Dagens verneplikt er utgått på dato

Verneplikten har siden grunnloven ble formulert på Eidsvold i 1814 vært et sentralt element i forsvaret av Norge. Grunnlaget for verneplikten var i utgangspunktet både pragmatisk og ideologisk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Pragmatisk fordi det var få andre muligheter for et fattig land til å skaffe seg et forsvar, og ideologisk fordi den gav demokratisk forarnkring i en tid hvor militærmakt i stor grad var forbehold eneveldige fyrster. I dag er det i all hovedsak bred politisk enighet om verneplikten, men Venstres liberalisme er alltid underveis og åpent for bedre løsninger, og vi kan derfor ikke lukke øynene for de svakhetenes som finnes i dagens ordning.

Forsvar, vinter

Foto: Forsvaret (mil.no)

Verneplikten begrunnes pragmatisk ved at den sikrer Forsvaret et bredt rekrutteringsgrunnlag. Men Venstre kan ikke sette systemets behov foran individets frihet. Når staten går inn og frarøver borgerne sin frihet må det ligge sterke grunner til bunns, og bekvemmelighet er ikke en av de. Eksempelvis blir mange soldater som er inne til førstegangstjeneste satt til rene administrative og logistiske oppgaver som sjåfør, lagerassistent og kokk. Viktige oppgaver, men det har lite med miliitær trening å gjøre.

Videre argumenteres det med at verneplikten skaper en folkelig forankring til Forsvart, og at dens inngripen i den private sfære rettferdigjøres gjennom at den omfatter alle. Men faktum er at i dag er det kun ca 20 % av den aktuelle aldersgruppen blir innkalt til tjeneste — både i form av førstegangstjeneste og som soldat i Heimevernet — så fordeles byrden langt fra så jevnt som intensjonen var. Og om man i tillegg ser dette i lys av det økte ansvaret som dagens mann tar på hjemmebane i form av delt foreldrepermisjon og kulturelle endringer så blir det åpenbart at ordningen ikke er i tråd med tidens krav.

Bodø Venstre anerkjenner behovet for en beredskap i forhold til naturkatastrofer, ulykker og andre hendelser. I denne sammenhengen blir Heimevernet stadig trukket fram. Men Heimevernets legitimitet må bero på dets ever og egnethet som en militær styrke. Man trenger ikke gevær for å grave sandsekker eller rydde opp etter oljesøl.

Det gamle invasjonsforsvaret har siden den kalde krigs slutt blitt gradvis bygd ned, og Forsvaret slik det ser ut i dag består av speialiserte og profesjonelle enheter som i samarbeid med våre allierte utgjør vårt totalforsvar. Bodø Venstre mener derfor at vernepliktsordningen er moden for en grundig evaluering på både på et ideologisk og praktisk grunnlag.

Styret i Bodø Venstre
v/ nestleder Trond Danielsen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**