Ingen bønn for papirløse

Haugesund kommune vil foreløpig ikke be regjeringen om å bedre forholdene for de papirløse, og følger dermed ikke etter Trondheim, Stavanger, Bergen og Sandnes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Haugesund bystyre behandlet 14. desember en interpellasjon fra SV om papirløse flyktninger. Her ble ordføreren fra Høyre stilt spørsmål om han vil be regjeringen om å gi ureturnerbare papirløse flyktninger lov til å arbeide og betale skatt så lenge de er i landet, slik Trondheim, Stavanger, Bergen og Sandnes har gjort. Interpellasjonen tok også opp helsehjelpen til de papirløse og situasjonen til barn av papirløse.

I sitt svar var ordføreren klar på at han ikke vil anbefale at Haugesund kommune sender noen henvendelse til staten på dette området, da fastlegging av rammene for oppholds- og arbeidstillatelse i Norge er et statlig ansvar. Han uttrykte også full tillitt til at rådmannen påser at papirløse får nødvendig helsehjelp i tråd med gjeldene regelverk og følger opp barnas situasjon.

I debatten viste Venstres representanter til at forholdene for de papirløse har blitt vesentlig forverret den siste tiden. Mange har blitt fratatt inntektsgrunnlaget sitt og måtte flytte fra boligene sine som følge av at regjeringen har tatt skattekortene fra de papirløse.

Venstre ga uttrykk for at Haugesund kommune må kunne mene noe om levekårene for innbyggerne i kommunen vår, selv om staten har ansvaret for innvandringspolitikken. Kommunen gir rutinemessig høringsuttalelser i en rekke saker som staten har ansvaret for, og må kunne si sin mening også om forholdene for de papirløse.

Videre viste Venstre til at regjeringen har fastsatt et regelverk for helsetilbud til papirløse som innebærer en bevisst forskjellsbehandling av fastboende og midlertidig bosatte. Dette regelverket gir papirløse et dårligere helsetilbud enn andre og er derfor svært problematisk ut fra menneskerettighetene, legeetikk og medmenneskelighet.

Venstre fremmet konkrete forslag om at bystyret skulle be regjeringen om å gi papirløse mulighet til å arbeide lovlig og betale skatt så lenge de er i landet, gi nødvendig helsehjelp til de papirløse og følge opp barnas situasjon.

Kun Venstre og SV var villig til å realitetsbehandle disse forslagene under bystyremøtet. Et enstemmig bystyre gikk imidlertid med på å oversende saken til rådmannen. Den vil komme opp igjen i bystyret neste år, etter at kommunens omsorgsstyre har behandlet saken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**