Alternativt forslag til budsjett og handlingsprogrammet 2012-2015

Venstre har sammen med de øvrige partiene i opposisjonen i Rælingen lagt frem alternativt forslag til budsjett og handlingsprogrammet for 2012-2015.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Budsjett og handlingsprogrammet for Rælingen 2012-2015.
Alternativt forslag fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre

Innhold og oppbygging av budsjettalternativet:
Etter åtte år med sosialistisk styre er det ikke mulig å synliggjøre partienes primære politikk innenfor ett årsbudsjett. Endringer må tas over tid, og samarbeidspartiene synliggjør derfor i dette dokumentet et alternativ i en annen retning enn dagens regime. De lengre målsettingene med budsjettsamarbeidet fremgår nedenfor som "Den politiske plattformen for budsjettsamarbeidet".
Partiene vil utvikle og styrke tjenestetilbudet. Innbyggernes og brukernes ønsker og behov skal være styrende. Samarbeidspartiene har de verktøyene dagens flertall mangler. Vi vet at konkurranse om å levere det spesifiserte tilbudet gir lavere kostnader og bedre kvalitet uavhengig av om tjenesten leveres av private eller det offentlige selv . Vi vet at det kommunale tjenesteapparatet, med sin høye kompetanse på tjenesteleveranser, blir enda bedre av å konkurrere mot andre. Vi vet at dersom innbyggeren får velge leverandør må leverandørene konkurrere om å yte en tjeneste mottakeren foretrekker. Det handler også om så effektiv tjenesteproduksjon som mulig, og rasjonell bruk av innbyggernes penger for å utvikle kommunen som bosted og nærmiljø.
Samarbeidspartiene understreker at konkurranse om å levere innbyggerne den beste tjenesten ikke innebærer å privatisere. Kommunen skal fortsatt ha ansvar for tjenesten overfor innbyggeren, og betale kostnaden. Dagens ordning, hvor kun de med best økonomi kan gjøre egne valg, vil opphøre.

Hovedmålsettingene er:
God kommunal service.
Effektiv ressursutnyttelse.
Sterk innbyggerinnflytelse.
Valgfrihet for innbyggerne.
Lave avgifter.
Sterk kommunal økonomi.
Gode bomiljøer og en langsiktig holdbar utvikling.
Trygghet for innbyggerne.
Tett samarbeid med frivillige organisasjoner.
Miljøhensyn skal vektlegges i kommunens beslutningsprosesser

De prioriterte oppgavene er:

Utdannelse
Barn og unges oppvekstvilkår
Eldreomsorg

Den politiske plattformen for budsjettsamarbeid

En god skole og et trygt oppvekstmiljø

Ha tilpasset opplæring for elever på alle nivåer, også ved at det legges til rette for
alternative pedagogiske virkemidler, for å sikre at den enkelte elev mestrer det faglige innholdet i skolen.
Aktivt støtte initiativer som skal redusere frafallet fra etterfølgende videregående opplæring.
Satse på lærerne gjennom kompetansekartlegging og tilby målrettet opplæring.
Systematisk bruk av resultater fra for eksempel nasjonale prøver og evalueringer i forbedringsarbeidet i skolene.
Alle elever skal sikres grunnleggende svømmeferdigheter
Se på lærerevaluering som et av flere viktige tiltak for å bedre læringsresultatet i skolen, sammen med utvikling av lederkompetansen for skoleledere/rektorer.
Det daglige arbeidet i skolen må preges av arbeidsro og respekt for andre. Skolen, sammen med hjemmet, skal derfor bidra til å utvikle barn og ungdoms ansvarsfølelse, pliktfølelse, dannelse og selvtillit.
At elever og foreldre så langt praktisk mulig skal kunne velge skole eleven skal gå på.
Likebehandle kommunale og ikke-kommunale barnehager
Øke andelen ansatte med pedagogisk utdanning i barnehagene.
Øke tilgjengeligheten og korte ventetiden for PPT-tjenesten.
Fullføre den bygningsmessige oppgraderingen av skoler og barnehager som ble startet under det forrige ikke-sosialistiske flertallet i Rælingen

Et levende kultur- og fritidstilbud
Videreutvikle idrettsarenaene i Marikollen, Nordby og Sandbekken gjennom samarbeid med idretten.
Prioritere det frie kulturliv, med kommunens kulturavdeling som tilrettelegger og medhjelper overfor kulturorganisasjonene.
Sørge for forsvarlig drift og vedlikehold av Rælingens kulturhistoriske steder, samt ivareta og bevare den lokale historie og vår kulturarv.
Være en samarbeidspartner og støttespiller for lag og foreninger, herunder stille kommunens arealer og bygg til disposisjon.

