Politisk opprop fra Frogner Venstres årsmøte 2012

Frogner Venstres “Aksjonsgruppe for Frognerstranda” har utarbeidet en politisk uttalelse som tar til orde for å se utviklingen av området fra Aker Brygge til Sjølyst, under ett! Årsmøtet gir sin tilslutning til å se byutviklingen på Filipstad, Frognerstranda og havneutbyggingen under ett – det er viktig at disse områdene ikke utvikles hver for seg og ett og ett. Rekreasjon, kollektivtransport og infrastruktur som bolig og skole må ses på for hele området samlet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


POLITISK UTTALELSE FRA FROGNER VENSTRES ÅRSMØTE 2012:

Forslagsstiller: Styret i Frogner Venstre ved aksjonsgruppe for Frognestranda.
Foreslåtte adressater: Oslo Venstres årsmøte, Oslo Venstres hovedstyre, bystyregruppen samt pressen.

E18-Frognerstranda under lokk
Venstre ønsker å legge hele E18-Frognerstranda under lokk. Venstre mener at arealet som beslaglegges av E18 må frigjøres og gjøres om til rekreasjonsareal for byens befolkning. Arealet mellom Filipstad og Bygdøy vil være ideell for en strandpromenade og grøntområde.

Løsning for fremtiden
Løsningen som gjøres på Frognerstranda vil byen måtte leve med de neste 30-50 årene. Det påligger derfor dagens beslutningstagere nøye å overveie sine beslutninger for området fra Aker Brygge til Sjølyst.
Lokalmiljøet
Målinger gjort av luftkvaliteten på strekningen viser at det ved målestasjonen til Oslo Kommune på Hjortnes til tider er svært høye verdier av NO2 . Helse- og miljøgevinsten av å få bort trafikken fra overflaten er etter Venstres syn helt åpenbar og må veie tungt når prosjektene i Oslo-pakke 3 og Filipstadområdet skal prioriteres.

Åpne fjorden for byen
Venstre mener at en motorvei langs Frognerstranda ikke er forenelig med visjonen om Fjordbyen og vil gjøre det vanskelig å gjøre fjorden tilgjengelig for byens befolkning. Med det frigitte området ønsker Venstre å anlegge et grøntområde med aktivitetsarealer for unge og voksne, badeområder, stilleområder og parkanlegg etter modell av Vigelandsparken. Området bør tilrettelegges for mosjonister, turgåere og syklister og være en naturlig forbindelse mellom turområdene i byen og Bygdøy. Venstre vil jobbe for at Jernbaneverkets oppstillingsplass ved Hjortnes/Filipstad fjernes. Frognerstranda vil da åpne fjorden for hele byens befolkning fra sentrum og vestover.
Venstre går i mot planene om en cruiseterminal på Filipstad ettersom dette vil være ødeleggende for eksisterende og nye boligområder, for småbåthavnen og for luftkvaliteten i området.

Planløsninger for området
Venstre støtter beboerforeningenes alternative forslag til planløsning for området og vil jobbe for at denne løsningen blir realisert.

Kollektivløsninger i området
Venstre ønsker å forlenge dagens T-bane til Filipstad. Den nye linjen bør gå videre til Bygdøy og fortsette til Fornebu. Venstre går i mot planene om å opprette en trikketrase over Framnes («Tinkern») og vil jobbe for at dette ikke blir realisert.

______________________________

Fra årsrapport om luftkvalitet fra Bymiljøetaten for 2010 finner man for Hjortnes at antall overskridelser av NO₂ er 140 ganger i året mens grensen er 20 ggr/år. Årsmiddelkonsentrasjonen av NO₂ var 65µg/m³ mens grenseverdien er 40 µg/m³. Overskridelsene har vært sterkt økende i årene fra 2008 til 2010.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**