Venstres 20 nye lærerstillinger på plass i Grimstads fireårsbudsjett

Arbeiderpartiet, Venstre, Senterpartiet og SV i Grimstad er blitt enige om et offensivt og nøkternt budsjett for 2012 og de økonomiske hovedlinjene for hele kommunestyreperioden. Venstres løfte om 20 nye lærerestillinger er lagt inn med fem nye hvert år. De fire partiene har med sine 19 representanter flertall i kommunestyret.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Skoleillustrasjon engelsk hovedbrosjyre

Foto: Venstre

Arbeiderpartiet, Venstre, Senterpartiet og SV i Grimstad er blitt enige om et offensivt og nøkternt budsjett for 2012 og de økonomiske hovedlinjene for hele kommunestyreperioden. Venstres løfte om 20 nye lærerestillinger er lagt inn med fem nye hvert år. De fire partiene har med sine 19 representanter flertall i kommunestyret.

Felles pressemelding fra Arbeiderpartiet, Venstre og Senterpartiet da budsjettenigheten ble presentert 1. desember:
Med dette budsjettet er Grimstad tilbake på sporet. Etter år med opprydning og omstilling er tiden inne for nye investeringer i framtida. En fortsatt stram økonomi krever likevel strenge prioriteringer og nøktern drift. Men når vi klarer det, unngår vi nye smertefulle kuttrunder og kan få ro i kommunen til å se fremover.

De store løftene i Grimstad kommer innen skole og helse og omsorg. Det skal fortsatt gjennomføres store investeringer i skolebygg, mens det samtidig er nødvendig med en kraftig satsing på innholdet i skolen. Til det trengs det flere lærere. Samtidig øker innbyggernes forventninger til god og verdig omsorg når de trenger hjelp i ulike livsfaser. Dette er de store utfordringene i Grimstad.

For å makte disse hovedutfordringene samtidig som kommunen fortsatt skal kunne levere gode tjenester på andre, viktige områder er partiene enige om å øke eiendomsskatten med 10 millioner kroner fra 2014. Den beste og mest rettferdige måten å gjøre dette på, er å ta i bruk de nye ligningsverdiene som staten samlet inn fra alle boligeiere i 2010. Stortinget vil i 2012 bestemme om kommunene skal få bruke dette som grunnlag for beregning av eiendomsskatten.

Hovedpunkter i budsjettet til de nye samarbeidspartiene i Grimstad kommune er:
Utbygging av ny 1-10 skole på Fevik gjennomføres etter planen og uten nye forsinkelser. Rammen settes til 220 millioner kroner (10 millioner kroner mindre enn i rådmannens forslag, kan hentes inn gjennom god prosjektstyring).
Satsing på innholdet i skolen med ytterligere 1,7 millioner i 2012 og videre økning til 5,2 millioner i 2015. Dette kommer i tillegg til rådmannens forslag (+ 4 millioner i 2012, økende til 8 millioner i 2015). Samlet gir denne styrkingen på over 13 millioner kroner rom for blant annet 20 nye lærere i grunnskolen. Det er særlige de første årene i barneskolen som skal styrkes.
Hjemmetjenesten om natten styrkes med en bevilgning på 1,1 millioner kroner.
Jordmorstillingen økes fra 60 til 100%.
Kulturskolen blir billigere: Prisen settes ned med 200 kroner i halvåret fra 2012 og ytterligere 100 kroner i halvåret fra 2014.
Det innføres et kulturkort som skal gi alle barn mulighet til en aktiv fritid. I samarbeid med NAV og lag og foreninger ønsker kommunen å tilby barn som har foreldre med dårlig råd, fri tilgang til utvalgte fritidstilbud.
Dømmesmoen kjøpes i 2012, forutsatt enighet med Riksantikvaren og Statsbygg om rammene for bruk av eiendommen. Inntil videre flyttes kommunens egne virksomheter til Dømmesmoen, samtidig som det legges til rette for noe utleie til UiA og andre. Mest aktuelle for flytting er helsestasjonen og familiesenteret, som fram til 2013 leier dyre lokaler i Odden-senteret.
Et nøkternt, men moderne bibliotek i Grimstad sentrum er finansiert med 5 millioner kroner i året fra og med 2014. Dette tilsvarer en investering på ca 60 millioner kroner og tilhørende drift av ca 2000 m2 bibliotek. Prosessen med å velge sted i sentrum kan dermed fortsette.
"Fiks veien min!": Det settes av 250.000 i året til å betale investeringer eller driftstiltak for å fullføre små veiprosjekter og andre infrastrukturtiltak som er blitt liggende uferdige. Asfaltering av siste del av Inntjoreveien er et aktuelt første prosjekt.
Ibsenhuset skal rettes opp: Det settes av midler fra 2012 til å rette opp siste års økende skjevhet i Ibsenhuset og refundamentere bygget, inntil videre anslått til 2 millioner kroner. Kostnadene bør likevel deles med fylke og stat.
Parkering i fjell når næringslivet er klart: Bevilgning til kommunens andel av aksjekapital i selskapet som skal bygge ut og drive parkeringsanlegget i Vardeheia framskyndes fra 2014 til 2012.

På inntektssiden i budsjettet er det lagt opp til et forventet årlig utbytte på 600 millioner kroner til eierne av Agder Energi (Grimstads del ca 18 millioner, 3 mer enn i rådmannens budsjettforslag). Etter eiermøtet i Agder Energi 25.11 er dette realistisk.

Videre er det lagt opp til at kommunal virksomhet flytter ut av dyre, leide lokaler og mindre bruk av eksterne konsulenter (gjort mulig ved at det settes av midler til å bygge opp kompetansen til egne medarbeidere). Det legges også opp til at investeringene i felles IKT-prosjekter sammen med Arendal, Froland og Aust-Agder fylke halveres de to neste årene — det er nødvendig å senke tempoet noe i en periode for å hente ut gevinster av investeringene som allerede er gjort.

Grimstad kommune har allerede overoppfylt løftet fra 2006 om opptrapping av bevilgningene til en "idrettsmillion". Bevilgningen til idrettslag er i dag på 1,1 millioner kroner, og samarbeidspartiene omdisponerer den videre økningen rådmannen foreslår med 100.000 kroner i året til redusert kulturskolepris og et kulturkort som skal gi alle barn mulighet til en aktiv fritid.

Andre forslag
Arbeiderpartiet, Venstre, Senterpartiet og SV er videre enige om å fremme og stemme for følgende forslag i budsjettbehandlingen i formannskapet 1. desember og kommunestyret 19. desember:
– "Arbeidet med å konkurranseutsette renholdsarbeidet avsluttes, og tjenesten beholdes i kommunal regi."
– "Kommunestyret ber rådmannen legge fram tiltake for en offensiv bolig- og tomtepolitikk der kommunen også bidrar med et større antall tomter for salg, enkeltvis eller i mindre grupper, og til en gunstig pris. Flere forhold kan tale for at denne virksomheten kan organiseres i eget foretak og rådmannen bes utrede organisering av tomtevirksomheten nærmere."
– "Kommunestyret ber rådmannen legge fram en sak om hvordan botilbudet ved Ekelunden kan bli bedre og en forsvarlig tjeneste sikres."

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**