Budsjett/økonomiplan 2012 -2015

Opposisjonen satte sitt preg på budsjettdebatten i kommunestyret 12 desember. I alt 16 fellesforslag ble framsatt. Bare et forslag om eiendomsskatt, manglet FrP som forslagsstiller. Argumentering for de ulike forslagene ble fordelt på alle partiene. Alle faste medlemmer fra SP, H, V og SV hadde ordet. Bare FrP tok ikke ordet under debatten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Her er oversikt over forslagene fra opposisjonen:

SP, H, FRP, V og SV v/Marit Voll Skrove fremmet følgende forslag (tallbudsjett):
1. Barnevernet økes med en stilling allerede fra 2012 (det er lagt inn en stilling fra 2014 i øk.plan). Midlene tas fra vakante stillinger, for eksempel innen næringsområdet. Næringsstillingen skal i så fall føres tilbake i 2014. Ansettelsesprosessen for å få besatt næringsstillingen startes våren 2013.
2. Normen for voksentetthet i barnehagene settes til 6,0. Kostnaden vil være 4 mill. utover rådmannens budsjettforslag. Inndekning: Avsetning til lønnsoppgjør reduseres fra 13 mill. til 9 mill.

Begge forslagene falt med 17 mot 18 (AP, 1 KrF) stemmer. Vedr. punkt 2 mente vi dette er en akseptabel dekningsmåte siden administrasjonen foreslo å avsette 8 mill til lønnsoppgjøret i 2012 i økonomiplanen som ble vedtatt for et år siden!

SP, H, V og SV v/Knut Snorre Sandnes fremmet følgende forslag (tallbudsjettet):

1. Eiendomsskatten settes til 3,5 promille, og det innføres et bunnfradrag på kr 200.000,-.
2. Estimert inntekt på eiendomsskatt settes til 28 mill. En evt. inntekt utover 28 mill i 2012 settes på fond. Om det viser seg at eiendomsskatten kommer over 28 mill, skal promillesatsen nedjusteres i budsjettbehandlingen for 2013 slik at samlet inntekt da vil bli 28 mill.
3. Forslaget i punkt 1 og 2 innebærer en reduksjon av eiendomsskatten på 2,7 mill. i forhold til rådmannens budsjettforslag. Dette inndekkes ved at det settes et innsparingskrav for Verdalsøra barne- og ungdomsskole på 2,7 mill. (Stordriftsfordeler i forhold til bruk av personell når skolen er samlokalisert).

Disse forslagene ble nedstemt med 17 mot 18 (AP, 1 KrF) stemmer.

SP, H, FRP, V og SV v/Marit Voll Skrove fremmet verbalforslag:
1. Som et ledd i arbeidet med å redusere ufrivillig deltid skal det ikke utlyses stillinger under 50 % innenfor helse og velferd.
2. Rusboliger; småhus skal bygges i løpet av 2012. Det skal foreligge en sak til politisk behandling med plan for oppstart av bygging innen 31. mars 2012.
3. Drift av ATA-senteret skal videreføres i 2012. Dette innarbeides i budsjettet for 2013.
4. Rådmannen bes arbeide mot at det skal til enhver tid være minst 15 lærlinger. Helse og velferd skal prioriteres.
5. Rådmannen bes arbeide for at det blir innført et system som registrerer ventelister for mennesker som har behov for sykehjemsplass eller omsorgsbolig. Bakgrunnen for dette er for å få kartlagt det reelle behovet for institusjonsplasser i kommunen. Det bes om at administrasjonen legger frem en egen sak om hvordan dette skal gjennomføres før 1. april 2012.
6. Behovet for et boligkontor blir stadig tydeligere. Kommunestyret ber rådmannen om å finne en hensiktsmessig lokalisering innen første halvår av 2012 og midler til drift av dette. Det må spesifiseres kriterier for tildeling av kommunale boliger, og defineres hvordan de kommunale boligene skal forvaltes.
7. Kommunen åpner for at startlån blir en større del av den totale lånefinansieringen til egen bolig.

Av disse forslagene ble 6 nedstemt med 17 mot 18 (Ap, 1 KrF) stemmer. På forslaget om lærlinger, nr. 1, stemte også en fra H for et alternativt forslag hvor det ikke skulle prioriteres lærlinger innenfor helse og velferd. Men vi fikk da satt fokus på lærlingeordninen og satt mål for minimums antall.

Heldigvis fikk vi også enstemmige vedtak for 6 av våre verbalforslag:

8. Drift av Arken skal utredes i løpet av 2012.
9. Rådmannen bes arbeide for at ungt entreprenørskap styrkes og revitaliseres i skolen.
10. Rådmannen bes legges trykk på arbeidet for full mobildekning i kommunen.
11. Landbrukskontoret oppretter ei gruppe bestående av fagfolk, politikere og aktører fra landbruket i Verdal. De skal se på utfordringsbildet for landbruket i Verdal og finne viktige faktorer for å skape ny giv i næringen. Gruppa skal jobbe i 2 år.
12. Det er satt av 2 mill i utviklingsmidler som skal deles ut til aktuelle utviklingsprosjekt som fremmer miljø og bolyst. Disse midlene skal prioriteres av komite mennesker og livskvalitet.
13. Helsestasjon for eldre (tilbud om hjemmebesøk til alle eldre det året de fyller 75 år) innføres i 2013 innenfor den rammen som er gitt til helse og velferd. Det bør samtidig utredes om dette tiltaket kan samordnes med de tilbudene som gis gjennom Frisklivssentralen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**