Lokalpolitisk handlingsplan i Ringerike på høring, Ringerike Venstre har gitt sin uttalelse på den del av planen som gjelder distriktets uteliv

Ringerike Venstre ønsker en levende by der det er attraktivt å oppholde seg også etter butikkene har stengt sine dører. Vi ønsker kulturaktiviteter, et blomstrende uteliv og en spennende og solid næringsutvikling. Utelivet skal være til
glede for innbyggere og besøkende og skape trygge arbeidsplasser og inntekter.

Når byen vår på nattestid nå viser tendenser til å bli mindre trygg og attraktiv pga voldsepisoder og fyllebråk ser vi i Ringerike Venstre likevel nødvendigheten av at det skjer visse innskjerpinger i kommunens alkoholpolitikk. Vi slutter oss til rådmammens forslag til en times tidligere stengetid på natten og ønsker utvidet skjenketid og bakgrunnsmusikk ute i lyse sommernettert!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Høringsuttalelse fra Ringerike Venstre til alkoholpolitisk handlingsplan 2012-2015

Ringerike Venstre ønsker en levende by der det er attraktivt å oppholde seg også etter butikkene har stengt sine dører. Vi ønsker kulturaktiviteter, et blomstrende uteliv og en spennende og solid næringsutvikling. Utelivet skal være til
glede for innbyggere og besøkende og skape trygge arbeidsplasser og inntekter

Når byen vår på nattestid nå viser tendenser til å bli mindre trygg og attraktiv pga voldsepisoder og fyllebråk ser vi likevel nødvendigheten av at det skjer visse innskjerpinger i kommunens alkoholpolitikk.
Vi kommenterer her kun enkelte sider av handlingsplanen.

Vi kommenterer her kun enkelte sider av handlingsplanen.

Skjenke- og åpningstider:

Ringerike Venstre er enig i at alkoholservering begrenses inne til klokken 02:00 på fredag, lørdag og dager før helligdager og til kl.01.00 andre dager fordi det er vist til positive resultater i andre kommuner. Vi ønsker imidlertid innstrammeningen av skjenketidene evaluert i løpet av to år.

Ringerike Venstre er positive til at åpnings- og skjenketid på uteservering utvides som foreslått av rådmannen. Når det gjelder bakgrunnsmusikk ute bør dette kunne være mulig frem til kl 24.00 fredag og lørdag i sommersesongen. Vi må forvente at naboer som har valgt å bosette seg i sentrum har en utvidet tåleevne for sosial støy”. Og vi må forvente at utelivsnæringen spiller dempet bakgrunnsmusikk.

Overskjenking og servering til mindreårige

Overskjenking er det største "bidraget" fra utelivet til voldsepisoder etter stengetid. Grunnet sen ankomst til utestedene fra private "vorspiel" er det ekstra viktig med et våkent og profesjonelt øye for hvem som vil tåle svært lite før det er altfor mye. Bartendere må ha kompetanse i langt mer enn å servere drinker.
Skjenking til mindreårige er et alvorlig lovbrudd som også eksponerer barn lettere for vold. Det må praktiseres nulltoleranse overfor salgs- og skjenkesteder ved salg og skjenking
til mindreårige.
Vi mener straffereaksjonene bør være noe kraftigere enn de som er foreslått i handlingsplanen. De fleste utesteder driver seriøst og profesjonelt og vil være positive til at det blir reagert mot deres mindre seriøse konkurrenter som setter bransjen i et dårlig lys.

Skjenking av sprit

Vi er positive til at rådmannens forslag i notat av 24/2 om tidligere skjenketid for sprit enn annen alkoholholdig drikke innarbeides i handlingsplanen. Er man ung og det siste glasset du tar er sprit kan følgene bli negative. Skjenketiden bør da være en time kortere.

Svart arbeid

Ringerike Venstre ser meget positivt på at fokus settes på kontroll og sanksjoner for å hindre svart arbeid slik at de seriøse drivernes interesser sikres. (og samfunnets).

Etablering av samarbeidsgruppe for å ivareta hensynet til redusert vold med mer

Dette er omtalt i rådmannens notat av 24/2.

Samarbeidet mellom utelivsnæringen, kommunen og politiet er særdeles viktig. Vi regner med at en slik samarbeidsgruppe også inviterer til møter (og "byvandring") med representanter for ungdommer og andre som kan sitte på verdifull kunnskap og kreative løsninger, f.eks nattevandrere, taxinæringen, nettbuss osv.

Tiltak man blir enige om der kommunen er aktør bør innarbeides som eget vedlegg til handlingsplanen. Vedlegget bør oppdateres regelmessig.

Vi har et par forslag som bør kunne drøftes av samarbeidsgruppen:

Transport hjem

Fyllebråk og voldsepisoder utspiller seg som regel mens man venter på transport hjem etter man har gått ut fra serveringsstedet. Der det er praktisk mulig bør innehavere og drosjenæringen oppmuntres til et samarbeid der gjestene venter inne på drosje som stopper på døren til utstedet. Flere vil muligens ønske å benytte seg av dette hvis utesteder er smarte og tilbyr nattmat for en billig penge. Da unngås samling utenfor gatekjøkken og holdeplasser.
At taxiholdeplassen flyttes til et bedre sted enn nå vil uansett være positivt.

Grundigere opplæring av utestedenes ordensvakter og bartendere

Ordensvakter kan bidra til blant annet å skjerme utelivsgjester fra ubehagelige
opplevelser, kan løse opp i konflikter før de utarter seg og hindre skjenking til mindreårige. De kan bestille drosje og er en viktig informasjonskanal for baren. Væremåten til både bartender og ordensvakt i møte med gjestene er ofte avgjørende for å hindre at verken konflikter eller overskjenking inntreffer. Flere utesteder har meget god kompetanse på feltet, men slett ikke alle.
Tipstelefon
Det bør vurderes om behovet for en tipstelefon vedr svart arbeid og andre alvorlige brudd på lover og forskrifter bør lanseres. For både næring og gjester.

Avslutningsvis nevnes at det vil ha stor verdi for utelivsnæringen hvis kommunen ser en mulighet for forenkling av søknadsprosess eller annet "papirarbeid" uten at dette går utover den kvalitet som er påkrevd.

Hønefoss 18/3-2012

For Ringerike Venstre
Marianne Wethal

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**