Nytt Nydalskryss er nødvendig

Statens vegvesen foreslår å ta nytt Nydalskryss ut av Oslopakke 3. Uakseptabelt, sier Nordre Aker Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Nydalskrysset

Foto: Øystein Tandberg

Et nytt Nydalskryss, beliggende mellom Nydalsbrua og Storokrysset langs Ring 3, er et prioritert tiltak i gjeldende Oslopakke 3 for perioden 2018-27. I en fersk rapport foreslår imidlertid Statens vegvesen å fjerne prosjektet fra prioriteringslisten. Det har satt sinnene i kok hos lokale politikere.

Nydalskrysset er svært viktig for å avlaste Storokrysset og tilrettelegge Storo som et bedre kollektivknutepunkt. Det vil redusere støy og luftforurensing lokalt ved at Ring 3 legges i tunnel, det vil binde Nydalen, Lillo og Grefsen bedre sammen og er et viktig byutviklingsgrep. I tillegg vil det hindre økt kødannelse på av- og påkjøringsveier når befolkningen øker. Og at køene kan komme til å øke fra dagens nivå er det liten tvil om. Befolkningen i Oslo og Akershus forventes å øke med 400.000 de neste 18 årene. Statens vegvesen skriver at "Antall bilreiser per virkedøgn forventes å øke fra 1,6 mill i 2010 til 2,2 millioner i 2030" og "Totalt sett vil reisetiden for en bilist øke med 70 prosent i rushtida som følge av denne trafikkutviklingen." Dette tilsier at vi må få en massiv satsning på kollektivtransport. I tillegg må vi se på tiltak for å bedre fremkommeligheten for kollektivtransport i Storokrysset og langs Ring 3, for eksempel i form av egne kollektivfelt + andre kollektivløsninger langs Ring 3 sett i sammenheng med et nytt kryss.

Politikerne fra samtlige partier er enige om behovet for tiltak mot flaskehalsene i biltrafikken. Se også artikkel i Nordre Aker budstikke.

I Nordre Aker er de fleste trafikkproblemer knyttet til Ring 3, eller av- og påkjøring herfra. Ring 3 er en av de mest trafikkbelastede veiene i Oslo og vi må ta konsekvensene av befolkningsveksten. Man kan ikke kutte ut et helt nødvendig tiltak fordi tidligere prosjekter i Oslopakke 3 har overskredet budsjettet. Her må man også se på finansieringsordningen og —rammene, eller utvide investeringsperioden.
I de opprinnelige planene er Ring 3 lagt i tunnel omtrent fra Nydalsbrua til Storokrysset og går i en bue under Lillo. Det er planlagt avkjøring, og tilsvarende påkjøring, med tunnelutløp i Nydalen, dvs. i Sandakerveien.
En slik løsning er det også reguleringsmessig lagt til rette for. Mer nøyaktig hvordan dette skal løses må man se nærmere på, slik at vi får en best mulig løsning. Det viktigste nå er likevel at nytt Nydalskryss sikres fortsatt prioritet når saken skal behandles politisk.

Bydelsutvalget (BU) behandlet saken i sitt møte 3. februar. I vedtaket ber BU om at man vurderer støysvak asfalt og forbedret støyskjerming som midlertidige tiltak fram til en permanent løsning kan komme på plass.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**