Ta ansvar for urett mot barnehjemsbarn

Årsmøtet i Troms Venstre krever at også fylkeskommunen tar økonomisk og moralsk ansvar for barnehjemsbarn som har lidd urett.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Uttalelse fra Troms Venstres årsmøte 2012:

Troms fylkeskommune må ta ansvar for urett gjort mot barnehjemsbarn.

Troms Venstre krever at Troms fylkeskommune slutter seg til erstatningsordningen for
tidligere barnehjemsbarn, og med det tar sin del av det moralske og økonomiske ansvaret for den uretten som har skjedd.

I desember 2003 opprettet daværende barne- og familieminister Laila Dåvøy et utvalg,
som fikk i mandat å kartlegge utbredelsen av omsorgssvikt og overgrep mot barn i norske
barnehjem og spesialskoler i perioden 1945-1980. Granskningsutvalget ble ledet av professor
Edvart Befring og avga sin rapport i november 2004.

I tillegg er det i perioden 2001-2009 blitt foretatt sju lokale granskninger av forholdene ved en
rekke barnevernsinstitusjoner, fra Agder i sør og til Finnmark i nord. Det er ikke foretatt noen
egen granskning i Troms. Alle åtte granskingsrapporter hadde likelydende konklusjoner: Det hadde foregått omsorgssvikt og overgrep av til dels svært alvorlig karakter — i hele mandatperioden — i institusjoner spredt over hele landet.

Befring-rapporten slår fast at både stat, fylkeskommuner og kommuner hadde ansvar for de feil som lå bak disse funnene. Blant de forslag til tiltak som Befring-utvalget kom med, var at de ansvarlige parter skulle opprette frivillige, moralske begrunnede oppreisningsordninger til ofrene.

Staten tok ansvar i 2005, gjennom opprettelsen av Statens utvidede rettferdsvederlagsordning. Norske kommuner og fylkeskommuner har etterhvert etablert eller påbegynt prosessen med å etablere kommunale eller fylkeskommunale oppreisningsordninger. Tromsø, Harstad og Karlsøy har nå gått i bresjen i Troms. En rekke andre Troms-kommuner ønsker å kunne tilby ordninger til sine, og arbeider nå med å få dette til. Tromsø kommune har også tatt ansvar ved å opprette et felles sekretariat for denne oppreisningsordningen.

I Troms har de sentrale kommuner signalisert stor ansvarsfølelse overfor våre tidligere
barnevernsbarn. Det gjenstår at fylkeskommunen gjør det samme. Troms Venstre krever derfor at Troms fylkeskommune slutter seg til erstatningsordningen for tidligere barnehjemsbarn, og med det tar sin del av det moralske og økonomiske ansvaret for den uretten som har skjedd.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**