Manglerudtunnel må fortsatt prioriteres i Oslopakke 3

I kveldens møte i Østensjø Bydelsutvalg fremmet Britt Inglingstad, på vegne av Venstre et forslag til resolusjon/uttalelse fra Østensjø bydel som ble enstemmig vedtatt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Forslag fra Britt Inglingstad (V):
Resolusjon / uttalelse fra BU Østensjø bydel.

E6 / Ring 3 gjennom bydel Østensjø har gjennom lang tid påført store belastninger for alle involverte. Støy og forurensing forårsaket av den voldsomme trafikken ligger over tillatte verdier og ødelegger det lokale miljøet for innbyggere og institusjoner i området. Bydelen var svært fornøyd med at tunnelen ble lagt inn i Oslopakke 3 med høyeste prioritet, men er i dag bekymret for videre progresjon i saken på grunn av signaler om overskridelser, utsettelser og andre prioriteringer av Oslopakke 3.

Bu mener at prioriteringen av Manglerudtunnelen må opprettholdes, og at alle muligheter for en så rask som mulig prosjektering og oppstart av arbeidet må vurderes. BU mener at etablering av ekstralang Manglerudtunnel mellom Abildsø og Teisen/Ulven vil få følgende positive effekter:

– Bedrer miljøet dramatisk for befolkningen og institusjoner i bydelen med mye mindre støy og støvplager.
– Fjerner tunge barrierer i bydelen og bedrer fremkommelighet for gående og syklende.
– Bedre trafikkavvikling med mindre køer og mindre utslipp.
– Gode muligheter for bedre prioritering av kollektivtrafikk på lokalt veinett.
– Gode muligheter for et bedre sykkelveinett i bydelen.
– Gode muligheter for god by og knutepunktsutvikling på Ryen, Manglerud. Bryn og Brynseng ved frigjøring av arealer og endringer i lokalt veinett.
– Vil åpne opp Alna Miljøpark som et svært attraktivt område for rekreasjon og videre utvikling.

BU mener at ekstralang Manglerudtunnel vil være det beste alternativet for befolkningen i bydelen, og mener videre at tunnelen også vil gi gode effekter for bydelene Alna, Nordstrand og Gamle Oslo.

BU ber ansvarige politikere i Oslo og Akershus om å opprettholde prioriteringen av Manglerudtunnelen slik dette opprinnelig ble gjort ved presentasjonen av Oslopakke 3 i 2006, og ber om at det sees på muligheter før finansiering av prosjektet ved økte statlige overføringer og/eller ved å løfte prosjektet ut av Oslopakke 3 med egen finansiering og hurtig igangsetting.

BU mener at en Oslopakke 3 uten snarlig klargjøring av trafikksituasjonen i bydelen og sørkorridoren ved å inngangsette prosjektering og utbygging av Manglerudtunnelen, ikke løser bydelen- og Oslos behov for framtidsrettett utvikling av samferdsel, byutvikling og miljø.

Votering i komite og i BU: Enstemmig

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**