Ferdigmat og parlamentarisme

17. feb var det møte i reglementskomiteen i Moss kommune, hvor alle politiske gruppeledere er medlemmer. Agenda Kaupang, som utreder innføring av parlamentarisme i Moss, la fram nye vurderinger og problemstillinger for politikerne.


Viktige avklaringer både for posisjon og opposisjon er hvordan et politisk styre av Moss skal legges opp. Hvordan skal den politiske styringen struktureres, hvordan skal den utøves, og hvordan skal administrasjon, innbyggere og andre interessenter involveres underveis. Dette er uansett styringssystem viktige avklaringer for en politisk styrt organisasjon som Moss kommune er. Øverst i
Samarbeidsavtalen for posisjonspartiene står følgende:

Innsyn

Foto: Tore Nilsen

«Moss kommune skal sette åpenhet, valgfrihet og enkeltmennesket i sentrum for alt arbeid. Den administrative og politiske ledelsen skal være inkluderende og serviceorientert».
Det er en visjon vi skal strekke oss etter de neste fire årene, og som bør være like gjeldende uansett styringsform.

Ekspertvelde?
I følge Moss Avis reiser Eirik Tveiten i Rødt et viktig spørsmål på møtet. Han er bekymret for om makten vil konsentreres på få hender og vi vil få et ekspertvelde.
Motsatsen til dette er like ille. Uansett hvor mange politikere som velges, hvis ingen av dem gis mulighet til å sette seg inn i og få forståelse for innholdet i saksgangen og konsekvensene av beslutningene vil det være veldig få av dem som finner grunnlag for å vurdere andre løsninger enn det rådmannen anbefaler. Da har man ikke lenger i praksis politisk styring.

Ei heller hvis det er tilfeldig hvem som har mulighet eller tid til å sette seg skikkelig inn i sakene. Alle partier er tjent med at man sammen finner fram til en balanse mellom disse ytterpunktene.
Lage mat selvParlamentarisme kommer ikke ferdigblandet med saus i en pose fra Findus. Vi må finne og sette sammen ingrediensene selv, og hvordan vi gjør dette er helt avgjørende for hvordan det eventuelt kommer til å fungere.

Moss Avis og annen presse i byen er helt sentrale for at vi skal finne den beste løsningen og nå visjonen beskrevet over. De må sørge for at de løsningene som velges sikrer åpenhet og ansvarliggjøring av politikerne.
På side 2 18. feb virker ikke Moss Avis å være opptatt av dette i sin dekning av reglementskomiteens møte. Her velges det isteden å gå inn i problemstillingen om hvem som skal bli ordfører hvis Tage Pettersen blir byråd. Istedenfor å være opptatt av ingrediensene, virker Moss Avis å være opptatt av hvem som skylle oppvasken.

Joakim Sveli

Foto: Sveli

Feil gjengitt
Moss Avis gjengir dessuten Agenda Kaupang feil i dette spørsmålet. Utrederne mener Moss kommune selv må ta beslutning om varaordfører rykker opp automatisk eller om bystyret skal foreta nyvalg av ordfører. I Samarbeidsplattformen til posisjonspartiene står det dessuten at dersom det blir parlamentarisme, skal ordføreren fortsatt komme fra Høyre.

Moss Venstre er for parlamentarisme, men ikke dersom det ikke er forenlig med visjonen og verdiene som skal ligge til grunn for den politiske styringen. Dette står øverst i vårt partiprogram, en plassering som ikke er tilfeldig.

Vi håper på drahjelp fra både politiske kolleger og Moss Avis til å være kritiske til prinsippene for den politiske styring i Moss, gjennom hele debatten om parlamentarisme de kommende måneder. En slik innfallsvinkel til debatten vil aldri være bortkastet, og vil forhåpentligvis medføre betydelig verdi for kvaliteten på tjenesten til innbyggerne — uansett styringsform.

Joakim Sveli
leder i Moss Venstre