Årsmelding for Nordland Venstre 2011

Foreløpig årsmelding for NV. Endelig årsmelding avgis fra av styret til årsmøtet 11. februar 2012

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Styret har i perioden februar 2011-februar 2012 bestått av:

Styret i Nordland Venstre

Styret i Nordland Venstre
Foto: Pryd Studio AS

Leder: Arne Ivar Mikalsen.
Politisk nestleder: Arne Langset,
Organisatorisk nestleder og webansvarlig: Terje Cruickshank,
Sekretær: Kerstin Ander-Trønsdal,
Kasserer: Arne Ivar Mikalsen
Styremedlemmer: Arnfinn Ellingsen, Styremedlem Arne B Vaag
Venstrekvinnelaget: Carola Karl Urvik.
Unge Venstre: Nikolai Endresen Dahl/Oda Holmstad(fra nov).
Fra fylkestingsgruppa har May Valle møtt.

Vara til styret:
1.Mari Ann Bjørkli, Meløy
2.Hilde Nystad, Fauske
3.Thomas Bjørkan, Brønnøy
4.Hanne Nora Nilsen, Alstahaug
5.Marit Bochmann, Bodø

1.Styrets arbeid
Styret i Nordland Venstre måtte ved årsskiftet forholde seg til at leder Berit Woie Berg valgte å gå av i valgperioden. Dette hadde styret forståelse for. Nordland Venstre måtte derfor organisere seg med ny leder. Dermed ble det gjennomført 3 ekstraordinære møter i januar(tlf).

Arne Langset tok over midlertidig, til årsmøtet i februar. Hvor Arne Ivar Mikalsen ble valgt til ny leder, for siste del av perioden 2010-2012.
Styret har i årsmøteperioden hatt 6 styremøter. Det har også vært avholdt 5 telefonstyremøter i løpet av året. Noen av disse har vært avholdt med bare ett til to punkter, men som har vært nødvendig å få rydde opp i.
Dette gjaldt særlig forhandlinger rundt fylkesvalget i september.

I tillegg har leder benyttet sms og e-post til drøftinger underveis.
Styret har behandlet i alt 58 saker. Fylkestingsgruppa har vært invitert til styrets møter. Styreleder har i tillegg deltatt på flere møter i Bodø rundt valget, forhandlinger. Alle saker behandlet kan finnes her: https://www.venstre.no/nordland/artikkel/30813

Styremøtene

Styret har møter en helg i kvartalet. Styremøtene er åpne for alle medlemmer som har anledning til å delta. Arbeidsformen, kommunikasjonen og samarbeidet i styret fungerer bra på møtene. Det er en utfordring å ha kapasitet og ressurser nok til å følge opp saker og innspill mellom møtene. I tillegg til formelle styresaker settes det av tid til politiske debatter, organisasjonsutvikling eller strategiske prosesser.

Venstrekvinnelaget: Det har i følge Carola Carl, leder, ikke skjedd mye i kvinnelaget. Hun var på et nyttig seminar i Oslo angående samhandlingsreform i regi av Venstrekvinnelaget. Der fikk hun knyttet en del nettverk og fikk oversikt over alle venstrekvinner i Nordland. Utover det var det lite aktivitet i laget. Hun har etterlyste flere ganger protokollen fra oppstart i NVK Nordland samt vedtekter men har ikke fått tilbakemelding. Hennes ambisjon er å løfte venstrekvinnene i Nordland til heder og verdighet!

2. Medlemssituasjonen.
Nordland Venstre har i likhet med partiet nasjonalt hatt en stabil vekst i antall nye medlemmer.
Vi har pr 31.12 568 medlemmer, hvorav 384 betalende som det avregnes partistøtte av. 31.12.2010 var det 359. Det er i prosent noe over 6 % økning. Som må sies å være bra. Med samme medlemsvekst i 2012, passerer vi greit 400 betalende medlemmer. Det burde vært flere, men det er riktig retning. Flere medlemmer og stemmer ved valget vil slå ut i en bedret økonomi for 2012, men det er ingen stor økning. Den er liten, men helt klart riktig vei.

