Årsberetning Ringerike Venstre 2011

Et begivenhetsrikt år med mye arbeid, godt samarbeid, stor spenning – og et meget godt valgresultat!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Ringerike Venstres årsberetning 2011

Følgende styre ble valgt på årsmøtet 31.01.2011

Leder Frode Haugseth
Nestleder Ole R. Mælingen
Sekretær Paul Bjerke (1 år)
Kasserer Marianne Wethal (2 år)
Styremedlem Mary Gravdahl
Styremedlem Olav Relling
1. vara Ole-Gunnar Øhren
2. vara Anne-Marit Lillestø

Valgkomité: Gjenvalgt: Kjetil Sudgarden, Øystein Lid Larsen
Revisorer: Gjenvalgt: Per Stubbråten og Kjetil Sudgarden
Miljøpriskomité: Gjenvalgt: Ole-Gunnar Øhren og Kjetil Sudgarden fra Venstre.
Øvrige medlemmer er: Grethe Tollefsen (Ringerike kommune), Liv Skretteberg og
Andreas Groseth.

Ekstraordinært årsmøte ble avholdt 26.05.2011 for valg av ny lokallagsleder da Frode Haugseth så seg nødt til å fratre grunnet sitt arbeid. Av samme årsak kunne heller ikke nestleder tiltre som lokallagsleder.
Nåværende styre ble valgt:

Leder og kasserer: Marianne Wethal
Nestleder Ole R. Mælingen
Sekretær Paul Bjerke
Styremedlem Mary Gravdahl
Styremedlem Olav Relling
Styremedlem: Ole-Gunnar Øhren
Vara Anne-Marit Lillestø

Ringerike Venstres Miljøpris
Miljøprisen gikk i 2011 til Ringerike Folkehøyskole. Ole-Gunnar Øhren overrakte prisen til rektor på Søndre Torg 25/8. Prisen var et maleri av Thomas Klevjer. Folkehøyskolen fikk prisen fordi skolen oppnådde å bli miljøsertifisert.
Styre og gruppemøter:
Det har vært avholdt 11 styremøter i løpet av året.

Andre møter:
19-20/2 Buskerud Venstres årsmøte i Drammen. Deltagere: Anne-Marit Lillestø, Marianne Wethal, Helge Stiksrud, Ole Mælingen og Olav Relling..
26/5 Medlemsmøte der utkastet til valgprogrammet ble presentert av Ole-Gunnar Øhren
27-28/5 Lokalpolitisk nettverk i Kongsberg. Deltagere: Mary Gravdal, Anne-Marit Lillestø, Marianne Wethal, Helge Stiksrud, Ole-Gunnar Øhren
18-19/6 Venstres landsstyremøte på Klækken. Representanter for vertskapskommunen: Ole-Gunnar Øhren (også som guide), Helge Stiksrud, Olav Relling.
22/10 Lokalpolitisk nettverk i Drammen, 3 deltagere fra Ringerike Venstre
4-5/11 Skoleringssamling i tilknytning til Fylkesrådsmøte på Norefjell. Deltagere: Anne-Marit Lillestø, Marianne Wethal, Helge Stiksrud

Valget 2011

Årets aktiviteter har naturlig nok først og fremst vært knyttet til forberedelse og gjennomføring av valgkampen.
Program/Brosjyrer. Arbeidet med lokalt program og brosjyrer under ledelse av Ole-Gunnar Øhren startet allerede tidlig på året med stort engasjement fra samtlige styremedlemmer. Kommunal og fylkeskommunal brosjyre ble distribuert til alle husstander i Ringerike i fellesskap med andre partier (med unntak av FRP og Solidaritetslista).
Valgliste i Hole. Etter stor innsats fra Ringerike Venstre ble lokallaget restartet i mars og valgliste og program utarbeidet.
Kunnskapskampanjen 15 av totalt 16 barne- og ungdomsskoleledere takket ja til besøk av vår politiske gruppeleder Helge Stiksrud på forsommeren. Med tanke på de store avstandene i Ringerike var dette en formidabel innsats. Investeringen var svært vellykket — Helge fikk verdifull innsikt i skolenes utfordringer. Olav Relling deltok på flere av møtene.
Media. Ringerike Venstre bemerket seg med et stort antall debatt- og leserinnlegg i Ringerikes blad vinteren/våren 2011. Temaene var bl.a knyttet til omregulering av Kilemoen, samhandlingsreformen, samarbeid i lokalpolitikken, lokalsykehus, ytringsfrihet og frivillighetsarbeid. Mary Gravdahl og Olav Relling fremheves som særlig aktive bidragsytere.
Vi fikk gode medieoppslag både i forbindelse med Trine Skei Grandes besøk på Tyristrand skole, Miljøprisen, Venstremøte med Odd Einar Dørum i Hole og intervjuer med Helge Stiksrud.
Kontakt med medlemmene. Alle medlemmer ble tilskrevet med informasjon om valgprogrammet, valgkampen og med invitasjon til å delta.

