ÅRSMELDING 2011

Styrets berettning over aktiviteten i lokallaget siste år.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Styret
Styret i Bodø Venstre har i årsmeldingsperioden bestått av
Jostein Toftebakk — leder.
Odd Arne Klefstad — kasserer. Nestleder til 2. mai da han flyttet til Trondheim.
Turid Høyersten Holm — seniorpolitisk talsperson.
Ida G. Johnsen — kvinnepolitisk talsperson.
Carl-Gustav Eliassen — sosialpolitisk talsperson.
Elise Viksaas — studieansvarlig.
Alexander Kolberg — representant utpekt av Bodø Unge Venstre.

Terje Cruickshank — 1. vara og sekretær. Fast styreplass siden 13. september.
Marit Brochmann — 2. vara. Nestleder 2. mai – 13. september da hun flyttet til Asker.
Per Dalhaug — 3. vara.
Eli Skintveit — 4. vara

Trond Danielsen — styremedlem siden 26. september.

Styret ble konstituert i styremøte 7. februar. I samme møte ble ble Terje Cruickshank utnevnt til kampanjeleder og Odd Arne Klefstad til programleder, i forbindelse med kommunevalget.

Medlemsstatus 2011
Bodø Venstre har 52 betalende medlemmer i 2011 (mot 45 i 2010)
Det er 8 betalende nyinnmeldinger.

Lagets aktivitet
Bodø Venstre har i løpet av 2011 gjennomført 11 styremøter og behandlet 53 saker. Vi har dessuten hatt 6 programmøter og 6 dialogmøter. De sistnevnte i forkant av bystyre- og komitémøter.
28. februar møte med May Valle og Bjørg Jenssen fra fylkestingsgruppen.
4. april var Bjørg Jenssen fra fylkestingsgruppen med på dialogmøte.
12.-13. mars Lokalpolitisk nettverk i Bodø. Tema: Skole og næring. Fra VHO: Ola Elvestuen, Anne Solsvik og Jan-Christian Kolstø.
18. mai feiring av Bodø Venstres 127-årsdag 17. mai.
28.-29. mai Lokalpolitisk nettverk i Bodø. Tema: Valgkamp og Venstres kjernesaker. Medieskolering. Fra VHO: Trine Skei Grande og Thomas Havro Hansen. Fra Bodø var Bjørg H. Jenssen, Terje Cruickshank, Jostein Toftebakk, Viggo Estensen, Trond Danielsen, Håvard Olavsen og Turid Høyersten Holm påmeldt.
11. august politisk debriefing etter terroraksjonen i Oslo og på Utøya.
19. august aksjon for bedre tilgjengelighet på Rådhuset. Med toppkandidatene, rullestolbruker Jens Willy Aronsen og generalsekretær i Venstre, Terje Breivik.
3. september stand på Torget sammen med Nordland Venstre.
12. september valgvake på Venstre-kontoret.
16. og 18. september ekstraordinære styremøter om posisjonssamarbeid.
11. oktober Venstre-skolen.
22. oktober deltok Terje Cruickshank på Lokalpolitisk nettverk i Tromsø.

Valg 2011
Bodø Venstre gjennomførte en aktiv valgkamp og fikk 768 stemmer ved årets valg, mot 625 i 2007 og 342 i 2003.

Valgkampen 2011 fra valgkampansvarlig sitt perspektiv.

Bodø Venstre var godt forberedt til årets valgkamp. Laget startet allerede i 2010 med forberedelser til programmet og det ble totalt gjennomført 6 programarbeidsmøter hvor Venstres profilområder og lokalt program innen hver av disse; Skole, Miljø, Sosialt Ansvar og Småbedrifter ble grundig diskutert og drøftet. I tillegg hadde man to møter om andre politikkområder. Selve programmet var godkjent og trykkeklart i begynnelsen av juni. Bodø Venstre benyttet seg av programutformingsverktøyet til Venstre og var stolt over det endelige produkt i layout, men særlig i innhold.

Toppkandidatene Terje Cruickshank og Eli Skintveit gjorde en forbilledlig innsats under valgkampen og var gjennom Venstres skoleringsopplegg Lokalpolitisk Nettverk godt skolert og forberedt. Venstre startet valgkampen tidlig og allerede på Verdens miljødag 5. juni hadde vi en flott og markert stand sammen med Naturvernforbundet ifbm BOTs arrangement 7-toppturen.

