Politisk uspiselig!

Regjeringen har pålagt kommunene full barnehagedekning. Dette har de fleste kommuner fulgt lojalt opp. Det er gjort mulig ut ifra øremerking av midler til barnehagedrift. Så skjer det igjen. Staten overfører ansvar til kommunene uten at tilstrekkelig med midler følger med. Det ble slutt på øremerking i 2011 og tilskuddet ble lagt inn i det samla beløpet som overføres kommunene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Fra 2012 opplever vi full virkning av de nye kriteriene for tildeling av midler til barnehagedriften fra staten. Det er lagt inn en rekke kriterier i det regnestykket som ligger til grunn for tildelingen til den enkelte kommune. Mye er greit, men etter mitt skjønn er det både distriktsfiendtlig og politisk uspiselig når kommunaldepartementet har innført et eget kriterium hvor det legges vekt på antall innbyggere med høyere utdanning. Med min beste vilje kan jeg ikke forstå at barnas behov for gode barnehager har noe som helst med foreldrenes utdanning å gjøre!

Det er laget en oversikt som viser at Nord-Trøndelag har fått 18 mill mindre i tilskudd på grunn av dette distriktsfiendtlige kriteriet. Til tross for visse forbehold vedr. dette regnestykket, er det ingen tvil om at 22 av 23 kommuner i vårt fylke har fått mindre tilskudd fordi innbyggerne har “for lav” utdanning.

For å illustrere dette vil jeg vise til Innherred Samkommune. Verdal er en landbruks og industrikommune. Kommunen har fått ca. 8 mill. mindre i tilskudd i 2012. Av dette har kommunen fått 3,2 mill i reduserte midler ut ifra utdanningskriteriet. Levanger derimot, med høyskole og sykehus er den eneste kommunen som har fått merinntekt i 2012 ut ifra dette nye kriteriet. Vil også nevne at mindre kommuner som Vikna får ca. 1,5 mill mindre, Nærøy 1,8 mill og Verran over 1 mill i reduksjon.

Ut ifra disse betraktningene mener Nord-Trøndelag Venstre at utdanningskriteriet må fjernes allerede fra 2013. Vi sendte inn en uttalelse om dette til Venstres landsmøte og argumenterte for vår uttalelse i møtet. Som 1 av 71 andre gode forslag nådde vår uttalelse ikke opp, da det var andre områder som denne gangen ble prioritert.

Vi mener dette er en sak som angår svært mange kommuner i distriktene. Vi vet at det har vært forsøkt med påvirkning direkte i kommunaldepartementet. Vi vet KS arbeider med saken. Nord-Trøndelag Venstre vil følge opp saken videre.

Brita Kleven Thorsvik, Nord-Trøndelag Venstre
Gruppeleder Verdal Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**