Venstre representasjon i bydelens driftsstyrer

Frogner Venstre har representanter i flere driftsstyrer i bydelen – et av driftsstyrene hvor Frogner Venstre er representert er driftsstyret ved Ruseløkka skole.
Her sitter Tore Wilken Nitter Walaker. Tore vil framover bidra med oppsummeringer fra møtene i driftsstyret.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Driftsstyret ved Ruseløkka skole består av 2 representantar frå foreldrene, 2 representantar frå dei ansatte, 2 elevrepresentantar og 3 representantar som er oppnevnt eksternt (av BU). Tore Wilken Nitter Walaker fra Venstre er ein av desse tre oppnevnt frå BU. Dei to øvrige har i forrige periode vore frå Høgre og SV. I tillegg er rektor sekretær for styret.

I forrige møte (18. oktober) behandla driftsstyret skoleinntaksgrensene som er under revidering for første gong på mange år. Ruseløkka skole foreslo i si høyringsuttalelse overfor Utdanningsetaten at inntaksgrensene til skolen blir utvida ut mot dei nærliggande skolane fordi skolen tradisjonelt har hatt ledig plass i klassane. Utfordringa i Osloskolen er å finne plass til alle dei nye elevane som vil komme i dei neste 10 åra, og då er eit grep å sørge for å utnytte eksisterande klassar og klasserom.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**