Plan for jordvern og langsiktig byutvikling skal revideres

Fylkesutvalget behandlet i dag forslag til interkommunal kommunedelplan for bybåndet sør i Klepp, Sandnes og Time kommuner. Del av saken var en omstridt prinsipplan for utvikling som utfordrer jordvernsinteressene. Venstre fikk støtte for forslag om å revidere fylkesdelplanen for langsiktig byutvikling på Jæren som hjemler nedbygging av matjord i dette området. -Vi trenger en revisjon raskt, sier Venstres Helge Solum Larsen. -Det er ikke lenger enighet om hvor det skal være landbruk, hvor folk skal bo og arbeide. Venstre vil styrke jordvernet for å sikre vern mot irreversible endringer av spesielt verdifull produktiv landbruksjord.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Helge Solum Larsen, Stavanger, Rogaland

Foto: Tone Staven

Rogaland fylkekommune har anbefalt utviklingsretning for Bybåndet sør gjennom Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling (FDP-J), som etter lokal behandling ble endelig vedtatt i regjeringen i 2001. Videre har en forutsatt en helhetlig interkommunal planløsning for området, videreføring av de regionalpolitiske føringene som ligger i FDP-J og koordinering med pågående revisjon av FDP-J i forbindelse med oppstartsmøte og høring av planprogram.
En rekke regionalpolitiske interesser berøres i planarbeidet, herunder næringsutvikling, lokaliseringspåvirkning, transport (veg), kollektivtransport, sykkel, gods), energi og klimautfordringer, landbruk, grøntstruktur, landskap, kulturvern, vannforvaltning, byggeråstoff, senterstruktur, universell utforming og boligbygging.
Fylkesutvalget ble bedt om å ta stilling til:
•Kommunedelplan med juridisk virkning
•Prinsipplan med langsiktig arealstrategi
Les hele saksutredningen her >>

Den juridiske kommunedelplanen gikk igjennom stort sett uten debatt og dissenser. Prinsipplanen med langsiktig arealstrategi utfordrer viktige jordverninteresser men baserer dette på Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling som det var enighet om mellom stat, fylke og kommuner i 2001.
-Denne planen er ikke bindende, sier Solum Larsen, Planen har sterke konflikter i seg. Som i saken om Sandnes øst har også denne utløst innsigelse fra Fylkesmannen i Rogaland, selv om Fylkesmannen selv også har vært med på å utarbeide Fylkesdelplanen.

Jorde åker landbruk

Foto: Jan Harsem

-Vi må oppnå en ny enighet om areal og transportpolitikken i regionen vår, sa Helge Solum Larsen i fylkesutvalget. Han viste til at det dyrkede arealet utgjør i Norge kun 3 % av landarealet og utdyper: -Klimaforandringene kan endre forutsetningene for matproduksjon over hele kloden, og øker behovet for et styrket jordvern. Les mer om Venstres landbrukspolitikk her>>
-Vi skal skaffe boliger og næringarealer i en region som vokser raskt. Og det må være en forutsetning at disse områdene kan betjenes effektivt av klimavennlig kollektivtransport. Areal- og tranportpolitikken på Jæren er derfor full av konflikter.

Venstre fremmet forslag om revisjon av det ovverordnede plangrunnlaget, forslaget lød:
“Rogaland fylkeskommune vurderer prinsipplan med langsiktig arealstrategi sør som et velegnet og relevant grunnlag for videre planlegging og detaljering av Bybåndet sør, men konstaterer at planen ikke har juridisk status i planleggingen. Behandling av planen viser at det haster med revisjon av fylkesdelplanen for langsiktig byutvikling slik at overordnet planlegging framover skjer på grunnlag av en juridisk forpliktende regionalplan. Det er i en slik plan eventuelle endringer i langsiktige utviklingsretninger og jordvernhensyn må tas.”
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**