Et liberalt blikk på bystyremøtet i desember 2011

Årets siste bystyremøtet handler i all hovedsak om budsjett og økonomiplan. For første gang på mange år er Venstre med på å fremlegge, og få flertall for, sine prioriteringer neste år og visjoner for de kommende årene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Venstres vurderinger av posisjonens Budsjett og Økonomiplan 2012-2015 for Bodø Kommune kan leses

Penger, sedler

her.

Venstres innlegg i budsjettdebatten handlet mest om skole og de prioriteringer som gjøres herunder. Med 7 millioner mer til drift og 5 millioner mer til vedlikehold, samt en rekke gode verbalforslag som vil gjøre skole og skolehverdagen bedre både for lærerne, elevene og foreldrene. Mer åpenhet, mer etter- og videreutdanning, fritt skolevalg bare for å trekke fram noen.

Se venstres innlegg på

Terje Cruickshank på bystyre talerstolen

video her.

Den nye ordføreren Ole H. Hjartøy gjorde en god figur og utøvde god møteledelse som gjorde at man på en god måte kom gjennom et fyldig sakskart og fikk behandlet alle store og små saker på en tilfredsstillende måte.

Den nye posisjonen leverte også på lovnaden om at denne posisjonen skal være mer ydmyk ovenfor positive og gode forslag fra opposisjonen. Derfor fikk Arbeiderpartiet både støtte i sitt forslag om å gjøre bystyremøtene digitale og utruste bystyrerepresentantene med lesebrett og posisjonen støttet forslaget om å øke startlån potten fra 50 til 100 millioner.

De sakene utenom budsjettsakene som undertegnede ønsker å trekke fram er følgende:
PS11/163 Nytt delegeringsreglement
Et viktig dokument hvor man ser på hva som kan behandles hvor i Bodø kommunens organisasjon, hvor man alltid står i en konflikt mellom god saksbehandling og effektiv saksbehandling. Venstre vurderer de nye prinsippene som gode, og har tro på de endringene som er skissert.

PS11/164 Vikarordninger i Bodø kommune – status
Saken var opprinnelig bare tiltenkt behandlet i organisasjonsutvalget. Men temaet engasjerer mange, og det har vært noen avisartikler på at Salten kommunene gjennom sitt felles innkjøpskontor har inngått vikarvaktavtaler med private leverandører. Saken ble derfor løftet inn i bystyret. Men debattlysten var relativ begrenset så bystyret tok bare saken til orientering.

PS11/165 Felles oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn og spesialskoleelever i Nordland
En bra sak som bare ble banket gjennom uten et ord fra talerstolen. I denne sak tar man ansvar for tidligere generasjoners system svikt og uansvarlighet fra menneskene som skulle ta vare på andre. Kostnadene er usikre, men regningen kan bli høy, men det er gledelig at et enstemmig bystyre er villig til å ta ansvar og kostnadene for tidligere svik. Bare man lærer litt også som at det er lurt å prioritere rett og være sitt ansvar som politikker (myndighetsperson) bevist, men det det får framtidige generasjoner dømme.

PS11/169 Kommunal planstrategi – vedtak om oppstart og utarbeiding av utfordringsdokument
Et viktig og helt nytt dokument som kort sagt er en plan over hvilke planer politikerne og administrasjonen skal jobbe med denne perioden (2011-2015). Det er nok man planlegger å gjøre, og samkjøringen av planer burde nok vært bedre, men en grei start og det vil bli nok av planer til politisk behandling denne perioden, utfordringer er vel mer å få de ut av skrivebordene og omgjort til handling.

PS11/173 Ressurssituasjonen og normtall i helsesøstertjenesten
En viktig sak for den nye posisjonen, og denne saken er verd å lese utredningen til så forstår man bedre hvorfor vi har økt og vil fortsette med å øke bevilgningene til helsesøstertjenesten. Her belyses ressurssituasjonen i tjenesten og prioritering av oppgaver sett i forhold
til de krav som stilles i Veileder til forskrift og ulike kommunale plandokument som
oppvekstplanen, levekårssaken, manifest mot mobbing, rusmiddelpolitisk handlingsplan og
handlingsplan — vold i nære relasjoner.

PS11/175 Dialogforum for innvandrere 2008-2011. Evaluering og videreføring
Dialogforum har ikke helt levd opp til de forventninger man hadde, men posisjonen gir dette en ny/ forlenget sjanse. I et forsøk på å lykkes bedre endres sammensettingen til fire politiske representanter og åtte innvandrer representanter.

PS11/177 Lengst mulig i eget liv – i eget hjem – pilotprosjekt
En gledelig sak man håper det blir flere av i tiden framover. Her tenker man alternativt, innovativt og tar i bruk ny teknologi i et prosjekt for å skape et bedre tilbud til våre seniorer.

PS11/180 Valg av styrer, nemnder og råd – del 2, for perioden 2011 – 2015
Kommunen har mange råd, styrer, nemnder og utvalg politikerne skal være representert i. Venstres representanter har denne perioden takket være posisjonsamarbeidet fått langt flere verv enn tidligere. Venstre fikk bl.a. representanter i styret for Internasjonalt Senter, Team Bodø KF og varaplass til Bodø Havn KF m.m.

RS11/30 Ekstern gjennomgang av driftsforutsetninger for Kulturkvartalet
I Nyholmerklæringen har posisjonen sagt at de vil vite hvor mye det nye kulturkvartalet og biblioteket vil kreve i årlige driftskostnader før man bygger. Dette vedtaket er en oppfølging av dette.

RS11/31 Samhandlingsreformen i Bodø kommune – langsiktige grep og tiltak fra 01.01.2012.
Samhandlingsreformen blir nok den aller største utfordringen i denne perioden. Bodø kommune er relativt godt rustet før reformen, men utfordringene for kommunens ansatte, administrasjon og politikere blir mange. Det blir et ekstraordinært bystyre med tematime over samhandlingsreformen i midten av januar 2012.

RS11/35 Trekking av innsigelse – kommuneplanens arealdel Bodø – Rønvikjordene
Hva skal man si skuffende, men nå starter kampen på ny når når kommunedelplanen igjen skal opp til ny behandling, men det nye bystyret er ikke mer miljøorientert enn tidligere bystyrer så med mindre Bodøborgerne mobiliserer godt frykter representanten fra Venstre at denne gangen blir store deler av Rønvikjordene nedbygget.

Terje Cruickshank
gruppeleder Bodø Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**