Protokoll fra årsmøte i Ulstein Venstre

Her kan du lese protokollen fra årsmøtet i Ulstein Venstre, som fann stad onsdag 1. februar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


(NB! Protokollen er ikkje formelt signerte endå).

PROTOKOLL ÅRSMØTE I ULSTEIN VENSTRE

Dato: 1. februar 2012
Tid: kl. 1900
Sted: Reiten – kantina

SAKSLISTE

1. Val av ordstyrar, referent og personar til å signere protokoll
Ordstyrar: Pål Midtsæther Grødahl
Referent: Berit Lyngstad
Protokoll: Eli Skaatun og Kjell Einar Hatløy

2. Godkjenning av innkalling og saksliste
Innkalling og saksliste blei godkjent

3. Årsmelding
Merknad: årsmeldinga bør innehalde informasjon om oppslaget i Vikebladet og Sunnmørsposten frå Ulstein Venstre, Hareid Venstre og Møre og Romsdal Venstre om krav til fergeavgangar kvart 20 minutt mellom Hareid og Sulesund.

4. Regnskap
Pål Midtsæther Grøddahl gikk gjennom regnskapet. Det var ein feil på ein dato, som bør endrast. Regnskapet ble godkjent.

Per Eide fikk takk og skryt for godt arbeid med profileringsmaterialet vårt, noko han gjorde vederlagsfritt.

5. Val av styre
Valnemnda legg frem sitt forslag på møtet. Styret for 2012 blei vald slik:
Leder: Berit Lyngstad — 2 år
Medlem: Pål Midtsæther Grødahl — 2 år
Medlem: Tor Wilhelm Havåg – 1
Medlem: Billy Birger Flø – 1 år
1. Vara: Aase Ulla — 2 år
2. Vara: Kjell Einar Hatløy — 2 år

Revisor: Bjørn Dahl
Valnemnd: Eli Skaatun og Ellen Kvalsund

6. Val av utsendingar til fylkesårsmøte og andre møte
Fylkesårsmøte 25.-26. Februar Ålesund:
Pål Midtsæther Grødahl, Berit Lyngstad, Tor Wilhelm Havåg
Styret får fullmakt til å supplere ved forfall

7. Orientering Søre Sunnmøre Unge Venstre (SSUV)
Henrik Ulstein orienterer om aktiviteten så langt.
27 medlemmer pr dato, kjørt Venstre skulen, skal delta på Unge Venstre skulen 2 i Trondheim/Bergen/Stavanger. Leder og medlemmer fra MR deltok på Kick-off i Oslo, fått mange nye kontakter

Forslag fra Eli Skaatun: sjå på vedtektene, og om det er nødvendig å gjere endringar i forhold til UV, at vi no har eit lokallag i UV ifht å møte på årsmøte med møterett, stemmerett osv. Det nye styret får dette i oppdrag.

8. Samanslåing av lokallaga i Hareid og Ulstein Venstre
Årsmøtet vedtok følgjande:

Årsmøtet har ein intensjon om at lokallaga i Hareid og Ulstein Venstre slår
seg saman. Endeleg vedtakkan først gjerast på årsmøtet for 2012 (i 2013), og det må vere tydeleg korleis ein skal organisere arbeidet, både administrativt og politisk.

9. Orientering frå Kommunestyregruppa
Eli Skaatun og Pål Midtsæther Grødahl orienterte frå arbeidet i kommunestyret.
Eli ber det nye styret følgje opp Ulstein kommune som Fair Trade-kommune, samt andre vedtak kommunestyret har gjort men som enda ikkje er effektuert.

10. Politiske uttalingar
– ingen uttalar blei foreslått

Eli Skaatun Kjell Einar Hatløy
(sign) (sign)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**