Budsjettet og kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet

I dette leserinnlegget forklarer Øystein hvordan prosessen rundt budsjettet og kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet har gått for seg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Leserinnlegg sendt til lokalavisa:

I leserinnlegg 20. desember henviser Tore Thomsen til rådmannens punkt 2 i forslag til vedtak i Rullering av kommunedelplan idrett og fysisk aktivitet, hvor det som riktig påpekt sto at det ikke skulle gis kommunale tilskudd til nye prosjekter i 2012.

I formannskapsmøtet 29. november foreslo jeg å fjerne dette punktet, nettopp for at slikt vedtak ikke skulle stå i vegen for tilskudd til klubbhus og garderobeanlegg til Raumnes & Årnes IL og Nes Arena. Mitt forslag om å fjerne punkt 2 ble enstemmig vedtatt i formannskapet og var altså med som innstilling til kommunestyret 13. desember.

Øystein Smidt

Foto: Birger Areklett

I kommunestyret fremmet jeg på vegne av H, FrP, Sp, KrF og V forslag om at nevnte anlegg skulle inntas i Rullering av kommunedelplanen. Dette ble vedtatt med 21 mot 14 stemmer. For øvrig ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt, dvs at innstillingen fra formannskapet om at punkt 2 skulle fjernes ble enstemmig vedtatt. Bevilgningene til disse prosjektene ble så vedtatt i budsjettet for 2012, men med spesielle betingelser knyttet til øvrig finansiering og driftsøkonomiske planer.

Nes Venstre
Øystein Smidt

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**