Pga 22.juli-tragedien ble valgkamprammene noe endret, og valgkampen fikk en uønsket pause. Men Venstre tilpasset seg enkelt de nye rammene og vi gjennomførte en god valgkamp og hektisk valgkamp når den ble gjenopptatt. Våre kandidater var godt synlige på stand, i debatter og gjennom leserinnlegg. Samtlige arrangementer vi var invitert til deltok vi på. Bodø Venstres styre og medlemmer var godt aktive både på stands og med programombæring, men andre planlagte aktiviteter ble dessverre ikke gjennomført.

Beklagelig er mediesituasjonen i vår kommune slik at Mediehuset Avisa Nordland definerte at det var bare tre partier og tre toppkandidater (AP, Høyre og FRP) som fikk mediedekning, spalteplass og søkelys. Vi andre partiene måtte kjempe en hard kamp for spalteplassen. Noen gode utspill ble det, men trolig for få. Dog har Bodø Venstre opparbeidet seg en synlighet over tid. Innsatsen og bistand fra Venstres hovedorganisasjon var god under hele valgkampen, særlig må man fremheve innsatsen til Venstres leder Trine Skeid Grande, men også skoleringsopplegget og annonseopplegget må gis skryt.

Resultatet valgnatten gav Bodø Venstre en markant framgang både i antall stemmer og %, men likevel ikke nok til å øke bystyregruppen, som da fortsatt i perioden 2011-2015 består av én representant, Terje Cruickshank. Venstre er i posisjon sammen med Frp, Høyre, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti.

Tross både bedre skolerte kandidater og et godt program forsvant Venstre litt i den lokale valgkampen som i stor grad omhandlet ordførerspørsmålet (hvor mediehuset hadde definert bort alle utenom kandidatene til AP, Høyre og Frp), Kulturkvartalet og bompenger. Småpartiene generelt hadde en tøff kamp for å komme til ordet i den offentlige debatten og de fleste paneldebatter og folkemøter var relativt tynt besøkt. Bodø Venstre og Bodø Rødt var de parti som hadde framgang, mens SP, Krf og SV hadde tilbakegang.

Representasjon
Bodø kommune, fram til Kommunevalget:
Terje Cruickshank — fast medlem i Bystyret og Komité for plan, næring og miljø, 1. vara i Formannsskapet (for V, R og H), 1. vara i Administrasjonsutvalget (for V, R og H).
Turid Høyersten Holm — 1. vara i Bystyret, 2. vara i Oppvekst- og kulturkomitéen (for H og V). Vara i Bodø eldreråd.
Kristin Kaspersen — 3. vara i Helse- og sosialkomitéen (for H og V).
Bodø Kommune, etter Kommunevalget:
Terje Cruickshank — fast plass i Bystyret, Formannsskapet, Organisasjonsutvalget.
Ida G. Johnsen — 1. vara i Bystyret, 1.vara til Levekårskomiteen.
Alexander Kolberg — 2. vara i Bystyret, 1. vara i Eldrerådet
Turid Høyersten Holm — 3. vara i Bystyret.
Elise Viksaas — 4. vara i Bystyret, 5. vara i Komité for Plan, næring og miljø.
Nordland Venstre:
Terje Cruickshank — 2. Nestleder i styret.
Marit Brochmann — 5. vara.
Ida Johnsen — medlem i valgnemnda.
Terje Cruickshank — 1. vara til Landsmøtet (møtte)
Odd Arne Klefstad, Turid Høyersten Holm og Eli Skintveit representerte Bodø Venstre på årsmøtet i Nordland Venstre.
Øvrig representasjon:
Marit Brochmann er styremedlem i Norges Venstrekvinnelag, og deres repr. i Venstres internasjonale utvalg.
Ida G. Johnsen, Elise Viksaas og Turid Høyersten Holm er styremedlemmer i NorVenstreKvinelaget.
Se ellers rapport fra bystyregruppen for utfyllende info om hvor venstres folkevalgte er representert.

Bodø, 16. januar 2012

Jostein Toftebakk, leder

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**