Årsmelding fra Nordland Venstres Fylkestingsgruppe 2011

avlagt som orientering til Nordland Venstres fylkesårsmøte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


De folkevalgte for Venstre i Nordland Fylkesting var frem til valget september 2011;

Fylkestingsgruppen for Venstre; Bjørg H.Jenssen, Franziska Wika og May Valle

Fylkestingsgruppen for Venstre; Bjørg H.Jenssen, Franziska Wika og May Valle
Foto: Arild Djupvik

May Valle, fylkesråd for samferdsel
Bjørg H. Jenssen, gruppeleder fylkestingsgruppa
Franziska Wika, fylkestingsrepresentant
Tor Arne Solvoll, 1. vara representant fylkestinget

Etter valget 12. September 2012;
May Valle, gruppeleder
Arne Ivar Mikalsen, fylkestingsrepresentant
Hanne Nora Nilsen, 1. vara representant fylkestinget

Nordland Venstre var frem til valget 12.september 2011 i posisjon sammen med Kristelig Folkeparti , Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Kystpartiet . Etter valget er Venstre i opposisjon sammen med de borgelige partiene Høyre, Fremskrittspartiet og Senterpartiet. Selve valgprosessen omtales i eget avsnitt.

Arbeid i fylkestingsgruppa:
Venstre har vært aktiv i Fylkestinget på de fleste sake som har vært til behandling i Fylkestinget. Skole, miljø og plansaker har vært prioritert. Siste året i valgperioden har vi samarbeidet tettere med KrF og Kystpartiet for å legge frem felles forslag til Fylkesrådet i store saker som budsjett, økonomiplan og fordeling av overskuddsmidler fra 2010.

Valget 2011:
Venstre gjorde som kjent godt et godt valg både nasjonalt og i Nordland, og det ble inngått en intesjonsavtale som utgangspunkt for videre samarbeid i posisjon mellom de sittende partier dagen etter valget. De reelle forhandlingene startet 14 dager etter valget, etter ønske fra Arbeiderpartiet. Forhandlingsutvalget for Venstre var Bjørg H. Jenssen (leder), Arne B. Vaag og Arne Langseth. Sistnevnte trakk seg fra forhandlingsutvalget to dager før forhandlingene startet.

I forhandlingene ble det klart at Arbeiderpartiet med fylkesrådsleder i spissen har forsøkt lagt personkabaler på vegne av de samarbeidende partier før forhandlingene startet. Videre ble det krevd aksept for at fylkesrådsleder hadde siste ordet i å bestemme hvilke personer som skulle brukes fra de ulike partiene i posisjon.

Dette var en fremgangsmåte og uryddighet i forhandlingene som Venstre ikke kunne akseptere. Venstre ønsker åpenhet og mangfold i samfunnet. Vi søker respekt for enkeltindividet, dialog og maktspredning som bærende prinsipper for utvikling av samfunnet. Det skal også avspeile seg i det politiske landskapet.

Verv:
Fransziska Vika var nestleder i komite for kultur på Fylkestinget, leder for Distriktsprogramrådet og satt i Godtgjørelsesutvalget frem til valget.

Bjørg H. Jenssen var styremedlem i Sykehusapotek Nord HF, styremedlem i AS Kommunemineral, medlem i valgkomite for tildeling av næringspris og medlem i komite for Plan og økonomi på Fylkestinget frem til valget. Bjørg er etter valget kommet inn i Kontrollkomitéen og sitter fortsatt i styret i Sykehusapotek Nord HF og som styremedlem i AS Kommunemineral.

Arbeid i fylkesrådet:
Generelt foregår arbeidet i rådet slik at saker drøftes først i arbeidsmøte der også gruppelederne fra posisjonen er til stede. Det betyr at gruppelederne kommer med innspill på alle fagområder.

Innenfor de enkelte fagområdene har vi engasjert oss i spesielt i ;

Kultur og miljø
Filmfondet var en nyvinning som Venstre lanserte etter besøk i bedriften News on request. Tiltaket har særlig bakgrunn i nytenking om kulturbaserte næringer og i behovet for å styrke dette arbeidet i Nordland. Arbeidet med folmfondet ble videreført i 2011, og Venstre vektla i den forbindelse lite midler til administrasjon og mest midler direkte til utvikling i bransjen.

Næring
Venstre har løftet inn tanker om generell næringspris som rager høyere og som skal være et supplement til dagens næringspriser for kvinner og nykomplingspris, og bedt om styrking av kvinnemillionen.

