Fortsatt ingen åpenhet om barnehagene

I bydelsutvalgsmøtet 1 . mars fremmet Venstre forslag om politisk representasjon i samarbeidsutvalget (SU) i bydelens kommunale barnehager. Venstre fikk støtte fra Høyre, SV og Rødt, men ble stemt ned av AP og Frp.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Jon Julius Sandal

Jon Julius Sandal

Det var Jon Julius Sandal (V) som fremmet forslaget om politiske observatører i Barnehagenes samarbeidsutvalg på vegne av Venstre (SAK 9/12).

Venstres innlegg i debatten ble lagt ved som felles protokollmerknad fra Venstre, Rødt og SV.

Forslaget om politiske observatører hadde til hensikt å styrke brukernes og ansattes medvirkning og skape større åpenehet og demokrati rundt barnehagene. Dette ønsket ikke Arbeiderpartiet og Frp.

Les om saken i Akers Avis Groruddalen

Forslaget om politisk representasjon og Venstres protokollmerknad fikk tilslutning fra Høyre, Rødt og SV, mens AP og Frp stemte i mot:

Innlegg og protokollmerknad fra Jon Julius Sandal (Venstre) til SAK 9/12

«For å sikre brukernes rett til medvirkning, og at foreldre skal bli hørt i saker som angår bydelens barnehager, vil Venstre gjeninnføre politisk eierrepresentasjon i barnehagenes samarbeidsutvalg, der den politiske representanten skal ha en observerende rolle i utvalget.

Venstre mener at det ikke er noen motsetninger i intensjonene med barnehagelovens §4 om samarbeidsutvalg og en politisk representasjon, slik det er lagt opp i bydelsdirektørens saksframlegg. Tvert i mot mener Venstre at dette vil i større grad ivareta foreldrenes mulighet til medvirkning.

Venstre mener at når eierrepresentasjonen er delegert til fagleder, og det er bydelsdirektøren som har tilsynsansvaret, så vil dette kunne begrense foreldrenes rett til medvirkning og å bli hørt i saker som angår dem. Venstre mener at om vi som folkevalgte skal kunne utføre vår tilsynsfunksjon med alle bydelens virksomheter på en god måte bør vi også ha førstehåndsinformasjon om tilstanden i bydelens barnehager.

Det er de ansatte og brukerne av bydelens tjenester som best vet hvor skoen trykker mest. Med politisk representasjon i utvalgene får også brukerne av tjenestene en kontakt inn mot bydelens folkevalgte organ. Venstre mener også at det er i møtet mellom ansatte, brukere og folkevalgte at en finner grunnlaget for forbedringer av det kommunale tilbudet.

I valgkampen ble vi kontaktet av mange foreldre fra forskjellige barnehager i bydelen som var fortvilet og mente at de ikke var blitt hørt i saker som angår dem og barnehagen. Foreldrene ga klart uttrykk for at de savnet større engasjement og innsikt fra politikerne.

Klager fra foreldre har heller ikke alltid nådd politikerens ører. Venstre mener at vi som folkevalgte ombud har et ansvar overfor bydelens innbyggere i alle aldre. For Venstre betyr mer åpenhet og mer demokrati blant annet at folkevalgte viser engasjement, aktivt innhenter informasjon og lytter i saker som angår bydelens innbyggere og tjenestesteder.

Venstre er av den oppfatning at en folkevalgt observatør i barnehagenes samarbeidsutvalg vil bli godt mottatt av både brukere og ansatte i barnehagene.

I dag er politikere representert i Idrettens samarbeidsutvalg, skolemiljøutvalgene og skolenes driftsstyrer, tilsynsutvalgene for sykehjemmene og vi har oppnevnt politiske observatører i Ungdomsrådet og etter hvert også i kulturens samarbeidsutvalg. Venstre mener de små barna er like viktige.

I dag er det slik at det er administrasjonen som sitter med sparekniven og definisjonsmakten på egne barnehager, samtidig som de er ansvarlig for å føre tilsyn med kvaliteten.

På bakgrunn av den informasjonen administrasjonen velger å gi videre til oss politikere skal også vi gjøre vår valg. Da er det også fare for at kvaliteten må vike til fordel for økonomiske hensyn. Det har vi sett før. Venstre mener at førstehåndsinformasjon om tilstanden i bydelens barnehager vil gi et bedre beslutningsgrunnlag om hva slags barnehager bydelen trenger.»

Se også:

Vil heve språkkompetansen i barnehagene
Støtte til barnehageforeldrene
Lite å spare, men mye å tape

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**