-Hastverk med gjeninnføring av valgfag

– Venstre mener at høringsnotatet vedrørende gjeninnføring av valgfag i ungdomsskolen slik det er beskrevet i stortingsmelding 22, bærer preg av hastverk, sa Cathrine Høyesen Hall, bystyremedlem og medlem av oppvekstkomiteen i bystyret 29. mars.


Det er ikke fullverdige lærerplaner som er utarbeidet, mer skisser og ideer til de ulike valgfagene.
Skolebøker, materiell og utstyr som trengs i undervisningen i de ulike valgfagene, er ikke på plass.
Kompetanseheving for lærere som skal undervise i disse fagene er ikke kommet i gang.
Vi mener også at de økonomiske rammene fra staten må vurderes på nytt. De nasjonale myndighetene legger til grunn at skolene selv må dekke utgiftene til materiell og utstyr.
Overføring av midler til etterutdanning til lærerne må også økes. De siste 2 årene har denne kompensasjonen fra staten blitt «skåret inn til beinet», for Arendal kommune sin del ca. 190.000 for 2011.

Skole

Foto: nn

Kommer ikke disse tingene på plass før innføring, er det fare for at det vil demotivere både elever og lærere. Entusiasmen og ambisjonsnivået til det enkelte valgfag vil trolig synke dersom vesentlige ting fortsatt mangler ved oppstart.
Venstre er også i tvil om det er lurt å ha graderte karakterer, særlig hvis det ikke foreligger fagplaner. Da blir det veldig opp til den enkelte lærers synsing. Lærerne må jo evaluere i forhold til måloppnåelse. Skal fagene få høy grad av seriøsitet, må det foreligge fagplaner, og særlig dersom det skal være graderte karakterer i fagene.
Fagplaner og kompetansemål etterlyses!!
I møtet i komite for oppvekst 22. mars, fremmet Venstre derfor følgende tilleggsforslag; «Grunnet lærerplaner som ikke er fullverdige og ferdig utarbeidet, skolebøker som ikke er på plass, samt at kompetanseheving av lærere ikke er kommet i gang, ønsker komite for oppvekst i Arendal kommune å vente til 2013 med å innføre valgfagordningen».
Dessverre falt vårt forslag.

Ellers stiller Venstre seg bak rådmannens forslag om at spesifikke fag reduseres i timeantall, eventuelt at det totale timeantallet økes. Dette i stedet for forslaget om at timetallet for hvert enkelt fag, (utenom matte og norsk) reduseres med 2 %.