Alternativ reguleringsplan for Filipstad og Frognerstranda

Plansmien om Frognerstranda og Filipstad kom i stand etter bred lokal mobilisering mot den reguleringsplan som PBE la fram. Et stort arbeid er lagt ned og her er forslagene til en annerledes og mer miljøvennlig byutvikling på Filipstad og Frognerstranda:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Her følger en kort rapport fra plansmiens fremlegg av alternativ reguleringsplan for Filipstad/Fr.str.

Plansmien har i hovedsak bestått av arkitektene Niels Torp og Arne Sødal, koordinator Audun Engh og andre profesjonelle. Det har vært folkemøte og åpent hus i Vepsebolet under de hektiske dagenes arbeid med planen. Selv har jeg spilt inn FVs viktigste momenter med Fr.str. og miljø- og klimatiltak.

Mine hovederfaringer fra oppsummeringsmøtet 29. mars (se vedlagte to foreløpige illustrasjoner):

Filipstad skal tilpasses tydeligere til den bydelen den hører naturlig sammen med — Skarpsno, med max 6 — 8 etasjer og større variasjon i størrelse og utforming (kanskje med unntak av det som er nærmest Aker Brygge).

ColorLine-terminalen flyttes ut til den sydligste odden og det meste av arealbehovet til denne legges under bakken, mens dagens terminalområde mot sydvest blir delvis bolig og delvis grøntområde langs vannet (se vedlagte skisser).

E18 legges i senketunnell inn Frognerkilen til Sjølyst. Dette løser problemet med alternativ rute i byggeperioden og frigjør hele Fr.str. Det åpne strekket blir i åpen nedsenket kulvert på Filipstadområdet og støy blir da minimalisert også ved å holde næringsbyggene langs denne kulverten.

Fr.str. blir i hovedsak grøntområde, men utnyttes også til skole og barnehage samt et mindre boligområde ved Skarpsno som fortsettelse av bybebyggelsen der.

Dette er hovedtrekkene i den alternative planen – Bjarne Ødegaard var tilstede og ga mye ros til planen. Saken kommer opp i MIBU i april.

Følg med på det videre arbeidet på : http://www.allgronn.org/plansmie-filipstad.html og Faceookside der de holder folk informert http://www.facebook.com/FilipstadAlternativByplan?ref=ts. Plansmien har fått utsatt frist til 20 april med å levere planforslaget.

Ellers skriver Audun Engh:
"Forøvrig har nestleder i BUK i bystyret, som er fra fra Venstre, i en epost rost prosjektet og har foreslått at vi ber om snarlig deputasjon for å vise forslaget til komiteen. Vi håper Venstre i denne sak ikke vil føle seg bundet av standpunkter inntatt av Vestres medlem av Havnestyret."

Min innstilling er at vi virkelig må støtte dette alternative forslaget som er mye bedre enn PBEs og Oslo Havn sine planer. Selv med lavere gj.sn. byggehøyder klarer plansmia å få til like mye totalareal som plan L1 og høyere % bolig.

Einar K/Frogner Venstres aksjonsgruppe.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**