Utøya. Naturlig nok stilnet alle valgkampaktiviteter etter tragedien på Utøya. Det var så grusomt — og det var så nært oss. Mange i Ringerike Venstre samlet seg i blomstertoget i Hole. I enighet med samtlige partier ble all valgkampaktivitet utsatt til 27de august. Først da startet aktiviteter på stands opp etter en kort minnemarkering der Monica Siik Holm sang.

Stand/valgkontor. I tillegg til stand på Søndre Torg var vi så heldige at Paul Bjerke skaffet oss et valgkontor i gågaten. Valgkontoret gjorde det mulig å nå flere, drive valgkamp også på hverdager og ha et sted å huse utstyr og folk i regnet. Valgkampen ble full av entusiasme, innsatsen fra både styremedlemmer, politikere og medlemmer som Terje, Monica og Gard var upåklagelig. Olav og Helge holdt valgkamp også for og i Hole.

Resultatet. Ringerike Venstre oppnådde 6,1% av stemmene, det nest beste resultatet noensinne! Hole Venstre gjorde det så bra at nå er representert i kommunestyret

Etter valget. Flere forhandlingsmøter ble holdt med de tidligere samarbeidspartiene i posisjon (AP, H,V,KRF) før man kom til enighet om en felles samarbeidserklæring og fordeling av posisjoner. Helge og Marianne (RV forhandlingsutvalg) m Anne Marit som vara deltok.

Politisk representasjon i Ringerike kommune etter valget (2011.2015):

Helge Stiksrud — i Formannskap og kommunestyret, i Kirkelig fellesråd og andre utvalg.
Ole-Gunnar Øhren i kommunestyret og i Hovedkomiteen for Miljø og Areal.
Anne-Marit Lillestø i kommunestyret og i Hovedkomiteen for Helse og Omsorg
Ingen faste medlemmer i Hovedkomiteen for Oppvekst og kultur, men Marianne er 1ste vara.
Ringerike Venstre er representert i en rekke nemnder, råd og utvalg. Disse legges ut på hjemmesiden.

Representasjon i Buskerud fylkeskommune

Ringerike Venstre har vært (og er) representert i fylkestinget ved Helge Stiksrud som oppnådde flest personstemmer av samtlige Venstrekandidater.
Helge Stiksrud er Buskerud venstres gruppeleder og er fast medlem av Hovedutvalget for kultur, idrett og folkehelse i Buskerud Fylkeskommune.

Medlemmer.

Det var ved registrert 37 betalende medlemmer i Ringerike Venstre i 2010.
40 medlemmer betalte sin kontingent i 2011. 8 meldte seg inn i 2011, men ikke alle av disse har betalt. To av våre eldste og mest trofaste medlemmer døde i 2011.
Utfordringene fremover er å invitere til flere åpne møter, øke antall medlemmer og danne grunnlag for et Unge Venstrelag.
Samarbeid og trivsel
Det sies da også at «der to venstrefolk møtes, er det minst tre meninger». Det er en av årsakene til at det er liv og aktivitet i lokallaget; her er rom for meningsforskjeller og entusiasme, – men ideologien har vi felles. Styret er glad for å være aktive i lokalpolitikken også gjennom innspill til våre representanter i formannskap og kommunestyre.

Hønefoss 30/1-2011

For styret i Ringerike Venstre
Marianne Wethal
lokallagsleder

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**