4. Venstre.no
Nordland Venstre sin hjemmeside er jevnlig oppdatert med ny informasjon. Fylkestingsgruppa oppdaterer ved hvert fylkesting, både på Venstre.no og på våre Facebooksider. Det er et jevnt besøksnivå. Det er i hovedsak fem lokallag som har aktive og jevnlig oppdaterte hjemmesider. Særlig Bodø er flinke her. Det må være en ambisjon at flere lokallag er aktive på nettfronten. Dette er sagt før, men må nok gjentas.

5. Kontakt med VHO og stortingsgruppe.
Kontakten innad i partiet er god, med deltakere på lokalpolitisk nettverk og i landsstyret har vi god kommunikasjon med Venstres hovedorganisasjon(VHO) og våre stortingsrepresentanter. Partiets utmerkede leder Trine Schei Grande besøkte sør-fylket i noen dager i sommer. Der gjorde lagene i sør en fin innsats! Trine var også i Bodø i mai på vår best besøkte LPN samling.
Nestleder Ola Elvestuen deltok sammen med Arne Ivar Mikalsen på årsmøtet til Oljeaksjonen i Svolvær og på en rundreise i Lofoten og Vesterålen i juli, hvor Vågan Venstre gjorde en flott jobb. Han var også i Bodø på LPN samlingen i vinter. Der fikk «endelig» Venstre oppslag i AN samt lokalpresse i Vesterålen på Oljesaken. Disse besøkene fra VHO gav til sammen god lokal dekning særlig lengst nord og sør i Nordland.

6. Fylkesråd og fylkestingsgruppe.
May Valle var fylkesråd for samferdsel til og med valget i september. I den posisjonen gav hun oss som parti mye god omtale og anerkjennelse i Nordland.
Det ble som kjent brudd mellom Ap, SV, Krf. og oss. I dag styres fylket av denne trioen, med forpliktende støtte fra partiet Rødt. Den konstellasjonen kan komme til å vare perioden ut, da det er lite trolig at Rødt vil velte en i hovedsak sosialistisk blokk, til fordel for en borgelig. Men sammensetningen av flertallsposisjonen vil trolig føre til en del slitasje. Da den har minimal overtallighet, og et nokså sprikende politisk syn. Det er stortingsvalg innen 1,5 år. Hvilke konstellasjoner Nordland Venstre forholder seg til kan vurderes sett i lys av det.

May Valle gruppeleder for fylkestingsgruppa som etter valget består av henne og Arne Ivar Mikalsen. Fylkestingsgruppa leverer egen rapport til årsmøtet.

May Valle sitter i plan og økonomi, Arne Ivar Mikalsen sitter i Kultur og miljøkomiteen. Gruppa fikk markert seg fint på spørsmål om fiskeri på desembersamlinga. Som var en direkte oppfølging av lokale medieoppslag på leveringsforpliktelser i tråleflåten.

I høst deltok Hanne Nora Nilsen(1.vara) og Mikalsen på opposisjonens felles tur til Brussel. Det var en positivt og lærerik tur. Som gav mulighet til å bli kjent med de partiene vi pr nå har mest kontakt med: H, Frp og Sp.
Det ble i midten av januar 2012 gjennomført møter innad i opposisjonen, for å lage en ny versjon av samarbeidsavtalen. Denne kommende avtalen vil bli løsere, enn den som kom rett etter valget. En friere avtale gir mer rom for alle fire partier til å fronte sine egne saksfelt. Vi er uttalt enige om å snakke tydelig og godt med hverandre i forkant av samlingene. Slik at unødige overraskelser oppstår.

7. Landsstyremøter.
Nordland Venstre har vært representert på alle landsstyremøtene i perioden. Landsstyremøtene er viktige både for politikkutforming og for kontakten med Venstre sentralt. Arne Langset møtte på samlingene i vår, Arne Ivar Mikalsen møtte første gang i juni. May Valle var representant i oktober, Arne Ivar, i desember. Han deltok også ved det ekstraordinære møtet i forbindelse med 22. juli. Dette ble avholdt i Fevik 1 august, i forbindlese med Unge Venstres sommerleir, som naturlig nok kom i et spesielt fokus ei drøy uke etter tragedien på Utøya.