Skole- utdanning
Det er foretatt evaluering av skolesammenslåinger. Denne er ikke frigitt til politisk behandling enda, noe Venstre har etterlyst. En bedre skole for alle er et prosjekt som Venstre har vært pådriver for og har fulgt utviklingen av. Venstre var skeptisk til sentralisering av midler til indre vedlikehold av skoler, men som en del av rådet godtok vi nyordningen. Denne saken løftes nå som privat forslag fra Rødt i førstkommende fylkesting.

Samferdsel
Venstres plass i fylkesrådet var fylkesråd for samferdsel. Transportsektoren er versting på miljøutslipp. Tilpasset kollektivtilbud, vektlegging av miljøgassutslipp ved anbud på busser, båter og ferjer har derfor vært grunnleggende i tiltakene som er gjennomført.

I 2011 fikk vi gjennom årsoppgjørsdisposisjoner tilført ekstra midler slik at vi kunne iverksette utbedring av hele fylkesveg 452 i Meløy. Et prosjekt som ble vurdert som akutt — men som ikke var prioritert i planer.

I tillegg fikk vi ordnet opp i prosjekt i Hadsel, i Beiarn. Bø, Herøy og i Brønnøysund kommune. Prosjekter som ikke var prioritert men hadde betydning for å få løsning på næringsutvikling. Mange vegprosjekt ble fremskyndet, og ble gitt tilleggsbevilgninger.
2011 ble et år der samferdselsråden var synlig i de fleste kommuner med ett eller annet prosjekt.

Trafikksikkerhetsarbeidet har også vært spesielt fokusert. Dette har medført satsing på gang- og sykkelveger, holdningskapende arbeide i skoler, sykkelgårder og satsing på Mosjøen som sykkelby.

Distriktsdrosje.
Mange distrikt har hatt problemer med å få søkere til ledige drosjeløyver da grunnlaget for driften er blitt redusert etter at Helse Nord har anbudsutsatt drosjebehovet sitt. I Vevelstad kommune arbeidet Venstre for en varig ordning med en ordning vi kalte distriktsmobil. Det betyr at fylket holder bil og betaler en liten godtgjørelse til frivillige sjåfører. Dette tilbudet er i dag rettet mot eldre — men vi satte også i gang et arbeid med å få dette utvidet til også å gjelde ungdomsarrangement. Vevelstad er en øykommune der dette ikke kom i konkurranse med andre aktører.

TT-ordning. Venstre har arbeidet for å styrke ordningen og satte i gang forberedende evaluering av denne. Drosjesituasjonen i distriktene er ett av de problemene vi har møtt i denne forbindelse.

Kollektivtilbud..
Spredt bosetting og svakt passasjergrunnlag kan gi utfordringer når det gjelder miljøvennlig og effektivt tilbud i distriktene i Nordland. Fylkesråd for samferdsel la derfor vekt på å innføre bestillingstransport der dette kunne la seg gjøre. Innenfor kollektivtilbudet har det vært jobbet med godt reiseprodukter med gode rabatter på pris. I 2011 fikk Nordland fylkeskommune ansvar for all busstransport i Nordland (unntatt flybusser). Dette gjorde det mulig å få til samme rabattordning knyttet til ett kort Nordlandskortet. I dag viser rapporter at bruk av buss er oppadgående i Nordland. Det gjelder også bruk av Nordlandskortet.

I 2011 innførte vi også gratis buss for førskolebarn samt gratis buss for russ i russetiden.
Målet var å få gjennomført samme opplegg for båt og ferje.

Regional transportplan. Nordland er et utfordrende fylke med mange øyer og lange avstander. Det betyr at det er store utfordringer knyttet til å få til et sammenhengende godt tilbud internt i og mellom regionene/kommunene og ut av fylket. Næringslivets behov er heller ikke alltid sammenfallende med øvrige behov. Reiselivets behov er kanskje heller ikke sammenfallende med behov for utfrakting av fiskeprodukter. Hva skal vektes og hvordan. Standard på veg, båt-, buss og ferjetilbud er avgjørende. Dette skal også harmonere med tilbud gitt på statlig nivå — så som fly og tog. For å sikre et godt og helhetlig tilbud til alle regioner i Nordland ble det tatt initiativ til utarbeidelse av egen regionalt transportplan. Grunnlaget for planen ble utarbeidet i 2011 og vil bli ferdigstilt våren 2012. Alle regionene ble invitert til oppstartmøte og planen er sendt ut til bred høring.

Oppsummert
Fylkestingsgruppa vil takke for et godt samarbeid med styret i Nordland Venstre og lokallagene. Det har vært en god og gjensidig dialog mellom styret i Nordland Venstre og fylkespolitikerne.

Bodø, 09.02.2012

May Valle Bjørg H. Jenssen
Tidl. Fylkesråd for samferdesel Tidl. gruppeleder Venstre
Nå gruppeleder Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**