Alle Venstres hovedsaker avtalt gjennomført

– Det nye flertallet i Grimstad har avtalt en politisk plattform som sikrer fullt gjennomslag for alle Venstres hovedsaker i valgkampen. Så lenge vi fortsetter å styre økonomien godt, vil Venstres velgere gjennom fireårsperioden se at det som ble lovet, blir levert, sier Venstres nye gruppeleder i kommunestyret, Arnt Gunnar Tønnessen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Venstres tredjekandidat, Arnt Gunnar Tønnessen

Foto: Eirik Antonsen

– Det nye flertallet i Grimstad har avtalt en politisk plattform som sikrer fullt gjennomslag for alle Venstres hovedsaker i valgkampen. Så lenge vi fortsetter å styre økonomien godt, vil Venstres velgere gjennom fireårsperioden se at det som ble lovet, blir levert, sier Venstres nye gruppeleder i kommunestyret, Arnt Gunnar Tønnessen.

Venstre (7 representanter), Arbeiderpartiet (9) og Senterpartiet (2) har flertall i kommunestyret i Grimstad og har samarbeidet om konstitueringen. I november ble også den politiske plattformen for et politisk samarbeid presentert.

– Det har vært lett å komme til enighet med Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Vi er enige om at opprydningen i økonomi og organisasjon som ble gjennomførti forrige periode gir rom for en mer offensiv satsing i Grimstad. Og alle tre vil ha en kommune som også satser på kultur og er en aktiv samfunnsutvikler.

Alle Venstres hovedsaker fra valgkampen er med i plattformen: 20 nye lærerstillinger i løpet av perioden, styrket hjemmetjeneste om natten, kulturtilbud for barn som har foreldre med dårlig råd og bedre styring over bybevaring og byutvikling ved at det blir slutt på at teknisk utvalg med knapt flertall kan gi dispensasjoner i strid med kommunestyrets vilje.

– Nesten alt som ellers står i plattformen finnes også i Venstres program, sier Tønnessen.

Her er hele plattformen:

Arbeiderpartiet, Venstre og Senterpartiet ønsker å samarbeide om hovedlinjene i Grimstad-politikken i den kommende kommunestyreperioden. Det er et mål at disse partiene hvert år danner flertall for budsjettet for Grimstad.

De nye samarbeidspartiene vil føre en ansvarlig økonomisk politikk. Innbyggerne skal kunne være trygge på at kommunen leverer de tjenestene den skal. Det er videre et mål om årlige overskudd som er tilstrekkelig store til at kommunen bygger opp disposisjonsfond. Det er ønskelig og nødvendig for å øke kommunens handlefrihet og gjøre det enklere å håndtere svingninger i økonomien.

Samarbeidspartiene vil gjøre sitt for å skape et godt samarbeidsklima i kommunestyret, slik at alle partier kan bidra til Grimstads beste.

De tre partiene har vil prioritere disse sakene:

for å skape FYLKETS BESTE SKOLER:
1) Øke lærertallet i Grimstad-skolen med om lag 20 lærere i forhold til dagens elevtall. Innholdet i skolen skal stå i fokus i de kommende årene. Etter at ny Fevik skole og byggetrinn 2 ved Landvik skole er fullført, skal investeringene i skolebygg fortsette i det tempo som er nødvendig for gi alle elever et godt undervisningstilbud. Skolene i Grimstad skal ha nøktern, men tilstrekkelig god standard.

for å satse på FOREBYGGING OG FOLKEHELSE:
2) Styrke helsesøstertjenesten på skolene og helsestasjonen.
3) Innføre et tiltak som sikrer tilbud om aktiv fritid til barn som har foreldre med dårlig råd.
4) Etablere en møteplass for ungdom på Fagskolen, gjerne sammen med lag og foreninger og enkelte kommunale tjenester.
5) Sikre verdighet i all eldreomsorg gjennom tydelige krav til kvalitet i tjenesten. Alle hjemmeboende skal ved fylte 75 år tilbys et forebyggende hjemmebesøk.
6) Føre en ansvarlig og offensiv klimapolitikk der Grimstad tar sin del av ansvaret for å gjøre noe med klimautfordringene, samtidig som vi viser at klimavennlige løsninger kan skape samfunn som er bedre å leve i.

for å sikre FLERE BOLIGER OG BÅTPLASSER:
7) Føre en offensiv bolig- og tomtepolitikk der kommunen også bidrar med et større antall tomter for salg, enkeltvis eller i mindre grupper, og til en gunstig pris. Flere forhold kan tale for at denne virksomheten kan organiseres i eget foretak. Samarbeidspartiene vil be rådmannen utrede organisering av tomtevirksomheten nærmere.
8) Etablere nye småbåthavner og utnytte kapasiteten i eksisterende båthavner bedre.

for å satse på KULTUR OG KREATIVITET:
9) Styrke kultursatsingen i Grimstad. Kulturtjenesten i kommunen skal bygges ut, særlig med hjelp til lag og foreninger innen idrett og kultur til å søke om støtte fra stat, fylkeskommune, fond og andre.
10) Bygge et moderne, men nøkternt bibliotek i sentrum så snart økonomien tillater det. Det er et mål at biblioteket står ferdig i denne perioden. Vedtatt bibliotekprosess følges videre.

for å forbedre LOKALDEMOKRATIET:
11) Endre delegasjonsreglementet, slik at bare kommunestyret selv kan gi dispensasjon fra reguleringsplaner i sentrum og området som Riksantikvaren ellers har pekt på som bevaringsverdige (Se Riksantikvarens NB-liste). Det innføres et krav til 2/3 flertall i teknisk utvalg (dvs. minimum 5-2) for å gi dispensasjon fra reguleringsplaner utenfor dette området.
Delegasjonsreglementet og rutiner gjennomgås for å finne fram til en mer bedre arbeidsform og arbeidsfordeling mellom politikk og administrasjon. Hensikten er å legge til rette for en mer forutsigbar og effektiv byggesaksbehandling og redusere arbeidsbyrden for utvalgets medlemmer.
12) Videreføre den kommunale støtten til partilagene.
13) Invitere innbyggerne på Fevik og i Homborsund/Eide-områdene til å delta i bredt anlagte prosesser for stedsutvikling (såkalte plansmier), slik at folk får større innvirkning på utviklingen av eget lokalsamfunn.

for å gi innbyggerne våre BEDRE TJENESTER:
14) Øke satsing på døgnåpne selvbetjeningssystemer for innbyggerne ved hjelp av IKT.
15) Få fortgang i etablering av parkering i fjell (Vardeheia), anlegget bør framskyndes.

for å FORVALTE FELLESSKAPETS EIENDOMMER BEDRE:
16) Overta, bevare og utvikle Dømmesmoen som helhetlig anlegg i offentlig eie.
17) Utvikle de sjønære sentrumsområdene i Grimstad i et langsiktig perspektiv og med god balanse mellom utvikling og bevaring. Samarbeidspartiene er enige om at hovedregelen fortsatt bør være offentlig eie av arealene. De mest sentrale områdene, som Rutebilstasjonen, skal være i offentlig eie og til offentlig bruk.
18) Løfte fram vedlikehold som en viktig politisk prioritering, og sørge for at kommunens eiendommer blir tatt bedre vare på, både gjennom kommunens budsjetter og jevnlig tilsyn.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**