8. Landsmøtet 2011.
Nordland Venstre deltok på Landsmøtet i Trondheim. Med en delegasjon bestående av Arne Langset, Tor Arne Solvoll, Carola Karl Urvik, Hanne Nora Nilsen, May Valle, Anja Johansen, Adrian Aleksander Eriksen, Arne Ivar Mikalsen og med Terje Cruickshank som delvis møtende vara for Tor Arne S.
Arne B Vaag ble valgt til valgnemnda for Venstres nasjonale styre, Arne Ivar ble valg til redaksjonsnemnda for LM 2012. Dette gir Nordland Venstre et godt utbytte av LM 2011.

Det ble i etterkant av møtet reist kritikk fra delegater om håndteringen av delegasjonens mandat. Der kunne nok enkelte ting vært håndtert annerledes. Men det skal også sies at det delegasjonen skal fremme på LM, det er vedtak som gjøres av fylkesårsmøtet. Utover det skal man votere over det som legges frem i møtet, samt søke å delta i den politiske debatten.
Mangel på innmeldte saker fra eget fylkeslag er problematisk. Dette kan det være grunn til å reise kritikk over. Altså at det ble for lite fokus på å få meldt inn saker fra Nordland til landsmøtet. Dette er noe som kan bli bedre. Nordland Venstre kan og bør allerede i 2012 satse på å få dette til. Det krever enn felles innsats av fylkesårsmøtet og fylkesstyret. Dette gjelder ikke minst i forkant av eget årsmøte, slik at man evner å være forberedt.

9. Lokalpolitisk nettverk
Nordland har hatt bra deltagelse på begge samlingene i 2011. En samling ble delt, slik at noen deltok i Tromsø sammen med Troms og Finnmark, mens noen deltok sammen med Trøndelag i Trondheim. Samling nr. 1 og 2 i vår, var lagt til Bodø med god oppslutning fra mange lokallag. Vi fikk besøk av Trine Schei Grande på nr 2 samlinga, hun gjorde som ventet et godt inntrykk og hun inspirerte samlingen på en fin måte! Her benyttet vi mulighetene til å få tatt profesjonelle foto for valget. Alle lagene som var møtt opp, fikk dermed "sponset" profesjonelle foto, noe som ellers kanskje ikke vil blitt gjennomført lokalt.

10. Venstreskolen.
Det har vært gjennomført 2 Venstreskoler i 2011. Bodø og Mosjøen.
Vi har 2 skolerte kursledere som gjerne påtar seg flere Venstreskoler.

Kontakt Terje Cruickshank eller Hanne Nora Nilssen for mer informasjon.

11. Unge Venstre.
Unge Venstre er aktive og Nikolai Endresen Dahl var leder til årsmøtet, som ble avholdt sent på året. Her ble det valgt ny leder: Oda Holmstad fra Narvik.
Unge Venstre legger fram egen årsrapport i møte til orientering.

12. Valg 2011

 Toppkandidatene May Valle, Arne I. Mikalsen og Hanne Nora Nilssen sammen med nestleder Helge S. Larsen

Toppkandidatene May Valle, Arne I. Mikalsen og Hanne Nora Nilssen sammen med nestleder Helge S. Larsen
Foto: Carola Karl Urvik

I overskrifts form kan vi med glede si at vi ser en generell fremgang, og vi ser at de kommunen vi har hatt liste slår ut på resultatet. Venstre gikk frem på antallet kommunestyre repr. Og havnet i posisjon i en del store kommuner.

Ergo, lister er svært viktige. Det er banalt, men et tema som ikke kan tas for alvorlig. Det gir f. eks direkte effekt for fylkesvalget.
Det ble gjort en formidabel jobb med å stille lister. Odd Einar Dørum gjorde mye for å få dette til. Takk til han for det!

Valget i tall:
Venstres resultat på fylkestinget var 4,0 % som er 0,6 % opp fra forrige fylkestingsvalg, samt 1,7 % opp fra forrige Stortingsvalg. Vi beholdt dermed våre to mandater. Og nærmer oss ett tredje.

Krf. gikk tilbake 0,8 % og står med sine 3,6 % med to mandater
Sv tilbake 2,5 %. De mistet 1 mandat. Har nå 3.
SP gikk tilbake 2,5 % og de mistet 2 mandater til ei gruppe på 4, med 7,8 % oppslutning
Høyre gikk markert frem med 9,8 % til 21,3 % og 12 mandater.
AP +0,2 %, +1 mandat, Rødt gikk frem 0,7 til 3,7 % og står med sine 2 mandater.

