Uttalelse: Unge må få raskere psykisk behandling

Rogaland Venstre kan ikke akseptere at barn og ungdom i vårt fylke må stå i helsekø i mange måneder før de får nødvendig hjelp.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Ungdom, psykiatri

Foto: Microsoft

Helse Vest er det regionale helseforetaket som har flest fristbrudd og lengst ventetid knyttet til behandling innen barne- og ungdomspsykiatrien. Dette er uakseptabelt.

Årsaken til dette er blant annet mangel på spesialister. Ved fordeling av stillingsheimler innen barne- og ungdomspsykiatrien må derfor Helse Vest bli prioritert. Dette er et statlig ansvar. Men Helse Vest må sikre at barne- og ungdomspsykiatrien får økonomisk rammer til å tilsette personale.
Nasjonale mål om at barne- og ungdomspsykiatrien skal prioriteres, må også gjenspeiles når regionale og lokal helseforetak gjør sine prioriteringer.

Mange personer som er berørt av psykisk lidelser opplever dette som skambelagt, noe som igjen fører til at mange kvier seg for å søke hjelp, og går lenge uten å få hjelp. Går en for lenge uten tilbud om behandling, vokser problemene seg større. Det er store ressurser å spare på å ta tak i problemene tidlig, både samfunnsøkonomisk og menneskelig.

Psykiske lidelser blant barn og unge øker, samtidig som ventegarantien for behandling brytes regelmessig. Rogaland Venstre mener rask behandling er viktig for de som blir rammet av psykiske lidelser.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**