Trygghet og kvalitet i omsorg og velferd for alle som trenger det
Innføre fritt brukervalg i hjemmetjenesten
Behandle brukerne av offentlige omsorgstjenester med respekt for den enkeltes ønsker og personlige valg. Tilrettelegge over tid, for et prinsipp om fritt brukervalg innenfor flere av omsorgstjenestene som kommunen betaler kostnadene for.
Sikre tilstrekkelig kapasitet av bemannede om¬sorgs¬boliger og institusjonsplasser iht. vedtatt omsorgsplan.
Innføre driftsmodell for økt selvbestemmelse, verdighet og trivsel ved sykehjem ("Lotte-modellen")
Etablere et tilbud om oppsøkende tjeneste for hjemmeboende eldre som i dag ikke mottar tjenester fra kommunen.
Opprette en funksjon som innbyggerombud som er der FOR innbyggeren og ivaretar dennes interesser overfor kommunen.
At barnevernet skal sørge for at utsatte barn og familier får bistand fra barnevernet i en tidlig fase.

En aktiv miljø og samferdselspolitikk
Sikre at miløvernhensyn ivaretas i kommunale planer.
Jobbe for å forbedre kollektivtilbudet for hele Rælingen ved flere ruter og hyppigere avganger, og spesielt direktebuss mellom Blystadlia og Fjerdingby.
Beholde Torva som fri- og lekeområde
Arbeide for fullføring av sammenhengende gang- og sykkelvei fra Myrdammen til Lillestrøm og forbindelse videre til Nordby/Fjellstad.
Gå inn for en moderat justering av markagrensen.
Ta vare på kultur- og ravinelandskapet
Gjennomføre energieffektivisering i kommunale bygg, og stimulere til tiltak med reduserende effekt på uønskede utslipp.

Trygge lokalsamfunn som gir alle muligheter
Forsterke det forebyggende samarbeidet mot kriminalitet mellom politi, skole, myndigheter, frivillige organisasjoner og private virksomheter.

Rælingen skal være en utpreget "Ja-kommune"
Sørge for raskere saksbehandling og forenkle det kommunale regelverket, særlig knyttet til behandling av regulerings- og byggesaker.
Si JA til søknader fra privatpersoner om bygging, fradeling, riving og ombygging så lenge planene ikke krenker andres eiendom eller på annen måte er ødeleggende for bomiljø og natur.
Legge til grunn at det er forvaltningen som har bevisbyrden og må bevise et eventuelt nei på en søknad
Støtte sentrumsplanene for Fjerdingby, men også å være positiv til næringsetablering i andre deler av kommunen
Gjennomføre jevnlige brukerundersøkelser som skal følges opp i alle enheter.
Utarbeide tjenestebeskrivelser og serviceerklæringer innenfor alle enhetenes tjenesteområder, som beskriver avtalte standarder til tjenestens kvalitet, omfang og øvrige egenskaper.

Sikre et skapende lokalt næringsliv
Vektlegge næringslivets behov i areal- og reguleringssaker.
Stimulere til et kreativt og nyskapende næringsliv og hvor det nye sentrumsområdet på Fjerdingby skal bidra til trivsel, identitet og aktivitet med næring som en viktig del for utviklingen av stedet.

Ingen eiendomsskatt og lave kommunale avgifter
Være en garantist mot eiendomsskatt.

