Tolga Venstre med fokus på åpenhet og borgermedvirkning

Tolga Venstres kommunestyrerepresentanter, Odd Arne Skjæret og Svein Gjelten Bakken, fremmet på sist kommunstyremøte 23. februar en interpellasjon om åpenhet i forbindelse med Norsk Presseforbunds åpenhetsindeks for kommune-Norge i 2011.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Åpenhet er et viktig demokratisk prinsipp for Venstre. Derfor vil vi ha fortløpende fokus på borgernes muligheter for å følge med på forvaltningen på en enkel og god måte. Kommunene er målt på flere parametre, og Tolga kommune scoret 9 av 18 poeng på undersøkelsen som ble foretatt våren 2011. Vi opplever ordførerens svarbrev på interpellasjonen som positivt. Det pekes der på at det i etterkant av undersøkelsen er foretatt noen endringer på kommunens hjemmeside som ville gitt en bedre score hvis undersøkelsen hadde blitt foretatt i dag. Likeledes har kontrollutvalget gjort vedtak i februar inneværende år om at deres møter skal holdes for åpne dører. Det er svært positivt at forholdene rundt åpenhet tas tak i, og at vi fremover har fokus på dette viktige temaet og følger opp punktene vi kan forbedre.

På samme kommunestyremøte tok Venstre til orde for økt borgermedvirkning og demokrati gjennom ordningen “åpen spørretime”, som var oppe til evaluering. Åpen spørretime ble innført i kommunen i 2008, og kommunens innbyggere har anleding til å fremme spørsmål og belyse tema i forkant av kommunestyremøtet 4 ganger pr år. Vi syntes ordningen var for begrenset og fremmet derfor forslag om at det skal gis anledning til åpen spørretime før hvert kommunstyremøte. Dette mener vi kan senke terskelen og føre til økt bruk av ordningen. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Venstre tok også til orde for at man i nær fremtid må ta en større diskusjon rundt lokaldemokrati og borgernes mulighet for medvikning og dialog. Vårt mål er å vitalisere lokaldemokratiet.

Nedenfor kan du lese interpellasjonen som ble fremmet:

INTERPELLASJON
til kommunestyremøtet i Tolga 23 februar 2012.

Ordfører,

Det vises til undersøkelsen Åpenhetsindeksen 2011, utført av Norsk Presseforbunds Offentlighetsutvalg og referert på Norsk Journalistlags hjemmesider1.

Undersøkelsen viser at kommunen får følgende score:
1.Postjournal på Internett 2/2 poeng
2.Søkefunksjon i nettjournalen 0/1 poeng
3.Informasjon om offentlighetsloven 0/3 poeng
4.Klikkbare møtedokumenter 1/1 poeng
5.Kontaktopplysninger til politikere 1/2 poeng
6.Ytringsfrihet 0/1 poeng
7.Reglementsfestet taushetsplikt bak lukkede dører 0/1 poeng
8.Hovedregel om åpne dører i kontrollutvalg 0/1 poeng
9.Klikkbare dokumenter som ikke er unntatt fra innsyn 0/1 poeng
10.Antall dager brukt for å behandle innsynskrav 5/5 poeng

Til sammen får kommunen 9/18 mulige poeng. Dette viser et potensiale for forbedring. Mange av disse forbedringene kan gjøres med små grep og uten store kostnader.

For Venstres del er åpenhet et viktig demokratisk poeng. Kommunen er til for borgerne, og borgerne skal ha anledning til å kontrollere styret. Det er også et selvstendig poeng at kommunens systemer skal være enkle og tilgjengelige for borgeren, og at nettsidene skal yte borgeren enkel og god hjelp.

Vil ordføreren ta initiativ til å forbedre kommunens resultater på indikatorene på Åpenhetsindeksen 2011, slik at åpenheten bedres og kommunens score økes neste år?

Tolga, 17.02.2012

Svein Gjelten Bakken og Odd Arne Skjæret

Forslag til vedtak:
Kommunestyret går inn for en gjennomgang av kommunens rutiner og nettpraksis i henhold til resultatene i Åpenhetsindeksen 2011.

http://www.nj.no/filestore/penhet-Resultaterlandsoversikt.pdf og http://www.nj.no/filestore/penhetsindeksen2011.pdf.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**