Frp gikk ned 4,6 % og mistet 3 mandater, de har nå ei gruppe på 8.
Kystpartiets enmannsgruppe ved Benn Mikalsen falt helt ut av fylkestinget. Han var riktignok ganske nær å beholde plassen.

Venstre gikk frem i flere store kommuner, noe som har resultert i at Venstrepolitikere i mange kommunestyrer nå sitter med mer makt. Dette er en ny erfaring for noen, for andre en gledelig fortsettelse.
Samt at vi ser svært stor fremgang i noen små enkeltkommuner, som f. eks Hamarøy og ikke minst Steigen.

Dette betyr i sum at Venstre nå er med i posisjon i det fleste større kommunen i fylket og dette er svært positivt. Fra et tilfeldig utvalg kommuner i Nordland legger jeg ved disse tilbakemeldingene fra Venstrelag:

Alstahaug:
Vår politiske situasjon i Alstahaug Venstre er den at vi gikk fra 1 til 3 representanter i kommunestyret. Venstre gikk så inn i et valgteknisk samarbeid med Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet, hvor Arbeiderpartiet fikk ordføreren.
Venstre har nå Varaordfører i Alstadhaug, ved Hanne Nora Nilssen. De innehar også en rekke andre verv/posisjoner.

Vefsn:
I Vefsn har vi hatt stor suksess med valget og også etterpå. Vi klarte allerede å sette oss på kartet med en sak som inngår i samhandlingsreformen, nemlig flytting av omsorgsavdelinga. Vi er to i kommunestyret og jeg sitter i formannskapet som også er planutvalget og klagenemnda. Er dessuten fortsatt leder i forbrukernemnda og noen små verv. Vi har også fått plass i kontrollutvalget! Kort sagt: vi har gjort det kjempebra.

Narvik:
Narvik Venstre havnet på vippen og kom i posisjon med Høyre, FrP og KrF gjennom en samarbeidsavtale med alle de fire partiene. Rett før jul brøt 6 sentrale personer i FrP med partiet, deriblant varaordfører Trond Millerjord. Hva som skjer med posisjonen og samarbeidsavtalen er fortsatt er uklart spørsmål, så det politiske landskapet er p.t. uavklart.

Vågan:
Vi har inngått valgteknisk samarbeid med Rødt i Vågan for å sikre ordførerskifte (fra AP til H) og for å komme til mer reell makt sjøl, inngått avgrensa politisk samarbeid med H, Frp og Rødt for å få bedre gjennomslag for saker. Vi gjennomslag for vårt forslag til kommunebudsjett. Tar opp igjen arbeid rundt konkrete saker snarlig. Vågan Venstre har 2 i kommunestyret, samt at vi sitter i formannskapet.

Videre er Venstre i posisjon i b.la Hadsel, Mo i Rana og Bodø.
Det er flere fine resultater i kommuner hvor vi ikke er i posisjon, som Bø og Hamarøy. Og det bør nevnes at vi kom inn igjen i Vestvågøy kommune, som er en stor kommune i Lofoten.

Alt i alt er resultatet jevnt over godt, og i tråd med det nasjonale bildet av valget i 2011.

Årets kalender så slik ut:
Februar: 11. Styremøte i Bodø 12. — 13. Årsmøte og Nominasjonsmøte 21. – 24. Fylkesting på Fauske.
Mars: 11. Styremøte i Bodø 12. – 13. LPN samling i Bodø
April: 1. – 3.. Landsmøte i Venstre, Trondheim 11.- 14. Fylkesting på Fauske
Mai: 27. Styremøte i Bodø 28. – 29. LPN samling i Bodø
Juni: 6. — 9. Fylkesting på Mo i Rana.
September 12. VALGDAG 13. Styremøte, e-møte ifm valgresultatet 24. – 25. Styremøte i Bodø
Oktober: LPN TRD og Tromsø, vi hadde folk begge steder) 8. – 9. Kommunalkonferansen i Venstre (TERJE noen til var der, Hanne Nora holdt innlegg) 10. – 13. Fylkesting i Bodø
November: 19. – 20. Styremøte i Bodø
Desember: 5. – 8. Fylkesting i Bodø

Stokmarknes 20 januar 2011
Arne Ivar Mikalsen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**