultur for passivitet. Jeg håper vi snart får en endring av den politikken regjeringen fører på dette området.

I Stavanger kommune vil Venstre at vi skal arbeide for økt rekruttering av innvandrere ved ansettelser i egne virksomheter.

For raskest mulig å bli en del av fellesskapet er arbeidslivet den viktigste arenaen for nyankomne innvandrere. I tillegg til inntekt og økonomisk selvstendighet er arbeid viktig fordi det også gir sosial tilhørighet. Det bidrar også til å realisere egne evner og muligheter.

Ved at de tar fatt i sin egen livssituasjon som passive sosialhjelpsmottakere, og prøver aktivt å komme i jobb, blir de bedre rollemodeller for sine barn. De lærer språket bedre, får en bedre samfunnsforståelse og forhåpentligvis vil alt dette bidra positivt til barnas læring. Dette kan øke yrkesdeltakelsen for neste generasjon og redusere behovet for ulike typer offentlige ytelser i framtiden.

Jeg vil derfor foreslå følgende tilleggsforslag til vedtak, ordfører:
– Stavanger kommune skal arbeide for økt rekruttering av innvandrere ved ansettelser i egne virksomheter.

Innlegget kontrolleres mot framføring-
Se gjerne innlegget på Rogalands Avis’ (ca 1:32) NettTV.

Følg Kjartan på facebook
Følg Kjartan på twitter

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**