Folk først i arbeidslivet!

Framtidens arbeidsliv vil kreve nye, annerledes og mer fleksible løsninger. Venstres landsstyre mener at utfordringene ikke er å bevare alt som i dag, men å skape et åpent og mer moderne arbeidsliv hvor det er plass til flest mulig. Det vil gi et inkluderende arbeidsliv i motsetning til dagens som på flere områder virker ekskluderende.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Hender

Foto: Microsoft

Venstre har gjennom historien gått i bresjen for en rekke universelle ordninger — ofte i nært samarbeid med fagbevegelsen. Det handler om alt fra innføring av folkeskole, via lovfesting av 8-timersdagen, til innføring av universell folketrygd. Venstre ønsker at arbeidsmiljøloven blir enklere, mer effektiv og lik for alle sektorer. Vi mener at noen regler må fjernes og ønsker en økt tilpassing av regler til virkeligheten. Dette står i sterk kontrast til regjeringens politikk med Arbeiderpartiet i førersetet.

I framtiden vil det være mer naturlig å veksle mellom rollene som arbeidstaker, arbeidsgiver og selvstendig næringsdrivende. Vi er i ferd med å gå fra et enkarriere – samfunn til et flerkarriere – samfunn. Venstre vil tilpasse arbeidslivets rammer til dette. Framtidens arbeidsliv krever basistryggheter for alle i bunn, og en større grad av fleksibilitet og individuell frihet.

Venstres landsstyre vil derfor sikre et mer inkluderende arbeidsliv gjennom å:
Bedre de sosiale ordningene for selvstendig næringsdrivende.
Lovefeste rettighetene knyttet til permittering slik at de også uorganiserte får rettigheter.
Snarest implementere EUs vikarbyrådirektiv som sikrer ansatte i vikarbyråer bedre rettigheter og vilkår.
innføre en nasjonal minstelønn som gjelder for alle som arbeider i Norge

Dagens lovverk henger igjen i gamle strukturer om at det vanlige er å være ansatt i den samme bedriften gjennom hele yrkeslivet, og skaper hindringer for de som vil flytte på seg i arbeidslivet. Venstre skal være en radikal kraft som arbeider for fornuftige endringer og reformer. Vi vil ha et arbeidsliv der utgangspunktet er den enkeltes ønske om å bruke sin kompetanse der det er størst etterspørsel etter den.

Venstres landsstyre vil derfor skape et mer fleksibelt arbeidsliv gjennom å:
Endre arbeidsmiljøloven slik at midlertidige stillinger tillates i alle sektorer, men maksimalt i 2 år.
Tillate større fleksibilitet når det gjelder overtidsarbeid, men fortsatt ha tak på hvor mye som maksimalt kan arbeides pr. dag, måned og år.
Gjennomgå arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven for å legge til rette for lokalt handlingsrom og alternative turnusordninger.

Venstre vil ha et samfunn som skaper så mange jobbmuligheter som mulig. Det er den store nøkkelen til et inkluderende arbeidsliv for alle. Det skal være trygghet i arbeid gjennom stillingsvern, anstendig lønn og klare regler for arbeidstid og arbeidsmiljø og alle skal ha de samme rettighetene og er like viktige uansett om man har valgt medlemskap i en fagbevegelse eller ikke.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**