Gruppemøte i Nordre Aker Venstres bydelsgruppe

Gjennomgang av saker som skal behandles i Bydelsutvalget på torsdag
Møtet holdes i bydelsadministrasjonens lokaler i Nydalsveien 21, 5 etg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Gruppemøte i Nordre Aker Venstres bydelsgruppe
Mandag 30. januar kl. 18.45 — 21

Møtet holdes i bydelsadministrasjonens lokaler i Nydalsveien 21, 5. etg.

Saksliste:

Sak 01. Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 02. Bydelsutvalgsmøtet 22. desember 2011

Noen saker fra møtekartet:

Nytt Nydalskryss
Revisjon av kommunedelplan for idrett og friluftsliv — idrettsdelen
Revisjon av kommunedelplan for idrett og friluftsliv — friluftsdelen
Bredo Stabells vei/Jutulveien – planforslag til offentlig ettersyn
Torg og møteplasser – oppgraderingsmidler for 2011 – Framdriftsplan
Uttalelse til behovsanalyse for sentralnettløsning for stor Oslo
Claus Borchs vei 19-23. Planforslag til offentlig ettersyn. Detaljregulering
Forslag til en samferdselsdel til Kommunedelplan for Idrett og friluftsliv
Opprettelse av felles foreldreutvalg for barnehagene i Bydel Nordre Aker
Arbeid med rekruttering av førskolelærere til barnehagene i Nordre Aker
Eierrepresentasjon i Samarbeidsutvalgene i kommunale barnehager
Resultater fra spørreundersøkelse om ungdom og alkohol i Nordre Aker
Ny handlingsplan for SaLTo
Orientering om bruk av frivillighetsmidlene
Kulturstasjon i bydel Nordre Aker
Samhandlingsreformen. Status så langt for Nordre Aker

Sak 03/10 Orienteringssaker

Sak 04 /10 Eventuelt

Sakslistene til politiske møter i bydelen finner du på bydelens hjemmesider:
http://www.bydel-nordre-aker.oslo.kommune.no/lokalpolitikk/saker_og_protokoller/

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**