Trondheim Venstre ønsker en human narkotikapolitikk

Krigen mot narkotika har feilet og forårsaket mange flere problemer enn den har løst. Vi trenger å tenke nytt med en mer human og liberal narkotikapolitikk. Målet må være å hjelpe de med rusproblemer, hindre salg av narkotika til ungdom og stoppe finansieringen av den organiserte kriminaliteten i Norge og globalt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


For å nå disse målene har vi gjort flere ting. 7. Mars avholdt vi et temamøte om human ruspolitikk med Arild Knutsen. Temamøtet ligger på youtube og kan ses direkte i bunnen av denne artikkelen.

I tillegg til dette møtet har Trondheim Venstre vedtatt uttalelse med konkrete forslag til hvordan narkotikapolitikken i Norge bør være. Denne uttalelsen skal også sendes inn til Landsmøtet til Venstre og vi håper på at Venstre kan være med å løfte debatten videre.

Her er uttalelsen vår i sin helhet:

Venstre ønsker en human narkotikapolitikk

I mer enn 40 år har vi ført en krig mot narkotika. Det som startet med gode intensjoner om å beskytte folk har endt opp i en menneskelig katastrofe. Venstre ønsker i stedet en ny narkotikapolitikk basert på forskning og kunnskap som har klare mål om en mer human behandling av rusavhengige, noe som vil begrense kriminaliteten og være med på å redusere de negative globale aspektene ved illegal narkotikahandel.

Global Commission on Drug Policy, et panel bestående av blant andre Kofi Annan, George Schultz, Thorvald Stoltenberg og en rekke tidligere statsledere fra land med stor produksjon av narkotiske stoffer, kom i 2011 med en veldokumentert rapport om krigen mot narkotika. De konkluderer med at forbudslinjen ikke har vist seg å redusere narkotikabruken. Den har også ført til andre utilsiktede konsekvenser som blant annet en enorm verdensomspennende organisert kriminalitet med hundretusener av dødsfall og millioner av mennesker i fengsel. Den samme rapporten anbefaler sterkt å gi rusavhengige behandling fremfor straff og oppfordrer til forsøksordninger for regulert salg av lettere rusmidler.

Norge fortsetter dessverre å ligge på overdosetoppen i Europa. I dag har vi gode erfaringer fra flere land rundt om i verden som har prøvd ut en mer liberal og human narkotikapolitikk. Noen eksempler på dette er Portugal og Sveits, og resultatene er svært oppløftende. Utviklingen av overdosedødsfall i Norge de siste 20 årene står i sterk kontrast til utviklingen man har sett i Sveits. Fra 1991 til 2001 halverte Sveits sine overdosedødsfall, i samme periode så vi nesten en femdobling i Norge. Selv om vi fikk en nedgang i overdosedødsfall etter at LAR-behandling ble innført har Norge fortsatt nesten tre ganger så mange overdosedødsfall som Sveits når man man tar med befolkningens størrelse i sammenlikningen. LAR-behandling virker, men tilbudet må utvides så flere kan få behandling og slik at man får en mer helhetlig tilnærming. I Sveits har man også sett redusert rekruttering til narkotikamiljøet, og en studie viste at et substitusjonsalternativ for de tyngste brukerne resulterte i en nedgang på kriminell virksomhet som innbrudd, overfall og tyveri opp mot hele 90% blant de som mottok tilbudet. I Portugal har man sett tilsvarende resultater etter avkriminaliseringen i 2001, der man i tillegg også ser at færre blir HIV-smittet.

Det må tenkes nytt også angående lettere stoffer. I dag er det alt for lett å få tak i rusmidler, og for mange mindreårige er det lettere å få tak i cannabis/hasj enn å få tak i alkohol. De unge som får problemer med rusmidler har også svært få muligheter til å oppsøke hjelp. Der de burde bli møtt med hjelpetilbud blir de i stedet møtt med straff og represalier. Dagens forbudslinje har ført til at den organiserte kriminaliteten styrer narkotikamarkedet helt og holdent. Pris, utsalgssteder og aldersgrenser er fullstendig ute av politikernes kontroll, og vi bør derfor se på modeller for en offentlig regulert omsetning av lettere rusmidler. En slik ordning vil kunne gi staten kontroll over markedet. Politiets egen forskning viser at politiets inngripen mot omsetning og produksjon mest sannsynlig ikke har hatt noen effekt på markedet.

Alternativet til dagens forbudspolitikk er ikke å erkjenne nederlag, men heller bruke de verktøyene vi har tilgjengelig for å begrense organisert kriminalitet samtidig som vi beskytter menneskene. Følgende tiltak bør gjennomføres for å stoppe narkotikaomsetningens ødeleggende effekt på mennesker og samfunn:

• Avkriminalisere bruk og besittelse av små mengder av narkotika
• Tilby behandling fremfor straff etter Portugal-modellen
• Innføre heroinassistert rehabilitering som et av flere alternativ for de tyngste rusavhengige
• Bruke flere ressurser, spesielt rettet mot unge, på å spre kunnskap om helseproblem knyttet til rusmiddelbruk
• Innføre en forsøksordning med statlig regulert omsetning av lettere rusmidler

Les “Debatten ingen vil ta”

Noen lenker:

http://www.globalcommissionondrugs.org/Report
http://bit.ly/wJVA3C
http://exent.net/~canidae/lancet-drugs.pdf
http://www.dr.dk/p3/programmer/gomorgen-p3/2011/11/18/kobenhavn-legaliserer-hash
http://www.time.com/time/health/article/0,8599,1893946,00.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Global_Commission_on_Drug_Policy
Innledning:

Video hentet fra YouTube. For full video klikk her.

Kommentar og spørsmålsrunde:

Video hentet fra YouTube. For full video klikk her.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**