Kollektivtilbudet i Nordre Aker

Nordre Aker Venstre arbeider for ytterligere forbedring av kollektivtilbudet – dette er en del av vår Grønn by-satsing. I BU-møtet på torsdag leverte vi et omfattende forslag. Dette skal nå bearbeides videre i MPS-komiteen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


I torsdagens BU-møte, sak 48/12 Kollektivtilbudet i Nordre Aker, var det en rekke gode innspill på hvor kollektivitilbudet i vår bydel bør forbedres ytterligere.
For å få bedre tid til behandling av denne viktige saken ble den sendt tilbake til MPS-komiteen for videre arbeid.

Som en del av vår Grønn by-satsing vil Nordre Aker Venstre engasjere seg sterkt for en ytterligere forbedring.

Forslag fra Venstre:
Kollektivtilbudet i Nordre Aker og i resten av byen, men også i Akershus, er tett vevet sammen og må ses i sammenheng. Tilbudet i Oslo ligger nå på et historisk høyt nivå. I 2011 ble det i følge Ruter registrert 285 millioner påstigninger på buss, trikk, T-bane og båt i Oslo og Akershus. Dette er en vekst på 5,5 prosent fra 2010. Til sammenligning var befolkningsveksten i regionen om lag to prosent.

Pengesummen Oslo kommune overfører til Ruter vil være vesentlig høyere i 2012 enn i 2011. Overføringen ble i år økt med 54 millioner kroner sammenlignet med 2011, samtidig som et foreslått kutt på 43 millioner ble fjernet. Det innebærer at Ruter fikk tilsammen 97 millioner mer enn det som lå i det opprinnelige budsjettforslaget. Kundetilfredsheten blant Ruters brukere er relativt høy, og har økt i begge fylker. I Oslo er målt tilfredshet økt fra 91 % til 92 %.

Befolkningen øker sterkt i hele regionen. Det medfører en økning i etterspørselen etter kollektivtrafikk. Kollektivtrafikkens andel av alle motoriserte reiser har holdt seg stabilt gjennom 2011 på et nivå syv prosentpoeng høyere enn for fem år siden. Det vil fremover være en stor utfordring ikke bare å møte befolkningsveksten, men også å fortsette å ta markedsandeler fra biltrafikken. Det er viktig både for Nordre Aker, og Oslo for øvrig, at man lykkes med dette arbeidet. Det krever en fortsatt stor satsning på kollektivtransport i årene fremover.

Pris har betydning for i hvilken grad befolkningen vil benytte kollektivtransport. Prisen på månedskort er fremdeles 100 kroner lavere enn det en periodebillett kostet i 2007. Det er ønskelig at kommunen ser seg i stand til å holde prisene relativt lave også fremover.

Det vil også være avgjørende for kommunen, i samarbeid med staten, å være i forkant når det gjelder utvikling av nye, gode samferdselsløsninger i takt med at befolkningen øker. Utvikling av kollektivtilbudet må minimum planlegges og skje samtidig med alle større utbygginger.

Det finnes ikke separate tall for Nordre Aker. Likevel er det grunn til å tro at forholdene nevnt over også er gyldige i vår bydel. Pris, tilbud i resten av byen og kundetilfredshet generelt vil influere på bruken også i Nordre Aker. Samtidig vil flaskehalser i et større område påvirke flyten i den motoriserte trafikken, herunder kollektivtrafikken, også i vår bydel. Nordre Aker vil således tjene på at Lørensvingen kommer på plass, at det etableres en T-bane- og jernbanetunnel under Oslo, samtidig som det gjennomføres en fornuftig satsning på gode samferdselsløsninger mellom Oslo og nabofylkene, inkludert intercitytog-løsninger på det sentrale østlandsområdet.

På samme måte vil løsninger i vår bydel ha betydning også utenfor bydelsgrensene. Det er derfor vesentlig at man ser på løsninger for Nordre Aker ikke som et isolert gode for denne gruppen, men som en del av en helhetlig kollektivsatsning, med miljømessige betydning, og med tanke på å begrense biltrafikk for byen totalt.
Nordre Aker har en lang grense mot Marka. Kollektivtilbudet i bydelen må derfor, i tillegg til å sikre gode transportmuligheter innad i bydelen og i forhold til resten av byen, bidra til god tilgjengelighet til Marka og markanære områder for en større del av befolkningen. Bydelsutvalget har tidligere uttalt seg om dette i sak 29/12.

Bydelsutvalget mener kollektivtilbudet i bydelen i hovedsak er godt, spesielt etter opprettelse av T-baneringen, men har likevel enkelte innspill som kan bidra til en forbedring av tilbudet.

1. Bydelsutvalget minner om at Ring 3 er en hovedferdselsåre i bydelen, ikke minst når det gjelder kollektivtransport, og er bekymret for at forventet trafikkøkning vil sørge for redusert fremkommelighet langs og i tilknytning til Ring 3. Det må bygges kollektivfelt i begge retninger, alternativt andre kollektivløsninger, langs hele Ring 3.

2. Bydelsutvalget mener Kjelsåstrikken må sikres 5-minutters ruter på dagtid, og få hyppigere avganger, ved at linje 11 og 12 begge snur på Kjelsås.

3. Bydelsutvalget ber om at Grefsenveien prosjekteres som miljøgate, blant annet med tanke på å tilrettelegge for kollektivtrafikk og myke trafikanter, og at dette ses i sammenheng med ombygging av Storokrysset og nytt Nydalskryss.

4. Bydelsutvalget ber om minimum 15-minutters ruter hele kvelden langs T-baneringen og på Sognsvannsbanen, og hyppigere avganger hele døgnet langs T-baneringen når Lørensvingen er på plass.

5. Bydelsutvalget ber om at bussrute 55A, dvs. ruten Nydalen-Storo-Lillo terrasse, videreføres i omlagt trasé når Kapellveien forbi Grefsen skole stenger høsten 2014. Det må vurderes en rute Nydalen-Storo-Lillo terrasse-Kapellveien-Engebråten skole og videre i Kapellveien til Kjelsås stasjon.

6. Bydelsutvalget ber om at det sikres bedre tilgjengelighet til Marka, herunder at det blir hyppigere avganger blant annet til Grefsenkollen og Maridalen, spesielt i helgene.

7. Bydelsutvalget ber om at det, i tillegg til å øke hyppigheten på flere av de etablerte rutene i bydelen, ses på muligheten av å opprette flere lokalruter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**