FELLES VERBALFORSLAG:

1. Det innføres som hovedregel en maksimal botid i kommunale boliger på 5 år. Dette gjelder ikke omsorgsboliger.
2. Beboere med botid over 5 år, tilbys å kjøpe boligen til takst. Administrasjonen sikrer beboerne informasjon om Husbankens låneordninger.
3. Effektiviseringspotensialet og mulighetene for kvalitetsmessig utvikling av tjenestetilbudet gjennom konkurranse utredes og legges frem for kommunestyret med anbefalinger.
4. Alle støttefunksjoner skal vurderes om egnet for konkurranse i løpet av 2012, og sak legges frem for kommunestyret med anbefalinger.
5. Kommunen etablerer en bestiller/utfører-modell for å sikre mulighetene for kommunens egen deltakelse i alle konkurransesituasjoner der dette er ønskelig.
6. Rådmannen bes vurdere av alternativ finansiering av fremtidige investeringer, herunder frigjøring av kapital bundet i eiendom, og bruk av OPS-løsninger.
7. Det innføres fritt brukervalg innenfor hjemmetjenestene.
8. Det legges frem sak om hvordan kommunen over tid kan tilrettelegge for et prinsipp om fritt brukervalg innenfor flere av omsorgstjenestene som kommunen betaler kostnadene for.
9. Det tas kontakt med kommuner som disponerer korttids- og avlastningsplasser i Sør-Europa for å øke antallet plasser, og som tilbud til brukere med nytte av dette. Evt. merkostnad ifht. egne plasser dekkes som egenandel.
10. Det tas kontakt med nærliggende kommuner for å etablere tilgjengelige felles sykehjems- avlastnings-og rehabiliteringsplasser i privat eller offentlig regi, som et supplement til kommunenes egne plasser.
11. Det etableres samordning med leverandører av supplerende ytelser for å utvikle gode og helhetlige løsninger for eldre, syke, funksjonshemmede, ensomme og andre som trenger hjelp ut over hva det offentlige kan tilby. (Kjøre/hente/følge, samtale og omsorg, praktisk hjelp til innkjøp, matlaging, rengjøring, hagearbeid m.m.)
12. Det gjøres en vurdering av driftsmodellen fra det danske, kommunale sykehjemmet Lotte, som har vist seg å gi økt selvbestemmelse, verdighet og trivsel ved sykehjem også i Norge.
13. Det utarbeides tjenestebeskrivelser og serviceerklæringer innenfor alle enhetenes tjenesteområder, som beskriver avtalte standarder til tjenestens kvalitet, omfang og øvrige egenskaper.
14. Med visning til etablert samarbeid om bl.a idrettsanlegg, skatteinnkreving og IKT, gjennomgås økonomiske og kvalitetsmessige effekter av tilsvarende for øvrige tjenesteområder.
15. Målsetninger i handlingsprogrammet, skoledelen skal lyde:
a. Minimum 80 % av elevene skal ligge på mestringsnivå 2 eller høyere (skala 1-3) på de nasjonale prøvene på 5. trinn.
b. Minimum 80 % av elevene skal ligge på mestringsnivå 3 eller høyere (1-5) på de nasjonale prøvene på 8. trinn.
16. Rådmannen bes legge frem en sak om reduserte byggesaksgebyrer for passivhus og lavenergihus.
17. Det etableres en ordning med kompetansekartlegging for lærerene for å kunne tilby mer målrettet etterutdanning.
18. Det skal stilles krav om at alle skoler skal ha tiltaksplaner for tilpasset opplæring på alle nivå.
19. Finansiering av nye omsorgsboliger arbeides inn i Handlingsprogrammet for 2012 — 2015.
20. Rådmannen bes om å vurdere rammebetingelsene for idrettslagene via samme modell for drift av anlegg som Lørenskog kommune.
21. For å møte samhandlingsreformen må alle eksisterende institusjonsplasser taes i bruk i 2012.
22. Skolens arbeid for å bekjempe mobbing og ukultur må intensiveres.
23. Lavterskeltilbud rettet mot mennesker med psykisk lidelser skal prioriteres.
24. Rådmannen bes utrede muligheter for lokal kontantstøtte for 2 åringer.

FELLES ENDRINGSFORSLAG TIL BUDSJETTETS TALLDEL:
Se vedlagte dokument.
[link#https://www.venstre.no/files/akershus/raelingen/Felles budsjett Rælingen 2012.pdf]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**