Aksjonsgruppe for Frognerstranda

Frogner Venstre ønsker å mobilisere bredt lokalt engsjement rundt planene for utbygging av Filipstad og Frognerstranda. Nye EU-bestemmer kan føre til at store deler av Frognerstranda tas i bruk som tunellåpning i forbindelse med utbyggingen av Filipstad.
Frogner Venstre nedsetter en aksjonskomite ledet av Einar Kjerschow.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Utviklingen av Filipstad er avhengig av hvordan tunnelene legges. Statens Vegvesen ønsker å flytte tunnelen vestover slik at åpningen kommer lengre opp på Frognerstranda — vestover for fergeterminalen – for at utbyggerneskal få større utnyttbart areal. Dette framkommer i reguleringsplanen for Filipstad .

Nye EU-bestemmelser som har med sikkerhet, trafikktetthet, osv å gjøre bestemmer at åpningen skal være hele 400 m og da vil åpningen nesten ikke kunne plasseres under bakken overhodet. Statens Vegvesen har vist til disse reglene i sin kontakt med Fjordbykontoret og prosjektleder Kolstad.

Frogner Venstre mener at åpningen må legges slik at Frognerstranda ikke ødelegges av en slik tunnelåpning.
Innspill må gis til reguleringsplanen — Filipstadplanen – og Frogner Venster ønsker å et ha nytt folkemøte og vitalisere debatten rundt Frognerstranda og trafikkavviklingen. Dette er det bred enighet om på Frogner — et hinder kan være de nye EU-reglene. Det har vært møte mellom BU-leder Ødegaard og mange av områdets velforeninger — det er bred politisk enighet om at kreftene må samles slik at åpningen blir liggende på Filipstad og ikke på Frognerstranda. Folkemøte bør arrangeres sammen med velforeningene, beboerforeningene – viktig å spille sammen med "upolitiske" krefter fram mot februar 2012.

Frogner Venstre ønsker å være visjonære på vegne av Frognerstranda — åpningen og tunnelen må ligge på Filipstad slik at Frognerstranda i framtiden også skal kunne være et vakkert friområde, evt. med noe bebyggelse for å bedre finansieringen. Frogner Venstre ønsker primært å ha hele veianlegget på Frognerstranda under bakken, problemet oppstår dersom dette kanskje representerer et brudd på EU-bestemmelser.

Tunnelen må opp i luften — spørsmålet er bare hvor? På Filipstad eller på Frognerstranda??
I Oslopakke 3 er vestkorridoren skjøvet ut i tid — Røatunnelen kommer først. Kanskje nøkkelen for å få dette til er å øke satsningen på kollektivtrafikken slik at det ikke er behov for å øke kapasiteten på veisystemet?? Kan man få ned antallet biler/trafikktettheten er det kanskje mulig å styre unna den beskrankning som EU-reglene reresenterer.
Aksjonskomite: Einar (leder), Håkon, Andreas, Chris.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**