Utbygging av Jåttavågen 2 vedtatt i byutvikling

Venstres Helge Solum Larsen var godt fornøyd da kommunalstyret for byutvikling torsdag kveld sluttbehandlet områdeplanen for Jåttavågen 2. Kun Arbeiderpartiet fremmet forslag som ville stoppe utbyggingen. -Planen er viktig for å sikre bygging av nye boliger, sier Solum Larsen som viste til bystyrets mål om en boligutbygging på 1000 enheter årlig.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Helge Solum larsen stavanger rogaland

Foto: 2020park, Tone Eldøy

Høyre, Frp og Arbeiderpartiet sendte hele planen i retur i sist møte, les mer i Aftenbladet her >> Disse partiene foreslo da en rekke andre forslag som brøt radikalt med de foreliggende overordnede planene i området. Dette kunne bety utsettelser av planarbeidet og muligens også av selve byggingen.

Venstres Helge Solum Larsen advarte da mot utsettelser. – I den situasjon Stavanger kommune befinner seg, der vi omtrent daglig må svare på spørsmål om hvordan vi skal få bygd 1000 boliger i året, er det svært viktig å være lojale i forhold til plangrunnlaget, slik at vi kommer i gang, sa Solum Larsen til Aftenbladet.
Administrasjonen vurderte nøye alle forslagene som var fremmet i saken og gjorde rede for hva dette ville innebære av utsettelser, les mer her >>
Det ble under møtet torsdag kveld klart at Både Høyre og Frp gikk vekk fra sine forslag og i stedet vedtok planen slik den forelå.

Solum Larsen argumenterte for vedtaket og sa at denne og planen for utvikling av Paradis må på plass så fort som mulig. Han oppfordret deretter til engasjement for å også få fram gode planer for Nye Hillevåg og Forusbyen. Det er her det er anledning å rette nye forslag om arkitektur og høyder, sa han. -Det vil kunne skape interessante debatter om ny byutvikling, sa han. Solum Larsen stilte seg undrende til Arbeiderpartiet som gjennom forslag ville utsette bygging i Jåttåvågen på ubestemt tid. Arbeiderpartiet foreslo at “hovedtrase for bybane/høyfrekvent kollektivfelt er et viktig prinsipp i reguleringsplanen og må være ligge som et prinsipp når kommunedelplanen for bybanen vedtas. Det må legges inn i rekkefølgebestemmelsene at denne er ferdig utbygd før utbyggingen av området starter.” -Det som er bra med forslaget er at det tyder på at Ap igjen er for bybane, sa Solum Larsen. – Det som er dårlig med forslaget er at Ap overlater til Finansdepartementet å avgjøre når vi kan bygge ut nødvendige boliger i Jåttåvågen.

Kommunalstyret for byutvikling vedtok Venstres presisering i reguleringsbestemmelsene om at det skal bygges kollektivløsning gjennom området.

Planen legger til rette for næringsareal/kontor, nærservice, boliger, barnehage og folkebad/svømmeanlegg. Totalt utgjør tillatt bruksareal ca 245 000 m2 BRA eksklusiv parkering, hvorav boligdelen utgjør ca 50 %. Det er avsatt areal for fremtidig folkebad/svømmeanlegg. Planen krever detaljregulering av delfelt før søknad om tiltak.
Målsettingen er å utvikle en enhetlig og fremtidsrettet områdeplan, som tilrettelegger for en moderne, mangfoldig og klimavennlig byutvikling, og som tilstreber føringer lagt til grunn for "Framtidens byer". Framtidens byer inngår i en avtale mellom staten og de 13 største byene i Norge om samarbeidsområder for å redusere klimagassutslippene, og fremme et godt bymiljø.

Les også Solum Larsens kronikk Flere boliger og nytt transportsystem

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**