Jernbanestasjon i Horten på Skoppum vest

Denne måneden kommer både InterCity-utredningen fra Jernbaneverket og etatenes forslag til Nasjonal transportplan. Det vil da være knyttet stor interesse til hvor en ny trase gjennom Horten kommune vil bli foreslått. Så langt vet vi at vestalternativet innebærer omtrent halverte kostnader sammenlignet med Bakkenteigen-løsningen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Ola Elvestuen og Pernille Bruun-Lie på Skoppum stasjon

Ola Elvestuen og Pernille Bruun-Lie på Skoppum stasjon
Foto: Kåre Pettersen

Saken ble også omtalt i Gjengangeren lørdag 11.02, og du kan lese oppslaget av saken her.

Fylkesårsmøtet behandlet et forslag til uttalelse fra Pernille Bruun-Lie, som tok opp spørsmålet om trase og stasjonvalg i kommunen.

Det enstemmige vedtaket fra årsmøtet ble som følger:

Vestfold Venstre vil at også fremtidens jernbane gjennom fylket skal ha togstopp i Horten, nærmere bestemt Skoppum vest. Videre det må legges til rette for effektive tilbringertjenester til høyskole og kommunesentra.

Av de tre foreliggende traséalternativene er Skoppum vest det klart beste av miljø- landskaps og kulturbevaringshensyn.

Det er viktig at vi sikrer at kollektive transportløsninger er et enkelt og godt alternativ til bil både ved lokale og regionale reiser. Uavhengig av trasévalg er trafikkgrunnlaget i Horten høyt og økende. Oslofjordregionen er i sterk vekst, og prognoser fra Statistisk sentralbyrå tilsier en økning i befolkning på 40 % i regionen de neste 30 år.

Det vil være svært lite fremtidsrettet å bygge ny jernbane gjennom Vestfold uten stasjon ved en av de større byene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**